Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Polycart LLC

Αρχείο υπογεγραμμένο από την Polycart LLC με τη συσκευή ηλεκτρονικής υπογραφής StampIT

Όροι επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφοδιαστικής αλυσίδας και πληρωμών της Polycart LLC, BG131004542, σύμφωνα με τη μη δεσμευτική σύσταση των γενικών όρων επιχειρήσεων, προμηθειών και πληρωμών για τη βιομηχανία χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας του Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την εφαρμογή τους σε επιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιώτες εργολάβους και Polycart LLC.

Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμβάσεις και οι υποχρεώσεις θα υπόκεινται πάντα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Polycart LLC, με έδρα Slavyanska 46, Kostinbrod 2230, Βουλγαρία, ΕΕ.

I. Πεδίο εφαρμογής

1.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, οι προσφορές, οι πωλήσεις και οι παραδόσεις μας πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει αυτών των γενικών όρων επιχείρησης, προμήθειας και πληρωμής. Οι όροι αγοράς του πελάτη ή άλλες μονομερώς αποκλίνουσες συμφωνίες θεωρούνται αποδεκτές μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς εγγράφως ως συμπλήρωμα αυτών των γενικών όρων πώλησης, προμήθειας και πληρωμής.

2.

Με το παρόν ασκείται ρητό βέτο κατά των αναφορών και των αντιεπιβεβαιώσεων του πελάτη σε σχέση με τους όρους αγοράς του.

II. Προσφορές και εκτέλεση της σύμβασης

1.

Οι προσφορές μας είναι μη δεσμευτικές μέχρι την αποδοχή τους από τον πελάτη και, ως εκ τούτου, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την παραλαβή της γραπτής αποδοχής της προσφοράς από τον πελάτη.

2.

Η αποδοχή των προσφορών/παραγγελιών από τον πελάτη απαιτεί την επιβεβαίωσή μας σε γραπτή μορφή ή μέσω φαξ ή κειμένου, εκτός εάν η προμήθεια και η τιμολόγηση πραγματοποιούνται άμεσα. Ο πελάτης δεσμεύεται από την παραγγελία/προσφορά του για 22 Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Polycart LLC από αυτόν τον ιστότοπο.

 

Όροι επιχειρήσεων, εφοδιασμού και πληρωμών των Polycart LLC ακολουθώντας τη μη δεσμευτική σύσταση των γενικών όρων επιχειρηματικότητας, προμήθειας και πληρωμής για τη βιομηχανία συσκευασίας χαρτιού και πλαστικών του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ για την εφαρμογή στις επιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιώτες εργολάβους

Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμβάσεις και οι υποχρεώσεις θα υπόκεινται πάντα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Polycart LLC.

I. Πεδίο εφαρμογής

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, οι προσφορές, οι πωλήσεις και οι παραδόσεις μας πραγματοποιούνται αποκλειστικά με βάση αυτές τις γενικές

συνθήκες επιχειρήσεων, προσφοράς και πληρωμών. Οι όροι αγοράς του πελάτη ή άλλες μονομερώς αποκλίνουσες συμφωνίες θεωρούνται αποδεκτές μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς εγγράφως ως συμπλήρωμα των παρόντων γενικών όρων λειτουργίας, προμήθειας και πληρωμής.

2.

Με το παρόν ασκείται ρητό βέτο κατά των αναφορών και των αντιεπιβεβαιώσεων του πελάτη σε σχέση με τους όρους αγοράς του.

Προσφορές και εκτέλεση της σύμβασης

1.

Οι προσφορές μας είναι μη δεσμευτικές μέχρι την αποδοχή τους από τον πελάτη και, ως εκ τούτου, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την παραλαβή της γραπτής αποδοχής της προσφοράς από τον πελάτη.

2.

Η αποδοχή των προσφορών/παραγγελιών από τον πελάτη απαιτεί την επιβεβαίωσή μας σε γραπτή μορφή ή μέσω φαξ ή κειμένου, εκτός εάν η προμήθεια και η τιμολόγηση πραγματοποιούνται άμεσα. Ο πελάτης δεσμεύεται από την παραγγελία/προσφορά του για 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας/προσφοράς από εμάς.

3.

Εάν ο πελάτης ζητήσει εκ των υστέρων τροποποιήσεις της παραγγελίας, οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τις τροποποιήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

4.

Η ποιότητα των προϊόντων που θα παραδώσουμε καθορίζεται από τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στις προδιαγραφές μας.

Οι περιγραφές που περιέχονται σε καταλόγους, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις, απεικονίσεις, τιμοκαταλόγους κ.λπ. δεν καθορίζουν την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας, εκτός εάν περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση ή/και στην προσφορά ή στην επιβεβαίωση της παραγγελίας με αναφορά στις προδιαγραφές.

5.

Οι δηλώσεις στις προδιαγραφές μας σχετικά με την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας δεν συνιστούν εγγυήσεις, ιδίως δε εγγυήσεις για την αντοχή. Η ανάληψη εγγυήσεων και του κινδύνου προμήθειας υπόκειται σε προηγούμενες ειδικές συμφωνίες μεταξύ των μερών, στις οποίες δηλώνεται ρητά ότι αναλαμβάνεται εγγύηση ή/και κίνδυνος προμήθειας.

6.

Για να διασφαλίσουμε την ορθή διαδικασία παραγωγής, εκτός από ένα τέλος επεξεργασίας ύψους 250,00 € χρεώνουμε τον πελάτη με τουλάχιστον τα ακόλουθα έξοδα - με την επιφύλαξη της απόδειξης υψηλότερου κόστους, σε περίπτωση μονομερούς ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη:

6 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 50 % της αξίας της παραγγελίας 3 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 75 % της αξίας της παραγγελίας 2 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 100 % της αξίας της παραγγελίας

Ωστόσο, τα ειδικά υλικά και τα έξοδα αναπαραγωγής τιμολογούνται γενικά με 100 %. Η κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό είναι η παραλαβή της γραπτής δήλωσης του πελάτη.

Τιμές

Οι τιμές των προσφορών μας βασίζονται στους υπολογισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς. Εάν προκύψουν σημαντικές αυξήσεις τιμών (τουλάχιστον 5 %) για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται από εμάς για την εκπλήρωση της σύμβασης μετά την υποβολή της προσφοράς/εκτέλεση της σύμβασης σε συμφωνίες με δέσμευση άνω των 4 μηνών ή σε συνεχείς υποχρεώσεις, δικαιούμαστε να αυξήσουμε τις συμφωνημένες τιμές αναλογικά με την πρόσθετη δαπάνη. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό. Όλες οι τιμές είναι καθαρές συν τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης, τελωνείου και ΦΠΑ που ισχύουν την ημέρα του τιμολογίου.

2.

Σε περίπτωση αποκλίσεων ποσότητας/βάρους, οι οποίες βρίσκονται εντός των ανοχών που ρυθμίζονται στο τμήμα VIII, ο υπολογισμός της τιμής γίνεται με βάση την πραγματική ποσότητα/βάρος που παραδόθηκε.

3.

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του πελάτη, ιδίως σε σχέδια, προσχέδια, δείγματα και δειγματικές εκτυπώσεις, θα τιμολογούνται ξεχωριστά στον πελάτη.

4.

Εάν τα αγαθά παρέχονται με βάση το βάρος, η τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού συσκευασίας και περιτυλίγματος.

5.

Όλες οι τιμές ισχύουν εκ του εργοστασίου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα εκτυπωμένα έγγραφα καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τα σχέδια, τα σκίτσα, τα κλισέ, τα φιλμ, οι κύλινδροι και οι πλάκες εκτύπωσης που παρέχονται από εμάς παραμένουν στην ιδιοκτησία μας, ακόμη και αν ο πελάτης έχει επιστρέψει το ανάλογο κόστος. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης δικαιούται να μας επιστρέψει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για να αποκτήσουμε την κυριότητα.

Ο χρόνος διατήρησης των εν λόγω εκτυπωμένων εγγράφων είναι το πολύ 3 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας προμήθειας του πελάτη με πανομοιότυπα εκτυπωμένα αντικείμενα προμήθειας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου μπορούμε να καταστρέψουμε τα έγγραφα που δεν έχουν ζητηθεί για επιστροφή.

2.

Εάν από την ανάπτυξη και εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας προκύπτουν για εμάς δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αυτά δεν μεταβιβάζονται με την πώληση του αντικειμένου της προμήθειας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης αναλαμβάνει μέρος του κόστους ανάπτυξης. Έχουμε ιδίως το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πνευματικά δικαιώματα ή/και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για παραγγελίες από τρίτους.

3.

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε εμφανώς το λογότυπο της εταιρείας μας ή έναν κωδικό αριθμό στα αντικείμενα προμήθειας που παράγουμε.

4.

Για δείγματα, σχέδια, προσχέδια κ.λπ. που κατασκευάστηκαν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η αμοιβή είναι

καταβάλλονται επίσης εάν η κύρια παραγγελία, για την οποία προσκομίστηκαν, δεν έχει κατακυρωθεί. Με την καταβολή της αμοιβής η κυριότητα μεταβιβάζεται στον πελάτη.

5.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει εάν τα έγγραφα που παρέχει ο πελάτης παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, εμπορικά σήματα).

Αυτό ισχύει επίσης για τη χρήση προστατευμένων γραμματοσειρών. Εάν προβάλλονται από τρίτους εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή/και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή την παραβίαση του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της χρήσης, εκμετάλλευσης ή αναπαραγωγής εγγράφων ή/και προτύπων που παρέχονται από τον πελάτη, ο πελάτης οφείλει να μας υποστηρίξει στην υπεράσπιση κατά των φερόμενων νομικών παραβιάσεων και να μας αποζημιώσει για όλες τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρου και της διαδικασίας, στις οποίες υποβληθήκαμε.

Υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευασίας

1.

Εάν εφαρμόζουμε σύμβολα ενός ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού συσκευασίας (VerpackV), π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη κουκίδα), κατόπιν εντολής του πελάτη, ο πελάτης θεωρείται "έμπορος" του συμβόλου σύμφωνα με τον κανονισμό συσκευασίας (VerpackV) και συνεπώς υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη απευθείας στο ολοκληρωμένο σύστημα. Τα προϊόντα μας υπόκεινται στους κανονισμούς συσκευασίας (VerpackV) και χωρίς την εκτύπωση της "πράσινης κουκκίδας". Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει τα τέλη και σε αυτή την περίπτωση.

2.

Εάν ο πελάτης παραβιάζει τους κανονισμούς της VerpackV και εάν εγείρονται αξιώσεις εναντίον μας για το θέμα αυτό, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει όλες τις δαπάνες που μας έχουν προκύψει στο πλαίσιο αυτό.

3.

Εάν οι συσκευασίες είναι συσκευασίες υπηρεσιών που γεμίζουν με εμπορεύματα κατά την έννοια του § 3 (1) αριθ. 2 , 2ο εδάφιο του VerpackV, οι οποίες τυπικά εμφανίζονται στον ιδιωτικό τελικό χρήστη και οι οποίες εισάγονται στην αγορά από τον πελάτη για πρώτη φορά, εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση του σημείου 1 ανωτέρω, εάν ο πελάτης συμμετέχει ο ίδιος σε ένα σύστημα. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , το 2ο αποστελλόμενο. VerpackV, ο πελάτης απαιτεί από εμάς να συμμετέχουμε σε ένα ή περισσότερα συστήματα σύμφωνα με την § 6 (3) VerpackV όσον αφορά τα πακέτα υπηρεσιών που παραδίδονται από εμάς στον πελάτη και να παρέχουμε αντίστοιχη δήλωση πληρότητας για λογαριασμό του πελάτη σύμφωνα με την § 10 (3) VerpackV, ισχύουν τα εξής:

4.

Η υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , 2ο εδάφιο. VerpackV καθώς και § 10 (3) VerpackV αναλαμβάνεται από εμάς μόνο εάν ο πελάτης μας το ζητήσει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιβεβαιώσουμε εγγράφως το εν λόγω γραπτό αίτημα του πελάτη.

5.

Εάν αναλάβουμε για λογαριασμό του πελάτη τη συμμετοχή σε ένα σύστημα σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV και την παράδοση της δήλωσης πληρότητας σύμφωνα με το § 10 (3) VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών για τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV (ε.π.χ. διπλό σύστημα), καθώς και τα έξοδα για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας και - εάν το επιθυμείτε - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος όπως π.χ. "Der grüne Punkt" (η πράσινη τελεία) σε πλήρη έκταση.

6.

Τα έξοδα για την ανάληψη της χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας, τα έξοδα διαχείρισης και - εφόσον το επιθυμεί - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος, όπως π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη τελεία), θα αναλυθούν ξεχωριστά για τον πελάτη στο τιμολόγιο. Βάση είναι η διάταξη τελών του χρησιμοποιούμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

7.

Η επιλογή του ολοκληρωμένου συστήματος είναι δική μας.

8.

Εάν ο πελάτης δεν συμμετέχει στο "Duales System Deutschland AG", είναι υποχρεωμένος να παραλάβει πίσω την παραδοθείσα συσκευασία σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των κανονισμών της VerpackV και να φροντίσει για την απόρριψή της με τον τρόπο που προβλέπεται στην VerpackV. Εάν ο πελάτης παραβιάζει υπαίτια τις υποχρεώσεις του και εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής σε βάρος μας λόγω της παράβασης του VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας απαλλάξει από την υποχρέωση πληρωμής. Εάν έχουμε ήδη καταβάλει το πρόστιμο, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει το ποσό αυτό.

9.

Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να παραλάβουμε πίσω συσκευασίες βάσει της VerpackV, ο τόπος εκπλήρωσης για την επιστροφή της συσκευασίας από τον πελάτη είναι η έδρα της εταιρείας μας.

  1. Παράδοση/παράλειψη παράδοσης/μεταβίβαση κινδύνου/ ανωτέρα βία/ επιφύλαξη αυτοπαράδοσης 1.

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια, αντοχή στην τριβή, αντοχή στα υγρά, στην υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα υλικά πλήρωσης, όπως τρόφιμα κ.λπ.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Τα ακουαρέλα που εκτυπώνονται σε καφέ χαρτί υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές αποκλίσεις εντός των μεμονωμένων παραδόσεων καθώς και στις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν το ζητήσει ρητά ο πελάτης ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκίμια εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Η προθεσμία παράδοσης τηρείται εάν το αντικείμενο της προμήθειας έχει εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις μας κατά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης ή εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για την ετοιμότητά μας για αποστολή σε περίπτωση που ο πελάτης έχει συμφωνήσει ή είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά.

3.

Για τις συμφωνίες προμήθειας κατόπιν παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης υποχρεούται να καθορίσει εκ των προτέρων μια ρύθμιση παράδοσης που καλύπτει τουλάχιστον 6 μήνες και να καλέσει σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση ή εάν αποφασιστεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε εμείς οι ίδιοι την κλήση ή/και τη ρύθμιση παράδοσης, δηλαδή να παραδώσουμε τα αγαθά ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση μετά από κατάλληλη ειδοποίηση. Η υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση δεν αποκλείει το δικαίωμά μας να απαιτήσουμε αποζημίωση λόγω της παραβίασης της υποχρέωσης.

4.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραλείψεων στην παράδοση ή λόγω μη παροχής υπηρεσιών, εκτός εάν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των στελεχών μας ή των βοηθών μας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις).

Εάν μπορούν να προβληθούν εναντίον μας αξιώσεις αποζημίωσης λόγω συνήθους αμέλειας (παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων), η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τη συμπεριφορά των βοηθών μας. Το τυχόν δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης δεν επηρεάζεται από τον παρόντα περιορισμό ευθύνης.

5.

Μεταφορά κινδύνου: Κατά την αποστολή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη το αργότερο με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή άλλο τρίτο που έχει οριστεί για την αποστολή (οπότε και η έναρξη των εργασιών φόρτωσης). Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση μερικών παραδόσεων. Εάν η αποστολή ή η παράδοση καθυστερήσει λόγω περιστάσεων που οφείλονται στον πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη από την ημέρα της ειδοποίησης ετοιμότητας αποστολής.

6.

Εάν παρεμποδιστούμε στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας μετά την εκτέλεση της σύμβασης λόγω απρόβλεπτων, ασυνήθιστων περιστάσεων, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά την εύλογη επιμέλεια, ιδίως λόγω βλάβης λειτουργίας, επίσημων κυρώσεων και παρεμβάσεων, καθυστερήσεων στην προμήθεια βασικών πρώτων υλών, προβλημάτων στην παροχή ενέργειας κ.λπ., η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται καταλλήλως. Εάν οι περιστάσεις αυτές καθιστούν την προμήθεια για εμάς αδύνατη, απαλλασσόμαστε από την υποχρέωσή μας να παραδώσουμε. Ο κανονισμός αυτός ισχύει επίσης σε περιπτώσεις λουκέτων και απεργιών.

Εάν αποδείξουμε ότι, παρά την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας και παρά την εκτέλεση των απαραίτητων συμβάσεων με τους κατάλληλους όρους, δεν προμηθεύτηκαμε εγκαίρως από τους προμηθευτές, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, η οποία προκλήθηκε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τους προμηθευτές δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Υποχρεούμαστε να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις κατά των προμηθευτών μας, τις οποίες δικαιούμαστε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης.

Εάν τα προαναφερθέντα εμπόδια διαρκούν περισσότερο από ένα μήνα, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.

Εάν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις παραταθεί η προθεσμία παράδοσης ή εάν απαλλαγούμε από την υποχρέωσή μας για παράδοση, τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης και δικαιώματα υπαναχώρησης που απορρέουν από το παρόν λήγουν μετά την πάροδο ενός μηνός.

Μπορούμε να επικαλεστούμε τις περιστάσεις που αναφέρονται εδώ μόνο εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για τις περιστάσεις αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που έλαβε γνώση των εμποδίων.

7.

Η υπαναχώρηση λόγω καθυστερημένης παράδοσης υπόκειται σε υπαίτια παράλειψη εκ μέρους μας και απαιτεί επιπλέον κατάλληλη περίοδο χάριτος με την προειδοποίηση ότι η συμβατική σχέση δεν θα συνεχιστεί από τον πελάτη μετά τη λήξη της χορηγηθείσας περιόδου χάριτος.

  • Συσκευασία και αποστολή

Είμαστε υπεύθυνοι για την κατάλληλη και συνήθη συσκευασία. Ωστόσο, η ευθύνη μας περιορίζεται στην πρόθεση και τη βαριά αμέλεια. Το δικαίωμά μας να προβάλλουμε ένσταση κατά του πελάτη, προσποιούμενοι τη συντρέχουσα αμέλειά του, δεν θίγεται από εδώ και στο εξής.

Ανοχές

1.

Αποκλίσεις γραμμαρίων

Οι αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα γραμματοσειρά πρέπει να γίνουν ανεκτές από τον πελάτη στον ίδιο βαθμό που πρέπει να γίνουν ανεκτές από εμάς σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου υλικού. Ισχύουν οι ακόλουθες ανοχές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους προμήθειας της a.m:

a)

Έγγραφο που αφορά τη συμφωνηθείσα ουσία:

Έως 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 και άνω g/m2 +/- 5 %

b)

Πλαστικά φύλλα που αφορούν το συμφωνημένο πάχος:

Λιγότερο από 15 my +/- 8 % Από 15 my-25 my +/- 15 % Περισσότερο από 25 my +/- 13 %

c)

Μεμβράνη αλουμινίου, μεμβράνες τσέλου, μεμβράνες laminate και άλλα υλικά που αφορούν το συμφωνημένο πάχος ή τη συμφωνημένη γραμματοσειρά (ανάλογα με τη διάσταση στην οποία βασίζεται η σύμβαση- ισχύει μεμονωμένα ή ως συστατικό άλλου προϊόντος):

+/- 10 %

2.

Αποκλίσεις μέτρησης

Οι ακόλουθες αποκλίσεις μέτρησης πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τον πελάτη:

a)

Χαρτί και χάρτινοι συνδυασμοί Τσάντες:

Σε μήκος (= ύψος σακούλας) +/- 4% Σε πλάτος κάτω των 80 mm πλάτος +/- 3 %

80 mm και άνω +/- 2% Ρολά:

σε πλάτος και μήκος αποκοπής +/- 3 mm σε μέτρα +/- 3 %

Μορφές:

Σε μήκος +/- 5 mm Σε πλάτος +/- 5 mm

b)

Πλαστικά και αλουμίνιο Ύψος σακούλας +/- 5 mm

Πλάτος σάκων άνω των 200 mm +/- 5 % Πλάτος σάκων κάτω των 199 mm +/- 10 %

c)

Οι παρεκκλίσεις μέτρησης για τα υλικά που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τα ρολά και τις μορφές και στο στοιχείο β) ισχύουν επίσης για την τοποθέτηση της εκτύπωσης καθώς και για τη διάτρηση και την ανάγλυφη εκτύπωση στα υλικά αυτά. Για τη θέση της εκτύπωσης καθώς και την κοπή και το ανάγλυφο στο πλάτος στην περίπτωση των σάκων που αναφέρονται στο στοιχείο α), ισχύει απόκλιση μέτρησης +/- 4 mm για πλάτος σάκων άνω των 80 mm και +/- 3 mm για πλάτος σάκων 80 mm και κάτω.

Η απόκλιση του μητρώου στα εκτυπωμένα προϊόντα δεν μπορεί να αποφευχθεί για τεχνικούς λόγους, καθώς εξαρτάται από το υλικό, την εκτέλεση και τη διαδικασία εκτύπωσης. Μόνο οι σημαντικές αποκλίσεις δικαιολογούν την αποκατάσταση.

3.

Ποσοτικές αποκλίσεις: % της παραγγελθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση πώλησης κατά ποσότητα (ποσότητα μικρότερη των 50.000 τεμαχίων) και σε περίπτωση συλλογικών τμημάτων με αλλαγή εκτύπωσης εντός μιας εκτύπωσης, καθώς και στην πώληση κατά βάρος (για βάρος μικρότερο των 500 kg) έως 30 % της παραγγελθείσας. ποσότητας Η παράδοση γίνεται με πλήρη τιμολόγηση της πράγματι παραδοθείσας ποσότητας.

4.

Εγγενές χρώμα των πρώτων υλών χαρτί και φύλλο: Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερά χρώματα πρώτων υλών εντός μιας παράδοσης και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραγγελιών.

1.

Εκτύπωση

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια, αντοχή στην τριβή, αντοχή στα υγρά, στην υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα υλικά πλήρωσης, όπως τρόφιμα κ.λπ.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Υδατογραφίες τυπωμένες σε καφέ χαρτί

υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές διακυμάνσεις σε μεμονωμένες παραδόσεις καθώς και σε επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν ο πελάτης το ζητήσει ρητά ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκιμαστικά εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να αναληφθεί για τη μετανάστευση των μαλακτικών σε πλαστικά προϊόντα ή για παρόμοιες εμφανίσεις μετανάστευσης και για συναφείς περιστάσεις. Οι αξιώσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες των λαθών στα "Filmmasters" ή σε άλλα παρόμοια υλικά, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από τον πελάτη για την εκτύπωση ούτε του ενιαίου κωδικού προϊόντος ή άλλου παρόμοιου κωδικού, ούτε για τις δυσκολίες ή τις συνέπειές τους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του εκτυπωμένου κωδικού. Αυτό ισχύει επίσης για τα δοκίμια των εκτυπωτικών εργασιών που έχουν εγκριθεί από τον πελάτη και περιέχουν ενιαίο κωδικό προϊόντος.

4.

Η εκτύπωση του γραμμωτού κώδικα EAN γίνεται σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς εκτέλεσης της CCG (βλέπε σειρά CoOrganisation, φυλλάδιο 2, "Der EAN-Strichcode" (ο γραμμωτός κώδικας EAN)).

Επιπλέον, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα που αφορούν τα αποτελέσματα ανάγνωσης στις ταμειακές μηχανές του εμπορίου, λόγω των πιθανών επιδράσεων του πελάτη στο γραμμωτό κώδικα και της έλλειψης ενιαίας τεχνολογίας μέτρησης και ανάγνωσης.

5.

Δεν ευθυνόμαστε για ελαττώματα που οφείλονται σε πλάκες εκτύπωσης και αντίγραφα που παρέχονται από τον πελάτη ή/και τους βοηθούς του. Εάν εντοπίσουμε σφάλματα κειμένου ή εικόνας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακόψουμε ή σταματήσουμε την εκτύπωση για το λόγο αυτό, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα σχετικά πρόσθετα έξοδα, εκτός εάν αποδείξει ότι ευθυνόμαστε για ελαττωματική παραγωγή λόγω βαριάς αμέλειας ή παραβίασης καρδιακών υποχρεώσεων.

1.

Υλικό και εκτέλεση

Χωρίς ειδικές οδηγίες από τον πελάτη, η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται με τα συνήθη υλικά και σύμφωνα με τις γνωστές διαδικασίες κατασκευής και την κατάσταση της τεχνολογίας. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευασίας για τρόφιμα ή/και ιατρικά προϊόντα, η καταλληλότητα του υλικού πρέπει να διευκρινίζεται ρητά μαζί μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες (π.χ. EN 868). Οι αναγγελίες ελαττωμάτων που αφορούν την αλληλεπίδραση του υλικού συσκευασίας με το πληρωτικό υλικό και αντίστροφα αποκλείονται στη συνέχεια, εάν ο πελάτης δεν έχει αναφερθεί ρητά και εγκαίρως εγγράφως στον τύπο και τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού υλικού και/ή στη χρήση για τρόφιμα και/ή ιατρικά προϊόντα και δεν μας έχει δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουμε.

2.

Οι συμφωνημένες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες επιλέγονται προσεκτικά από εμάς. Ωστόσο, οι αναγεννημένες μεμβράνες και τα ανακυκλωμένα χαρτιά ενδέχεται να εξακολουθούν να διαφέρουν ως προς την επιφανειακή συνοχή, το χρώμα, την καθαρότητα, τη μυρωδιά και τις φυσικές τιμές μεταξύ των φορτίων, γεγονός που δεν δίνει το δικαίωμα

ο πελάτης σε ειδοποίηση ελαττώματος. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή/και ζημιών που αφορούν τη συνοχή των αναγεννημένων φύλλων και των ανακυκλωμένων χαρτιών έναντι του προμηθευτή.

1.

Κράτηση τίτλου

Τα παρεχόμενα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.

2.

Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί τα δεσμευμένα εμπορεύματα στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας- ωστόσο, επιτρέπεται να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει την εγγύηση μόνο με την έγγραφη άδειά μας. Ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει τα δικαιώματά μας σε περίπτωση μεταπώλησης των δεσμευμένων εμπορευμάτων σε μη ταμειακή βάση.

3.

Για λόγους ασφαλείας, ο πελάτης μας εκχωρεί με την παρούσα τις απαιτήσεις του από την μεταπώληση των δεσμευμένων εμπορευμάτων- αποδεχόμαστε την εκχώρηση. Παρά την εκχώρηση και τα δικαιώματα είσπραξης που έχουμε, ο πελάτης έχει δικαίωμα είσπραξης των απαιτήσεών του μόνο εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντί μας και δεν υφίσταται οικονομική κατάρρευση. Κατόπιν αιτήματός μας, ο πελάτης οφείλει να παράσχει τις απαραίτητες για την είσπραξη πληροφορίες σχετικά με τις εκχωρημένες απαιτήσεις, ιδίως κατάλογο των οφειλετών με ονόματα και διευθύνσεις, ποσά και ημερομηνίες των τιμολογίων του και να ενημερώσει τους οφειλέτες σχετικά με την εκχώρηση με αντίστοιχο αντίγραφο σε εμάς.

4.

Ο πελάτης εκτελεί για εμάς κάθε πιθανή επεξεργασία και μεταποίηση των δεσμευμένων εμπορευμάτων, χωρίς να προκύπτουν για εμάς υποχρεώσεις από. Σε περίπτωση επεξεργασίας, σύνδεσης και ανάμειξης των διατηρητέων εμπορευμάτων με άλλα εμπορεύματα, τα οποία δεν μας ανήκουν, δικαιούμαστε αναλογική συνιδιοκτησία του νεοδημιουργηθέντος αντικειμένου σε αναλογία της αξίας του τιμολογίου με τα άλλα επεξεργασμένα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, σύνδεσης ή ανάμειξης.

Εάν ο πελάτης αποκτήσει την αποκλειστική κυριότητα του νέου αντικειμένου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο πελάτης μας παραχωρεί συνιδιοκτησία επί του νέου αντικειμένου σε αναλογία με την αξία του τιμολογίου των μεταποιημένων, συνδεδεμένων ή αναμεμειγμένων διατηρητέων εμπορευμάτων και τα αποθηκεύει δωρεάν για εμάς.

5.

Εάν τα επιφυλασσόμενα εμπορεύματα πωλούνται μαζί με άλλα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το αν είναι με ή χωρίς επεξεργασία, σύνδεση ή ανάμειξη, η ανωτέρω συμφωνηθείσα εκχώρηση κατά μ.ο. ισχύει μόνο για το ποσό της αξίας του τιμολογίου των επιφυλασσόμενων εμπορευμάτων μας, τα οποία πωλούνται μαζί με τα άλλα εμπορεύματα.

6.

Ο πελάτης οφείλει να μας ειδοποιήσει αμέσως για κάθε αναγκαστική εκτέλεση από τρίτους που αφορά τα δεσμευμένα εμπορεύματα ή τις εκχωρημένες εκ των προτέρων απαιτήσεις και να μας παραδώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την παρέμβαση.

7.

Η εξουσία του πελάτη για τη διάθεση των δεσμευμένων εμπορευμάτων και την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων λήγει σε περίπτωση μη πληρωμής από τον πελάτη, σε περίπτωση διαμαρτυρίας για συναλλαγματικές ή επιταγές, καθώς και σε περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης του πελάτη, ιδίως σε περίπτωση αίτησης αφερεγγυότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επίσης το δικαίωμα να πάρουμε στην κατοχή μας τα δεσμευμένα εμπορεύματα και ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τα δεσμευμένα εμπορεύματα μετά την υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης με εμπορική επιταγή ή συναλλαγματική διευκρινίζεται ότι η κυριότητα στο αντικείμενο της προμήθειας μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο με την πλήρη εξόφληση της συναλλαγματικής και την εξόφληση των ποσών και εξόδων της συναλλαγματικής προς εμάς.

8.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή του προς εμάς δύο φορές μέσα σε διάστημα 6 μηνών ή/και εάν ο πελάτης είναι αφερέγγυος ή εάν η αφερεγγυότητα είναι προβλέψιμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την επιστροφή του αντικειμένου της προμήθειας μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή/και να εισπράξουμε τις απαιτήσεις που μας έχουν εκχωρηθεί απευθείας από τους πελάτες του πελάτη σε περίπτωση μεταπώλησης των αγαθών.

9.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουμε τα χρεόγραφα που μας οφείλονται στο βαθμό που η αξία τους υπερβαίνει τις απαιτήσεις κατά 10 % ή περισσότερο. Είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε ποιες κινητές αξίες αποδεσμεύονται.

1.

Ανακοίνωση ελαττώματος/ελαττωμάτων

Η υποχρέωση εξέτασης και η υποχρέωση ειδοποίησης του πελάτη για ελαττώματα καθορίζεται από το διεθνές εμπορικό δίκαιο της ΕΕ.

2.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων και πολλαπλών παραδόσεων του ίδιου τύπου αγαθών, ολόκληρη η παραδιδόμενη παρτίδα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική μόνο εάν τα ελαττώματα προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια μιας αναγνωρισμένης, αντιπροσωπευτικής διαδικασίας τυχαίας δοκιμής.

3.

Εάν το ελάττωμα της συνολικής παρεχόμενης ποσότητας σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2 σε εύκαμπτες συσκευασίες και/ή μηχανοποιημένους σάκους ανέρχεται σε 3 % της συνολικής ποσότητας, ούτε η συνολική ποσότητα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική ούτε μπορούν να προβληθούν αξιώσεις με βάση αυτά τα ελαττωματικά αντικείμενα της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σημασία αν το ελάττωμα βασίζεται στην παραγωγή/επεξεργασία ή στην εκτύπωση.

Όλα τα ελαττώματα πρέπει να επιπλήττονται εγγράφως χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.

Πρέπει να μας δοθεί επαρκής ευκαιρία να ελέγξουμε τα επιτιμημένα ελαττώματα επί τόπου. Ο πελάτης πρέπει να μας παρέχει

με ηχητικά δείγματα μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς υλικού και προμήθειας σε σχέση με την ειδοποίηση ελαττώματος.

Ουσιώδη ελαττώματα/ παραγραφή

1.

Εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν είναι απαλλαγμένο από υλικά ελαττώματα ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας, θα αποκαταστήσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε το ελάττωμα είτε θα παράσχουμε ένα αντικείμενο προμήθειας χωρίς ελαττώματα.

2.

Εάν η αποκατάσταση του ελαττώματος αποτύχει μετά από μια ανεπιτυχή δεύτερη προσπάθεια, ο πελάτης μπορεί, κατά την κρίση του, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει την τιμή αγοράς.

Εάν το ελάττωμα υλικού οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των υπεργολάβων μας ή των βοηθών μας ή εάν το ελάττωμα βασίζεται σε παραβίαση εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή σε παραβίαση κατά της ζωής, του σώματος, της υγείας ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας ή εάν εφαρμόζεται ο νόμος περί ευθύνης προϊόντων, ο πελάτης μπορεί, εκτός από την υπαναχώρηση από την επαφή και τη μείωση της τιμής αγοράς, να αξιώσει και αποζημίωση λόγω του ελαττώματος υλικού.

Εάν η παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων βασίζεται σε συνήθη αμέλεια και εάν ο πελάτης υποστεί με τον τρόπο αυτό χρηματική ή υλική ζημία, η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στην τυπικά προβλέψιμη ζημία. Η ζημία λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους αποκλείεται σε περιπτώσεις συνήθους αμέλειας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

Οι ανωτέρω περιορισμοί/αποκλεισμοί ευθύνης ισχύουν ιδίως για ζημίες που οφείλονται στην ανεπάρκεια της αντοχής σε τριβή, της αντοχής στο φως, της αντοχής στα αλκάλια, της αντοχής σε τριβή και της αντοχής στο νερό των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων ή στο γεγονός ότι η διάταξη κωδικοποίησης και αρίθμησης δεν είναι σωστή, το δείγμα κωδικού που παρέχει ο πελάτης δεν είναι αναγνώσιμο κατά τη μεταφορά στα αντικείμενα της προμήθειας, η ανάγνωση του κωδικού δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση εύκαμπτου υλικού, ή τα συσκευασμένα αγαθά έχουν υποστεί βλάβη από το αντικείμενο της προμήθειας ή εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν συμμορφώνεται με τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν για το πληρωτικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές που βασίζονται σε εκτυπωμένη τεκμηρίωση (ηλεκτρονικά δεδομένα, σχέδια, φιλμ, εκτυπωτικές πλάκες κ.λπ.).

Η εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα περιορισμό της ευθύνης. 3.

Εάν αποφασίσουμε να παράσχουμε θεραπεία, θα αναλάβουμε τα απαραίτητα έξοδα για την αποκατάσταση. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω του θέματος της

προμήθειας που μεταφέρεται σε τόπο διαφορετικό από την έδρα ή τον συμβατικά συμφωνημένο τόπο προορισμού του πελάτη, βαρύνουν τον πελάτη.

4.

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται εάν δεν είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με την VIII. IX., X και XII.

Εάν ο πελάτης έχει προβάλει εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την ευθύνη για ελαττώματα και εάν αποδειχθεί ότι είτε δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα είτε ότι το προβαλλόμενο ελάττωμα βασίζεται σε μια περίσταση, η οποία δεν μας υποχρεώνει σε εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει όλα τα έξοδα που προέκυψαν με το παρόν.

5.

Η συνήθης παραγραφή για τα ελαττωματικά αντικείμενα προμήθειας, τα οποία συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για κτίρια, είναι 1 έτος από την παράδοση του αντικειμένου προμήθειας στον πελάτη.

Εάν έχουμε χορηγήσει εγγύηση διάρκειας, οι αξιώσεις που αφορούν την εγγύηση αυτή παραγράφονται με τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η εγγύηση διάρκειας. Η προθεσμία αυτή αρχίζει με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας, για το οποίο ισχύει η εγγύηση διάρκειας.

6.

Αποκλείονται οι αξιώσεις του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων που αφορούν ασήμαντη μείωση της αξίας ή της καταλληλότητας του αντικειμένου της προμήθειας. Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα που προκύπτει από βαριά αμέλεια ή πρόθεση ή που οδηγεί σε παραβίαση της ζωής, του σώματος και της υγείας.

7.

Εάν τα αντικείμενα της προμήθειας είναι μεταχειρισμένα αγαθά, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα, εκτός εάν εμείς, τα στελέχη μας ή οι βοηθοί μας είναι υπαίτιοι βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης ή παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή παραβίασης της ζωής, του σώματος και της υγείας.

Άλλες αξιώσεις αποζημίωσης

Η ευθύνη μας λόγω υλικών ή νομικών ελαττωμάτων ή καθυστερήσεων στην προμήθεια ή μη προμήθεια δεν καλύπτεται από την παρούσα ενότητα.

Εν προκειμένω, οι κανονισμοί των ανωτέρω τμημάτων VI., VIII., X., XV.

2.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον μας που βασίζονται σε άλλες παραβάσεις των υποχρεώσεών μας, ιδίως των υποχρεώσεων προστασίας και/ή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις συναλλαγές, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση και/ή σε παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) εκ μέρους μας και/ή σε παραβίαση της ζωής, του σώματος, της υγείας εκ μέρους μας ή των βοηθών μας.

Εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να εγερθεί εναντίον μας με βάση τη συνήθη αμέλεια, η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους σε περίπτωση απλής αμέλειας αποκλείεται.

3.

Ο περιορισμός της ευθύνης σύμφωνα με το σημείο 2 ισχύει αναλόγως σε περίπτωση αδικοπραξιών. Η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα κανονισμό.

4.

Οι αξιώσεις που βασίζονται σε ζημίες από άλλες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, οι οποίες δεν βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα, παραγράφονται εντός ενός έτους από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ο πελάτης έλαβε γνώση των περιστάσεων που δικαιολογούν την αξίωση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση χωρίς βαριά αμέλεια. Οι μέγιστες προθεσμίες που προβλέπονται στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ δεν θίγονται. Αυτός ο περιορισμός της νόμιμης παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, για την παραβίαση από εμάς ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), την προσβολή του σώματος, της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας καθώς και για την παραβίαση κατά του νόμου περί ευθύνης προϊόντων από εμάς ή τους βοηθούς μας.

1.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται στην παραβίαση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρησιμότητας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχεδίων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εναντίον μας και/ή των βοηθών μας, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση από εμάς και/ή τους βοηθούς μας ή εάν η μη παραβίαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει διασφαλιστεί από εμάς. Σε περίπτωση που η αξίωση αποζημίωσης βασίζεται σε συνήθη αμέλεια (παραβίαση βασικών υποχρεώσεων), η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες και αποκλείεται η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής και διαφυγόντος κέρδους. Αυτό ισχύει και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

2.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θίγεται.

3.

Εάν προβάλλονται εναντίον μας ισχυρισμοί που βασίζονται στην παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ο πελάτης έχει αποδείξει αυτό το ελάττωμα του τίτλου μόνο εάν έχει εκδοθεί εναντίον του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για το θέμα αυτό. Το δικαίωμα του πελάτη να μας ειδοποιήσει τρίτους παραμένει ανεπηρέαστο από τον παρόντα κανονισμό.

1.

Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Η εκκρεμότητα των διαπραγματεύσεων σχετικά με αξιώσεις που βασίζονται σε υλικά ελαττώματα ή αξιώσεις ζημιών οποιουδήποτε είδους αναλαμβάνεται μόνο εάν τα μέρη έχουν δηλώσει εγγράφως ότι διαπραγματεύονται τέτοιες αξιώσεις. Εάν η επίκληση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου συνιστά παράνομη συμπεριφορά, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να επικαλεστεί την τήρηση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου.

Όροι πληρωμής

Οι πληρωμές είναι απαιτητές και πληρωτέες κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ημερολογιακά καθορισμένη ημερομηνία, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή του τιμολογίου ή ενός αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Εάν η παραλαβή είναι ασαφής, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών μας.

2.

Σε περίπτωση εκκρεμών τιμολογίων, οι πληρωμές αφορούν αντίστοιχα την εξόφληση της παλαιότερης οφειλόμενης απαίτησης, εκτός εάν ο πελάτης έχει ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης έναντι αυτών των εκκρεμών οφειλών. Διαφορετικά διατηρούμε το δικαίωμα συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ.

3.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει τις προηγούμενες παραδόσεις μας ή/και εάν μετά την εκτέλεση της συμφωνίας επέλθει σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών του πελάτη, η οποία θέτει σε κίνδυνο την απαίτησή μας για πληρωμή, η πληρωμή πρέπει να γίνει αμοιβαία και ταυτόχρονα με τις παραδόσεις των αντικειμένων της προμήθειας. Ο πελάτης μπορεί να αποφύγει την ταυτόχρονη παράδοση με την παροχή εγγύησης στο ποσό της τιμής αγοράς ή προκαταβολής για την αντίστοιχη παράδοση.

4.

Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του εναντίον μας, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν κριθεί αμετάκλητα.

Τόπος εκπλήρωσης, δικαιοδοσία και τόπος δικαστηρίου, εφαρμοστέο δίκαιο, άλλα

1.

Τόπος εκτέλεσης για την παράδοση, την εξυπηρέτηση και την πληρωμή είναι η έδρα της εταιρείας μας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.

Αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη συμβατική σχέση είναι η έδρα της εταιρείας μας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα -αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι- να προσφύγουμε και στα δικαστήρια της έδρας του πελάτη.

3.

Η νομική σχέση των μερών διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και

Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG).

4.

Ο πελάτης ενημερώθηκε και συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα από την επιχειρηματική σχέση που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων που σχετίζονται με τα τιμολόγια, αποθηκεύονται από την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων μας σύμφωνα με τις διατάξεις των νομικών κανονισμών, ιδίως του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, και ότι διαβιβάζονται αποκλειστικά σε υπεργολάβους που έχουν ανατεθεί από εμάς και σε πιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας και της επεξεργασίας των παραγγελιών.

5.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις, καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί γραπτώς μόνο ad hoc.

6.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις, καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί γραπτώς μόνο ad hoc.

Όροι επιχειρήσεων, εφοδιασμού και πληρωμών των Polycart LLC ακολουθώντας τη μη δεσμευτική σύσταση των γενικών όρων επιχειρηματικής δραστηριότητας, προμήθειας και πληρωμής για τη βιομηχανία συσκευασίας χαρτιού και πλαστικών για την εφαρμογή στις επιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιώτες εργολάβους

Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμβάσεις και οι υποχρεώσεις θα υπόκεινται πάντα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της

Polycart LLC.

1.

Πεδίο εφαρμογής

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, οι προσφορές, οι πωλήσεις και οι παραδόσεις μας πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει αυτών των γενικών όρων επιχείρησης, προμήθειας και πληρωμής. Οι όροι αγοράς του πελάτη ή άλλες μονομερώς αποκλίνουσες συμφωνίες θεωρούνται αποδεκτές μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς εγγράφως ως συμπλήρωμα αυτών των γενικών όρων πώλησης, προμήθειας και πληρωμής.

2.

Με το παρόν ασκείται ρητό βέτο κατά των αναφορών και των αντιεπιβεβαιώσεων του πελάτη σε σχέση με τους όρους αγοράς του.

ffers και εκτέλεση της σύμβασης

1.

Οι προσφορές μας είναι μη δεσμευτικές μέχρι την αποδοχή τους από τον πελάτη και, ως εκ τούτου, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την παραλαβή της γραπτής αποδοχής της προσφοράς από τον πελάτη.

2.

Η αποδοχή των προσφορών/παραγγελιών από τον πελάτη απαιτεί την επιβεβαίωσή μας σε γραπτή μορφή ή μέσω φαξ ή κειμένου, εκτός εάν η προμήθεια και η τιμολόγηση πραγματοποιούνται άμεσα. Ο πελάτης δεσμεύεται από την παραγγελία/προσφορά του για 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας/προσφοράς από εμάς.

3.

Εάν ο πελάτης ζητήσει εκ των υστέρων τροποποιήσεις της παραγγελίας, οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τις τροποποιήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

4.

Η ποιότητα των προϊόντων που θα παραδώσουμε καθορίζεται από τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στις προδιαγραφές μας.

Οι περιγραφές που περιέχονται σε καταλόγους, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις, απεικονίσεις, τιμοκαταλόγους κ.λπ. δεν καθορίζουν την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας, εκτός εάν περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση ή/και στην προσφορά ή στην επιβεβαίωση της παραγγελίας με αναφορά στις προδιαγραφές.

5.

Οι δηλώσεις στις προδιαγραφές μας σχετικά με την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας δεν συνιστούν εγγυήσεις, ιδίως δε εγγυήσεις για την αντοχή. Η ανάληψη εγγυήσεων και του κινδύνου προμήθειας υπόκειται σε προηγούμενες ειδικές συμφωνίες μεταξύ των μερών, στις οποίες δηλώνεται ρητά ότι αναλαμβάνεται εγγύηση ή/και κίνδυνος προμήθειας.

6.

Για να διασφαλίσουμε την ορθή διαδικασία παραγωγής, εκτός από ένα τέλος επεξεργασίας ύψους 250,00 € χρεώνουμε τον πελάτη με τουλάχιστον τα ακόλουθα έξοδα - με την επιφύλαξη της απόδειξης υψηλότερου κόστους, σε περίπτωση μονομερούς ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη:

6 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 50 % της αξίας της παραγγελίας 3 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 75 % της αξίας της παραγγελίας 2 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 100 % της αξίας της παραγγελίας

Ωστόσο, τα ειδικά υλικά και τα έξοδα αναπαραγωγής τιμολογούνται γενικά με 100 %. Η κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό είναι η παραλαβή της γραπτής δήλωσης του πελάτη.

Τιμές

Οι τιμές των προσφορών μας βασίζονται στους υπολογισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς. Εάν προκύψουν σημαντικές αυξήσεις τιμών (τουλάχιστον 5 %) για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται από εμάς για την εκπλήρωση της σύμβασης μετά την υποβολή της προσφοράς/εκτέλεση της σύμβασης σε συμφωνίες με δέσμευση άνω των 4 μηνών ή σε συνεχείς υποχρεώσεις, δικαιούμαστε να αυξήσουμε τις συμφωνημένες τιμές αναλογικά με την πρόσθετη δαπάνη. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό. Όλες οι τιμές είναι καθαρές συν τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης, τελωνείου και ΦΠΑ που ισχύουν την ημέρα του τιμολογίου.

2.

Σε περίπτωση αποκλίσεων ποσότητας/βάρους, οι οποίες βρίσκονται εντός των ανοχών που ρυθμίζονται στο τμήμα VIII, ο υπολογισμός της τιμής γίνεται με βάση την πραγματική ποσότητα/βάρος που παραδόθηκε.

3.

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του πελάτη, ιδίως σε σχέδια, προσχέδια, δείγματα και δειγματικές εκτυπώσεις, θα τιμολογούνται ξεχωριστά στον πελάτη.

4.

Εάν τα αγαθά παρέχονται με βάση το βάρος, η τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού συσκευασίας και περιτυλίγματος.

5.

Όλες οι τιμές ισχύουν εκ του εργοστασίου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα εκτυπωμένα έγγραφα καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τα σχέδια, τα σκίτσα, τα κλισέ, τα φιλμ, οι κύλινδροι και οι πλάκες εκτύπωσης που παρέχονται από εμάς παραμένουν στην ιδιοκτησία μας, ακόμη και αν ο πελάτης έχει επιστρέψει το ανάλογο κόστος. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης δικαιούται να μας επιστρέψει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για να αποκτήσουμε την κυριότητα.

Ο χρόνος διατήρησης των εν λόγω εκτυπωμένων εγγράφων είναι το πολύ 3 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας προμήθειας του πελάτη με πανομοιότυπα εκτυπωμένα αντικείμενα προμήθειας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου μπορούμε να καταστρέψουμε τα έγγραφα που δεν έχουν ζητηθεί για επιστροφή.

2.

Εάν από την ανάπτυξη και εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας προκύπτουν για εμάς δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αυτά δεν μεταβιβάζονται με την πώληση του αντικειμένου της προμήθειας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης αναλαμβάνει μέρος του κόστους ανάπτυξης. Έχουμε ιδίως το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πνευματικά δικαιώματα ή/και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για παραγγελίες από τρίτους.

3.

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε εμφανώς το λογότυπο της εταιρείας μας ή έναν κωδικό αριθμό στα αντικείμενα προμήθειας που παράγουμε.

4.

Για δείγματα, σχέδια, προσχέδια κ.λπ. που κατασκευάστηκαν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η αμοιβή καταβάλλεται και αν η κύρια παραγγελία, για την οποία κατασκευάστηκαν, δεν έχει ανατεθεί. Με την καταβολή της αμοιβής η κυριότητα μεταβιβάζεται στον πελάτη.

5.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει εάν τα έγγραφα που παρέχει ο πελάτης παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, εμπορικά σήματα).

Αυτό ισχύει επίσης για τη χρήση προστατευμένων γραμματοσειρών. Εάν προβάλλονται από τρίτους εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή/και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή την παραβίαση του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της χρήσης, εκμετάλλευσης ή αναπαραγωγής εγγράφων ή/και προτύπων που παρέχονται από τον πελάτη, ο πελάτης οφείλει να μας υποστηρίξει στην υπεράσπιση κατά των φερόμενων νομικών παραβιάσεων και να μας αποζημιώσει για όλες τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρου και της διαδικασίας, στις οποίες υποβληθήκαμε.

Υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευασίας

1.

Εάν εφαρμόζουμε σύμβολα ενός ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού συσκευασίας (VerpackV), π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη κουκίδα), κατόπιν εντολής του πελάτη, ο πελάτης θεωρείται "έμπορος" του συμβόλου σύμφωνα με τον κανονισμό συσκευασίας (VerpackV) και συνεπώς υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη απευθείας στο ολοκληρωμένο σύστημα. Τα προϊόντα μας υπόκεινται στους κανονισμούς συσκευασίας (VerpackV) και χωρίς την εκτύπωση

της "πράσινης κουκίδας". Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει τα τέλη και σε αυτή την περίπτωση.

2.

Εάν ο πελάτης παραβιάζει τους κανονισμούς της VerpackV και εάν εγείρονται αξιώσεις εναντίον μας για το θέμα αυτό, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει όλες τις δαπάνες που μας έχουν προκύψει στο πλαίσιο αυτό.

3.

Εάν οι συσκευασίες είναι συσκευασίες υπηρεσιών που γεμίζουν με εμπορεύματα κατά την έννοια του § 3 (1) αριθ. 2 , 2ο εδάφιο του VerpackV, οι οποίες τυπικά εμφανίζονται στον ιδιωτικό τελικό χρήστη και οι οποίες εισάγονται στην αγορά από τον πελάτη για πρώτη φορά, εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση του σημείου 1 ανωτέρω, εάν ο πελάτης συμμετέχει ο ίδιος σε ένα σύστημα. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , το 2ο αποστελλόμενο. VerpackV, ο πελάτης απαιτεί από εμάς να συμμετέχουμε σε ένα ή περισσότερα συστήματα σύμφωνα με την § 6 (3) VerpackV όσον αφορά τα πακέτα υπηρεσιών που παραδίδονται από εμάς στον πελάτη και να παρέχουμε αντίστοιχη δήλωση πληρότητας για λογαριασμό του πελάτη σύμφωνα με την § 10 (3) VerpackV, ισχύουν τα εξής:

4.

Η υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , 2ο εδάφιο. VerpackV καθώς και § 10 (3) VerpackV αναλαμβάνεται από εμάς μόνο εάν ο πελάτης μας το ζητήσει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιβεβαιώσουμε εγγράφως το εν λόγω γραπτό αίτημα του πελάτη.

5.

Εάν αναλάβουμε για λογαριασμό του πελάτη τη συμμετοχή σε ένα σύστημα σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV και την παράδοση της δήλωσης πληρότητας σύμφωνα με το § 10 (3) VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών για τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV (ε.π.χ. διπλό σύστημα), καθώς και τα έξοδα για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας και - εάν το επιθυμείτε - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος όπως π.χ. "Der grüne Punkt" (η πράσινη τελεία) σε πλήρη έκταση.

6.

Τα έξοδα για την ανάληψη της χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας, τα έξοδα διαχείρισης και - εφόσον το επιθυμεί - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος, όπως π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη τελεία), θα αναλυθούν ξεχωριστά για τον πελάτη στο τιμολόγιο. Βάση είναι η διάταξη τελών του χρησιμοποιούμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

7.

Η επιλογή του ολοκληρωμένου συστήματος είναι δική μας.

8.

Εάν ο πελάτης δεν συμμετέχει στο "Duales System Deutschland AG", είναι υποχρεωμένος να παραλάβει πίσω την παραδοθείσα συσκευασία σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των κανονισμών της VerpackV και να φροντίσει για την απόρριψή της με τον τρόπο που προβλέπεται στην VerpackV. Εάν ο πελάτης παραβιάζει υπαίτια τις υποχρεώσεις του και εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής σε βάρος μας λόγω της παράβασης του VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας απαλλάξει από την υποχρέωση πληρωμής. Εάν έχουμε ήδη καταβάλει το πρόστιμο, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει το ποσό αυτό.

9.

Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να παραλάβουμε πίσω συσκευασίες βάσει της VerpackV, ο τόπος εκπλήρωσης για την επιστροφή της συσκευασίας από τον πελάτη είναι η έδρα της εταιρείας μας.

Παράδοση/παράλειψη παράδοσης/μεταβίβαση κινδύνου/ ανωτέρα βία/ επιφύλαξη αυτοπαράδοσης

1.

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια, αντοχή στην τριβή, αντοχή στα υγρά, στην υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα υλικά πλήρωσης, όπως τρόφιμα κ.λπ.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Τα ακουαρέλα που εκτυπώνονται σε καφέ χαρτί υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές αποκλίσεις εντός των μεμονωμένων παραδόσεων καθώς και στις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν το ζητήσει ρητά ο πελάτης ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκίμια εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Η προθεσμία παράδοσης τηρείται εάν το αντικείμενο της προμήθειας έχει εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις μας κατά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης ή εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για την ετοιμότητά μας για αποστολή σε περίπτωση που ο πελάτης έχει συμφωνήσει ή είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά.

3.

Για τις συμφωνίες προμήθειας κατόπιν παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης υποχρεούται να καθορίσει εκ των προτέρων μια ρύθμιση παράδοσης που καλύπτει τουλάχιστον 6 μήνες και να καλέσει σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση ή εάν αποφασιστεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε εμείς οι ίδιοι την κλήση ή/και τη ρύθμιση παράδοσης, δηλαδή να παραδώσουμε τα αγαθά ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση μετά από κατάλληλη ειδοποίηση. Η υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση δεν αποκλείει το δικαίωμά μας να απαιτήσουμε αποζημίωση λόγω της παραβίασης της υποχρέωσης.

4.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραλείψεων στην παράδοση ή λόγω μη παροχής υπηρεσιών, εκτός εάν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των στελεχών μας ή των βοηθών μας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις).

Εάν μπορούν να προβληθούν εναντίον μας αξιώσεις αποζημίωσης λόγω συνήθους αμέλειας (παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων), η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τη συμπεριφορά των βοηθών μας. Τυχόν δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης δεν επηρεάζεται από το παρόν

περιορισμός της ευθύνης.

5.

Μεταφορά κινδύνου: Κατά την αποστολή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη το αργότερο με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή άλλο τρίτο που έχει οριστεί για την αποστολή (οπότε και η έναρξη των εργασιών φόρτωσης). Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση μερικών παραδόσεων. Εάν η αποστολή ή η παράδοση καθυστερήσει λόγω περιστάσεων που οφείλονται στον πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη από την ημέρα της ειδοποίησης ετοιμότητας αποστολής.

6.

Εάν παρεμποδιστούμε στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας μετά την εκτέλεση της σύμβασης λόγω απρόβλεπτων, ασυνήθιστων περιστάσεων, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά την εύλογη επιμέλεια, ιδίως λόγω βλάβης λειτουργίας, επίσημων κυρώσεων και παρεμβάσεων, καθυστερήσεων στην προμήθεια βασικών πρώτων υλών, προβλημάτων στην παροχή ενέργειας κ.λπ., η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται καταλλήλως. Εάν οι περιστάσεις αυτές καθιστούν την προμήθεια για εμάς αδύνατη, απαλλασσόμαστε από την υποχρέωσή μας να παραδώσουμε. Ο κανονισμός αυτός ισχύει επίσης σε περιπτώσεις λουκέτων και απεργιών.

Εάν αποδείξουμε ότι, παρά την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας και παρά την εκτέλεση των απαραίτητων συμβάσεων με τους κατάλληλους όρους, δεν προμηθεύτηκαμε εγκαίρως από τους προμηθευτές, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, η οποία προκλήθηκε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τους προμηθευτές δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Υποχρεούμαστε να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις κατά των προμηθευτών μας, τις οποίες δικαιούμαστε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης.

Εάν τα προαναφερθέντα εμπόδια διαρκούν περισσότερο από ένα μήνα, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.

Εάν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις παραταθεί η προθεσμία παράδοσης ή εάν απαλλαγούμε από την υποχρέωσή μας για παράδοση, τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης και δικαιώματα υπαναχώρησης που απορρέουν από το παρόν λήγουν μετά την πάροδο ενός μηνός.

Μπορούμε να επικαλεστούμε τις περιστάσεις που αναφέρονται εδώ μόνο εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για τις περιστάσεις αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που έλαβε γνώση των εμποδίων.

7.

Η υπαναχώρηση λόγω καθυστερημένης παράδοσης υπόκειται σε υπαίτια παράλειψη εκ μέρους μας και απαιτεί επιπλέον κατάλληλη περίοδο χάριτος με την προειδοποίηση ότι η συμβατική σχέση δεν θα συνεχιστεί από τον πελάτη μετά τη λήξη της χορηγηθείσας περιόδου χάριτος.

Συσκευασία και αποστολή

Είμαστε υπεύθυνοι για την κατάλληλη και συνήθη συσκευασία. Ωστόσο, η ευθύνη μας περιορίζεται στην πρόθεση και τη βαριά αμέλεια. Το δικαίωμά μας να προβάλλουμε ένσταση κατά του πελάτη, προσποιούμενοι τη συντρέχουσα αμέλειά του, δεν θίγεται από εδώ και στο εξής.

Ανοχές

1.

Αποκλίσεις γραμμαρίων

Οι αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα γραμματοσειρά πρέπει να γίνουν ανεκτές από τον πελάτη στον ίδιο βαθμό που πρέπει να γίνουν ανεκτές από εμάς σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου υλικού. Τα ακόλουθα

ισχύουν οι ανοχές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους προμήθειας:

a)

Έγγραφο που αφορά τη συμφωνηθείσα ουσία:

Έως 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 και άνω g/m2 +/- 5 %

b)

Πλαστικά φύλλα που αφορούν το συμφωνημένο πάχος:

Λιγότερο από 15 my +/- 8 % Από 15 my-25 my +/- 15 % Περισσότερο από 25 my +/- 13 %

c)

Μεμβράνη αλουμινίου, μεμβράνες τσέλου, μεμβράνες laminate και άλλα υλικά που αφορούν το συμφωνημένο πάχος ή τη συμφωνημένη γραμματοσειρά (ανάλογα με τη διάσταση στην οποία βασίζεται η σύμβαση- ισχύει μεμονωμένα ή ως συστατικό άλλου προϊόντος):

+/- 10 %

2.

Αποκλίσεις μέτρησης

Οι ακόλουθες αποκλίσεις μέτρησης πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τον πελάτη:

a)

Χαρτί και χάρτινοι συνδυασμοί Τσάντες:

Σε μήκος (= ύψος σακούλας) +/- 4% Σε πλάτος κάτω των 80 mm πλάτος +/- 3 % 80 mm και άνω +/- 2%

Ρολά:

σε πλάτος και μήκος αποκοπής +/- 3 mm σε μέτρα +/- 3 %

Μορφές:

Σε μήκος +/- 5 mm Σε πλάτος +/- 5 mm

b)

Πλαστικά και αλουμίνιο Ύψος σακούλας +/- 5 mm

Πλάτος σάκων άνω των 200 mm +/- 5 % Πλάτος σάκων κάτω των 199 mm +/- 10 %

c)

Οι αποκλίσεις μέτρησης για τα υλικά που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τα ρολά και τα σχήματα και στο στοιχείο β) ισχύουν επίσης για την τοποθέτηση της εκτύπωσης καθώς και για τη διάτρηση και την ανάγλυφη εκτύπωση στα υλικά αυτά. Για τη θέση της εκτύπωσης καθώς και για την κοπή και την ανάγλυφη αποτύπωση στο πλάτος στην περίπτωση των σάκων που αναφέρονται στο στοιχείο α), μια μέτρηση

Η απόκλιση +/- 4 mm ισχύει για πλάτος σακούλας άνω των 80 mm και +/- 3 mm για πλάτος σακούλας 80 mm και κάτω. Η απόκλιση του μητρώου στα τυπωμένα προϊόντα δεν μπορεί να αποφευχθεί για τεχνικούς λόγους, καθώς εξαρτάται από το υλικό, την εκτέλεση και τη διαδικασία εκτύπωσης. Μόνο οι σημαντικές αποκλίσεις δικαιολογούν την ανάκτηση.

3.

Ποσοτικές αποκλίσεις: % της παραγγελθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση πώλησης κατά ποσότητα (ποσότητα μικρότερη των 50.000 τεμαχίων) και σε περίπτωση συλλογικών τμημάτων με αλλαγή εκτύπωσης εντός μιας εκτύπωσης, καθώς και στην πώληση κατά βάρος (για βάρος μικρότερο των 500 kg) έως 30 % της παραγγελθείσας. ποσότητας Η παράδοση γίνεται με πλήρη τιμολόγηση της πράγματι παραδοθείσας ποσότητας.

4.

Εγγενές χρώμα των πρώτων υλών χαρτί και φύλλο: Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερά χρώματα πρώτων υλών εντός μιας παράδοσης και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραγγελιών.

Εκτύπωση

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια, αντοχή στην τριβή, αντοχή στα υγρά, στην υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα υλικά πλήρωσης, όπως τρόφιμα κ.λπ.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Τα ακουαρέλα που εκτυπώνονται σε καφέ χαρτί υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές αποκλίσεις εντός των μεμονωμένων παραδόσεων καθώς και στις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν το ζητήσει ρητά ο πελάτης ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκίμια εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να αναληφθεί για τη μετανάστευση των μαλακτικών σε πλαστικά προϊόντα ή για παρόμοιες εμφανίσεις μετανάστευσης και για συναφείς περιστάσεις. Οι αξιώσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες των λαθών στα "Filmmasters" ή σε άλλα παρόμοια υλικά, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από τον πελάτη για την εκτύπωση ούτε του ενιαίου κωδικού προϊόντος ή άλλου παρόμοιου κωδικού, ούτε για τις δυσκολίες ή τις συνέπειές τους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του εκτυπωμένου κωδικού. Αυτό ισχύει επίσης για τα δοκίμια των εκτυπωτικών εργασιών που έχουν εγκριθεί από τον πελάτη και περιέχουν ενιαίο κωδικό προϊόντος.

4.

Η εκτύπωση του γραμμωτού κώδικα EAN γίνεται σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς εκτέλεσης της CCG (βλέπε σειρά CoOrganisation, φυλλάδιο 2, "Der EAN-Strichcode" (ο γραμμωτός κώδικας EAN)).

Επιπλέον, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα που αφορούν τα αποτελέσματα ανάγνωσης στις ταμειακές μηχανές του εμπορίου, λόγω των πιθανών επιδράσεων του πελάτη στο γραμμωτό κώδικα και της έλλειψης ενιαίας τεχνολογίας μέτρησης και ανάγνωσης.

5.

Δεν ευθυνόμαστε για ελαττώματα που οφείλονται σε πλάκες εκτύπωσης και αντίγραφα που παρέχονται από τον πελάτη ή/και τους βοηθούς του. Εάν εντοπίσουμε σφάλματα κειμένου ή εικόνας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακόψουμε ή σταματήσουμε την εκτύπωση για το λόγο αυτό, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα σχετικά πρόσθετα έξοδα, εκτός εάν αποδείξει ότι ευθυνόμαστε για ελαττωματική παραγωγή λόγω βαριάς αμέλειας ή παραβίασης καρδιακών υποχρεώσεων.

1.

Υλικό και εκτέλεση

Χωρίς ειδικές οδηγίες από τον πελάτη, η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται με τα συνήθη υλικά και σύμφωνα με τις γνωστές διαδικασίες κατασκευής και την κατάσταση της τεχνολογίας. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευασίας για τρόφιμα ή/και ιατρικά προϊόντα, η καταλληλότητα του υλικού πρέπει να διευκρινίζεται ρητά μαζί μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες (π.χ. EN 868). Οι αναγγελίες ελαττωμάτων που αφορούν την αλληλεπίδραση του υλικού συσκευασίας με το πληρωτικό υλικό και αντίστροφα αποκλείονται στη συνέχεια, εάν ο πελάτης δεν έχει αναφερθεί ρητά και εγκαίρως εγγράφως στον τύπο και τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού υλικού και/ή στη χρήση για τρόφιμα και/ή ιατρικά προϊόντα και δεν μας έχει δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουμε.

2.

Οι συμφωνημένες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες επιλέγονται προσεκτικά από εμάς. Ωστόσο, οι αναγεννημένες μεμβράνες και τα ανακυκλωμένα χαρτιά ενδέχεται να εξακολουθούν να διαφέρουν ως προς την επιφανειακή συνοχή, το χρώμα, την καθαρότητα, τη μυρωδιά και τις φυσικές τιμές μεταξύ των φορτίων, γεγονός που δεν παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα να προβεί σε ειδοποίηση ελαττώματος. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή/και ζημιών που αφορούν τη σύσταση των αναγεννημένων μεμβρανών και των ανακυκλωμένων χαρτιών έναντι του προμηθευτή.

Κράτηση τίτλου

Τα παρεχόμενα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.

2.

Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί τα δεσμευμένα εμπορεύματα στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας- ωστόσο, επιτρέπεται να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει την εγγύηση μόνο με την έγγραφη άδειά μας. Ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει τα δικαιώματά μας σε περίπτωση μεταπώλησης των δεσμευμένων εμπορευμάτων σε μη ταμειακή βάση.

3.

Για λόγους ασφαλείας, ο πελάτης μας εκχωρεί με την παρούσα τις απαιτήσεις του από την μεταπώληση των δεσμευμένων εμπορευμάτων- αποδεχόμαστε την εκχώρηση. Παρά την εκχώρηση και τα δικαιώματα είσπραξης που έχουμε, ο πελάτης έχει δικαίωμα είσπραξης των απαιτήσεών του μόνο εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντί μας και δεν υφίσταται οικονομική κατάρρευση. Κατόπιν αιτήματός μας, ο πελάτης οφείλει να παράσχει τις απαραίτητες για την είσπραξη πληροφορίες σχετικά με τις εκχωρημένες απαιτήσεις, ιδίως κατάλογο των οφειλετών με ονόματα και διευθύνσεις, ποσά και ημερομηνίες των τιμολογίων του και

να ενημερώσει τους οφειλέτες σχετικά με την εκχώρηση με αντίστοιχο αντίγραφο σε εμάς.

4.

Ο πελάτης εκτελεί για εμάς κάθε πιθανή επεξεργασία και μεταποίηση των δεσμευμένων εμπορευμάτων, χωρίς να προκύπτουν για εμάς υποχρεώσεις από. Σε περίπτωση επεξεργασίας, σύνδεσης και ανάμειξης των διατηρητέων εμπορευμάτων με άλλα εμπορεύματα, τα οποία δεν μας ανήκουν, δικαιούμαστε αναλογική συνιδιοκτησία του νεοδημιουργηθέντος αντικειμένου σε αναλογία της αξίας του τιμολογίου με τα άλλα επεξεργασμένα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, σύνδεσης ή ανάμειξης.

Εάν ο πελάτης αποκτήσει την αποκλειστική κυριότητα του νέου αντικειμένου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο πελάτης μας παραχωρεί συνιδιοκτησία επί του νέου αντικειμένου σε αναλογία με την αξία του τιμολογίου των μεταποιημένων, συνδεδεμένων ή αναμεμειγμένων διατηρητέων εμπορευμάτων και τα αποθηκεύει δωρεάν για εμάς.

5.

Εάν τα επιφυλασσόμενα εμπορεύματα πωλούνται μαζί με άλλα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το αν είναι με ή χωρίς επεξεργασία, σύνδεση ή ανάμειξη, η ανωτέρω συμφωνηθείσα εκχώρηση κατά μ.ο. ισχύει μόνο για το ποσό της αξίας του τιμολογίου των επιφυλασσόμενων εμπορευμάτων μας, τα οποία πωλούνται μαζί με τα άλλα εμπορεύματα.

6.

Ο πελάτης οφείλει να μας ειδοποιήσει αμέσως για κάθε αναγκαστική εκτέλεση από τρίτους που αφορά τα δεσμευμένα εμπορεύματα ή τις εκχωρημένες εκ των προτέρων απαιτήσεις και να μας παραδώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την παρέμβαση.

7.

Η εξουσία του πελάτη για τη διάθεση των δεσμευμένων εμπορευμάτων και την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων λήγει σε περίπτωση μη πληρωμής από τον πελάτη, σε περίπτωση διαμαρτυρίας για συναλλαγματικές ή επιταγές, καθώς και σε περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης του πελάτη, ιδίως σε περίπτωση αίτησης αφερεγγυότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επίσης το δικαίωμα να πάρουμε στην κατοχή μας τα δεσμευμένα εμπορεύματα και ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τα δεσμευμένα εμπορεύματα μετά την υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης με εμπορική επιταγή ή συναλλαγματική διευκρινίζεται ότι η κυριότητα στο αντικείμενο της προμήθειας μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο με την πλήρη εξόφληση της συναλλαγματικής και την εξόφληση των ποσών και εξόδων της συναλλαγματικής προς εμάς.

8.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή του προς εμάς δύο φορές μέσα σε διάστημα 6 μηνών ή/και εάν ο πελάτης είναι αφερέγγυος ή εάν η αφερεγγυότητα είναι προβλέψιμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την επιστροφή του αντικειμένου της προμήθειας μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή/και να εισπράξουμε τις απαιτήσεις που μας έχουν εκχωρηθεί απευθείας από τους πελάτες του πελάτη σε περίπτωση μεταπώλησης των αγαθών.

9.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουμε τα χρεόγραφα που μας οφείλονται στο βαθμό που η αξία τους υπερβαίνει τις απαιτήσεις κατά 10 % ή περισσότερο. Είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε ποιες κινητές αξίες αποδεσμεύονται.

Ανακοίνωση ελαττώματος/ελαττωμάτων

Η υποχρέωση εξέτασης και η υποχρέωση ειδοποίησης του πελάτη για ελαττώματα καθορίζεται από το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ.

2.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων και πολλαπλών παραδόσεων του ίδιου τύπου αγαθών, ολόκληρη η παραδιδόμενη παρτίδα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική μόνο εάν τα ελαττώματα προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια μιας αναγνωρισμένης, αντιπροσωπευτικής διαδικασίας τυχαίας δοκιμής.

3.

Εάν το ελάττωμα της συνολικής παρεχόμενης ποσότητας σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2 σε εύκαμπτες συσκευασίες και/ή μηχανοποιημένους σάκους ανέρχεται σε 3 % της συνολικής ποσότητας, ούτε η συνολική ποσότητα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική ούτε μπορούν να προβληθούν αξιώσεις με βάση αυτά τα ελαττωματικά αντικείμενα της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σημασία αν το ελάττωμα βασίζεται στην παραγωγή/επεξεργασία ή στην εκτύπωση.

Όλα τα ελαττώματα πρέπει να επιπλήττονται εγγράφως χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.

Πρέπει να μας δοθεί επαρκής ευκαιρία να ελέγξουμε τα επιτιμημένα ελαττώματα επί τόπου. Ο πελάτης πρέπει να μας παρέχει

με ηχητικά δείγματα μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς υλικού και προμήθειας σε σχέση με την ειδοποίηση ελαττώματος.

Ουσιώδη ελαττώματα/ παραγραφή

1.

Εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν είναι απαλλαγμένο από υλικά ελαττώματα ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας, θα αποκαταστήσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε το ελάττωμα είτε θα παράσχουμε ένα αντικείμενο προμήθειας χωρίς ελαττώματα.

2.

Εάν η αποκατάσταση του ελαττώματος αποτύχει μετά από μια ανεπιτυχή δεύτερη προσπάθεια, ο πελάτης μπορεί, κατά την κρίση του, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει την τιμή αγοράς.

Εάν το ελάττωμα υλικού οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των υπεργολάβων μας ή των βοηθών μας ή εάν το ελάττωμα βασίζεται σε παραβίαση εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή σε παραβίαση κατά της ζωής, του σώματος, της υγείας ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας ή εάν εφαρμόζεται ο νόμος περί ευθύνης προϊόντων, ο πελάτης μπορεί, εκτός από την υπαναχώρηση από την επαφή και τη μείωση της τιμής αγοράς, να αξιώσει και αποζημίωση λόγω του ελαττώματος υλικού.

Εάν η παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων βασίζεται σε συνήθη αμέλεια και εάν ο πελάτης υποστεί με τον τρόπο αυτό χρηματική ή υλική ζημία, η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στην τυπικά προβλέψιμη ζημία. Η ζημία λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους αποκλείεται σε περιπτώσεις συνήθους αμέλειας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

Οι ανωτέρω περιορισμοί/αποκλεισμοί ευθύνης ισχύουν ιδίως για ζημίες που οφείλονται στην ανεπάρκεια της αντοχής σε τριβή, της αντοχής στο φως, της αντοχής στα αλκάλια, της αντοχής σε τριβή και της αντοχής στο νερό των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων ή στο γεγονός ότι η διάταξη κωδικοποίησης και αρίθμησης δεν είναι σωστή, το δείγμα κωδικού που παρέχει ο πελάτης δεν είναι αναγνώσιμο κατά τη μεταφορά στα αντικείμενα της προμήθειας, η ανάγνωση του κωδικού δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση εύκαμπτου υλικού, ή τα συσκευασμένα αγαθά έχουν υποστεί βλάβη από το αντικείμενο της προμήθειας ή εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν συμμορφώνεται με τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν για το πληρωτικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές που βασίζονται σε εκτυπωμένη τεκμηρίωση (ηλεκτρονικά δεδομένα, σχέδια, φιλμ, εκτυπωτικές πλάκες κ.λπ.).

Η εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα περιορισμό της ευθύνης.

3.

Εάν αποφασίσουμε να παράσχουμε θεραπεία, θα αναλάβουμε τα απαραίτητα έξοδα για την αποκατάσταση. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς του αντικειμένου της προμήθειας σε τόπο διαφορετικό από την έδρα ή τον συμβατικά συμφωνημένο τόπο προορισμού του πελάτη, βαρύνουν τον πελάτη.

4.

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται εάν δεν είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με την VIII. IX., X και XII.

Εάν ο πελάτης έχει προβάλει εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την ευθύνη για ελαττώματα και εάν αποδειχθεί ότι είτε δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα είτε ότι το προβαλλόμενο ελάττωμα βασίζεται σε μια περίσταση, η οποία δεν μας υποχρεώνει σε εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει όλα τα έξοδα που προέκυψαν με το παρόν.

5.

Η συνήθης παραγραφή για τα ελαττωματικά αντικείμενα προμήθειας, τα οποία συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για κτίρια, είναι 1 έτος από την παράδοση του αντικειμένου προμήθειας στον πελάτη.

Εάν έχουμε χορηγήσει εγγύηση διάρκειας, οι αξιώσεις που αφορούν την εγγύηση αυτή παραγράφονται με τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η εγγύηση διάρκειας. Η προθεσμία αυτή αρχίζει με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας, για το οποίο ισχύει η εγγύηση διάρκειας.

6.

Αποκλείονται οι αξιώσεις του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων που αφορούν ασήμαντη μείωση της αξίας ή της καταλληλότητας του αντικειμένου της προμήθειας. Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα που προκύπτει από βαριά αμέλεια ή πρόθεση ή που οδηγεί σε παραβίαση της ζωής, του σώματος και της υγείας.

7.

Εάν τα αντικείμενα της προμήθειας είναι μεταχειρισμένα αγαθά, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα, εκτός εάν εμείς, τα στελέχη μας ή οι βοηθοί μας είναι υπαίτιοι βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης ή παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή παραβίασης της ζωής, του σώματος και της υγείας.

Άλλες αξιώσεις αποζημίωσης

Η ευθύνη μας λόγω υλικών ή νομικών ελαττωμάτων ή καθυστερήσεων στην προμήθεια ή μη προμήθεια δεν καλύπτεται από την παρούσα ενότητα.

  • Εν προκειμένω, οι κανονισμοί των ανωτέρω τμημάτων VI., VIII., X., XV.

2.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον μας που βασίζονται σε άλλες παραβάσεις των υποχρεώσεών μας, ιδίως των υποχρεώσεων προστασίας και/ή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις συναλλαγές, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση και/ή σε παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) εκ μέρους μας και/ή σε παραβίαση της ζωής, του σώματος, της υγείας εκ μέρους μας ή των βοηθών μας.

Εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να εγερθεί εναντίον μας με βάση τη συνήθη αμέλεια, η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους σε περίπτωση απλής

η αμέλεια αποκλείεται.

3.

Ο περιορισμός της ευθύνης σύμφωνα με το σημείο 2 ισχύει αναλόγως σε περίπτωση αδικοπραξιών. Η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα κανονισμό.

4.

Οι αξιώσεις που βασίζονται σε ζημίες από άλλες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, οι οποίες δεν βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα, παραγράφονται εντός ενός έτους από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ο πελάτης έλαβε γνώση των περιστάσεων που δικαιολογούν την αξίωση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση χωρίς βαριά αμέλεια. Οι μέγιστες προθεσμίες που προβλέπονται στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ δεν θίγονται. Αυτός ο περιορισμός της νόμιμης παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, για την παραβίαση από εμάς ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), την προσβολή του σώματος, της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας καθώς και για την παραβίαση κατά του νόμου περί ευθύνης προϊόντων από εμάς ή τους βοηθούς μας.

  1. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται στην παραβίαση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρησιμότητας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχεδίων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εναντίον μας και/ή των βοηθών μας, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση από εμάς και/ή τους βοηθούς μας ή εάν η μη παραβίαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει διασφαλιστεί από εμάς. Σε περίπτωση που η αξίωση αποζημίωσης βασίζεται σε συνήθη αμέλεια (παραβίαση βασικών υποχρεώσεων), η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες και αποκλείεται η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής και διαφυγόντος κέρδους. Αυτό ισχύει και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

2.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θίγεται.

3.

Εάν προβάλλονται εναντίον μας ισχυρισμοί που βασίζονται στην παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ο πελάτης έχει αποδείξει αυτό το ελάττωμα του τίτλου μόνο εάν έχει εκδοθεί εναντίον του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για το θέμα αυτό. Το δικαίωμα του πελάτη να μας ειδοποιήσει τρίτους παραμένει ανεπηρέαστο από τον παρόντα κανονισμό.

  • Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Η εκκρεμότητα των διαπραγματεύσεων σχετικά με αξιώσεις που βασίζονται σε υλικά ελαττώματα ή αξιώσεις ζημιών οποιουδήποτε είδους αναλαμβάνεται μόνο εάν τα μέρη έχουν δηλώσει εγγράφως ότι διαπραγματεύονται τέτοιες αξιώσεις. Εάν η επίκληση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου συνιστά παράνομη συμπεριφορά, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να επικαλεστεί την τήρηση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου.

Όροι πληρωμής

Οι πληρωμές είναι απαιτητές και πληρωτέες κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ημερολογιακά καθορισμένη ημερομηνία, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή του τιμολογίου ή ενός αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Εάν η παραλαβή είναι ασαφής, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών μας.

2.

Σε περίπτωση εκκρεμών τιμολογίων, οι πληρωμές αφορούν αντίστοιχα την εξόφληση της παλαιότερης οφειλόμενης απαίτησης, εκτός εάν ο πελάτης έχει ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης έναντι αυτών των εκκρεμών οφειλών. Διαφορετικά διατηρούμε το δικαίωμα συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ.

3.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει τις προηγούμενες παραδόσεις μας ή/και εάν μετά την εκτέλεση της συμφωνίας επέλθει σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών του πελάτη, η οποία θέτει σε κίνδυνο την απαίτησή μας για πληρωμή, η πληρωμή πρέπει να γίνει αμοιβαία και ταυτόχρονα με τις παραδόσεις των αντικειμένων της προμήθειας. Ο πελάτης μπορεί να αποφύγει την ταυτόχρονη παράδοση με την παροχή εγγύησης στο ποσό της τιμής αγοράς ή προκαταβολής για την αντίστοιχη παράδοση.

4.

Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του εναντίον μας, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν κριθεί αμετάκλητα.

Τόπος εκπλήρωσης, δικαιοδοσία και τόπος δικαστηρίου, εφαρμοστέο δίκαιο, άλλα

1.

Τόπος εκτέλεσης για την παράδοση, την εξυπηρέτηση και την πληρωμή είναι η έδρα της εταιρείας μας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.

Αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη συμβατική σχέση είναι η έδρα της εταιρείας μας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα -αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι- να προσφύγουμε και στα δικαστήρια της έδρας του πελάτη.

3.

Οι νομικές σχέσεις των μερών διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας υπό τον αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG).

4.

Ο πελάτης ενημερώθηκε και συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα από την επιχειρηματική σχέση που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων που σχετίζονται με τα τιμολόγια, αποθηκεύονται από την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων μας σύμφωνα με τις διατάξεις των νομικών κανονισμών, ιδίως του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, και ότι διαβιβάζονται αποκλειστικά σε υπεργολάβους που έχουν ανατεθεί από εμάς και σε πιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας και της επεξεργασίας των παραγγελιών.

5.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις, καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί γραπτώς μόνο ad hoc.

6.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι κρατήσεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί μόνο εγγράφως ad hoc. ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας/προσφοράς από εμάς.

3.

Εάν ο πελάτης ζητήσει εκ των υστέρων τροποποιήσεις της παραγγελίας, οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τις τροποποιήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

4.

Η ποιότητα των προϊόντων που θα παραδώσουμε καθορίζεται από τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στις προδιαγραφές μας.

Οι περιγραφές που περιέχονται σε καταλόγους, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις, απεικονίσεις, τιμοκαταλόγους κ.λπ. δεν καθορίζουν την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας, εκτός εάν περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση ή/και στην προσφορά ή στην επιβεβαίωση της παραγγελίας με αναφορά στις προδιαγραφές.

5.

Οι δηλώσεις στις προδιαγραφές μας σχετικά με την ποιότητα του αντικειμένου της προμήθειας δεν συνιστούν εγγυήσεις, ιδίως δε εγγυήσεις για την αντοχή. Η ανάληψη εγγυήσεων και του κινδύνου προμήθειας υπόκειται σε προηγούμενες ειδικές συμφωνίες μεταξύ των μερών, στις οποίες δηλώνεται ρητά ότι αναλαμβάνεται εγγύηση ή/και κίνδυνος προμήθειας.

6.

Για να διασφαλίσουμε την ορθή διαδικασία παραγωγής, εκτός από ένα τέλος επεξεργασίας ύψους 250,00 € χρεώνουμε τον πελάτη με τουλάχιστον τα ακόλουθα έξοδα - με την επιφύλαξη της απόδειξης υψηλότερου κόστους, σε περίπτωση μονομερούς ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη:

  • 6 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 50 % της αξίας της παραγγελίας
  • 3 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 75 % της αξίας της παραγγελίας
  • 2 εβδομάδες πριν από την επιβεβαιωμένη εβδομάδα φόρτωσης 100 % της αξίας της παραγγελίας

Ωστόσο, τα ειδικά υλικά και τα έξοδα αναπαραγωγής τιμολογούνται γενικά με 100 %. Η κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό είναι η παραλαβή της γραπτής δήλωσης του πελάτη.

III. Τιμές

1.

Οι τιμές των προσφορών μας βασίζονται στους υπολογισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς. Εάν προκύψουν σημαντικές αυξήσεις τιμών (τουλάχιστον 5 %) για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται από εμάς για την εκπλήρωση της σύμβασης μετά την υποβολή της προσφοράς/εκτέλεση της σύμβασης σε συμφωνίες με δέσμευση άνω των 4 μηνών ή σε συνεχείς υποχρεώσεις, δικαιούμαστε να αυξήσουμε τις συμφωνημένες τιμές αναλογικά με την πρόσθετη δαπάνη. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό. Όλες οι τιμές είναι καθαρές συν τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης, τελωνείου και ΦΠΑ που ισχύουν την ημέρα του τιμολογίου.

2.

Σε περίπτωση αποκλίσεων ποσότητας/βάρους, οι οποίες βρίσκονται εντός των ανοχών που ρυθμίζονται στο τμήμα VIII, ο υπολογισμός της τιμής γίνεται με βάση την πραγματική ποσότητα/βάρος που παραδόθηκε.

3.

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του πελάτη, ιδίως σε σχέδια, προσχέδια, δείγματα και δειγματικές εκτυπώσεις, θα τιμολογούνται ξεχωριστά στον πελάτη.

4.

Εάν τα αγαθά παρέχονται με βάση το βάρος, η τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού συσκευασίας και περιτυλίγματος.

5.

Όλες οι τιμές ισχύουν εκ του εργοστασίου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

IV. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1.

Τα εκτυπωμένα έγγραφα καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τα σχέδια, τα σκίτσα, τα κλισέ, τα φιλμ, οι κύλινδροι και οι πλάκες εκτύπωσης που παρέχονται από εμάς παραμένουν στην ιδιοκτησία μας, ακόμη και αν ο πελάτης έχει επιστρέψει το ανάλογο κόστος. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης δικαιούται να μας επιστρέψει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για να αποκτήσουμε την κυριότητα.

Ο χρόνος διατήρησης των εν λόγω εκτυπωμένων εγγράφων είναι το πολύ 3 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας προμήθειας του πελάτη με πανομοιότυπα εκτυπωμένα αντικείμενα προμήθειας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου μπορούμε να καταστρέψουμε τα έγγραφα που δεν έχουν ζητηθεί για επιστροφή.

2.

Εάν από την ανάπτυξη και εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας προκύπτουν για εμάς δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αυτά δεν μεταβιβάζονται με την πώληση του αντικειμένου της προμήθειας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης αναλαμβάνει μέρος του κόστους ανάπτυξης. Έχουμε ιδίως το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πνευματικά δικαιώματα ή/και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για παραγγελίες από τρίτους.

3.

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε εμφανώς το λογότυπο της εταιρείας μας ή έναν κωδικό αριθμό στα αντικείμενα προμήθειας που παράγουμε.

4.

Για δείγματα, σχέδια, προσχέδια κ.λπ. που κατασκευάστηκαν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η αμοιβή καταβάλλεται και αν η κύρια παραγγελία, για την οποία κατασκευάστηκαν, δεν έχει ανατεθεί. Με την καταβολή της αμοιβής η κυριότητα μεταβιβάζεται στον πελάτη.

5.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει εάν τα έγγραφα που παρέχει ο πελάτης παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, εμπορικά σήματα).

Αυτό ισχύει επίσης για τη χρήση προστατευμένων γραμματοσειρών. Εάν προβάλλονται από τρίτους εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή/και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή την παραβίαση του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της χρήσης, εκμετάλλευσης ή αναπαραγωγής εγγράφων ή/και προτύπων που παρέχονται από τον πελάτη, ο πελάτης οφείλει να μας υποστηρίξει στην υπεράσπιση κατά των φερόμενων νομικών παραβιάσεων και να μας αποζημιώσει για όλες τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρου και της διαδικασίας, στις οποίες υποβληθήκαμε.

V. Υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευασίας

1.

Εάν εφαρμόζουμε σύμβολα ενός ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού συσκευασίας (VerpackV), π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη κουκίδα), κατόπιν εντολής του πελάτη, ο πελάτης θεωρείται "έμπορος" του συμβόλου σύμφωνα με τον κανονισμό συσκευασίας (VerpackV) και συνεπώς υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη απευθείας στο ολοκληρωμένο σύστημα. Τα προϊόντα μας υπόκεινται στους κανονισμούς συσκευασίας (VerpackV) και χωρίς την εκτύπωση της "πράσινης κουκκίδας". Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει τα τέλη και σε αυτή την περίπτωση.

2.

Εάν ο πελάτης παραβιάζει τους κανονισμούς της VerpackV και εάν εγείρονται αξιώσεις εναντίον μας για το θέμα αυτό, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει όλες τις δαπάνες που μας έχουν προκύψει στο πλαίσιο αυτό.

3.

Εάν οι συσκευασίες είναι συσκευασίες υπηρεσιών που γεμίζουν με εμπορεύματα κατά την έννοια του § 3 (1) αριθ. 2 , 2ο εδάφιο του VerpackV, οι οποίες τυπικά εμφανίζονται στον ιδιωτικό τελικό χρήστη και οι οποίες εισάγονται στην αγορά από τον πελάτη για πρώτη φορά, εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση του σημείου 1 ανωτέρω, εάν ο πελάτης συμμετέχει ο ίδιος σε ένα σύστημα. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , το 2ο αποστελλόμενο. VerpackV, ο πελάτης απαιτεί από εμάς να συμμετέχουμε σε ένα ή περισσότερα συστήματα σύμφωνα με την § 6 (3) VerpackV όσον αφορά τα πακέτα υπηρεσιών που παραδίδονται από εμάς στον πελάτη και να παρέχουμε αντίστοιχη δήλωση πληρότητας για λογαριασμό του πελάτη σύμφωνα με την § 10 (3) VerpackV, ισχύουν τα εξής:

4.

Η υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) , 2ο εδάφιο. VerpackV καθώς και § 10 (3) VerpackV αναλαμβάνεται από εμάς μόνο εάν ο πελάτης μας το ζητήσει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιβεβαιώσουμε εγγράφως το εν λόγω γραπτό αίτημα του πελάτη.

5.

Εάν αναλάβουμε για λογαριασμό του πελάτη τη συμμετοχή σε ένα σύστημα σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV και την παράδοση της δήλωσης πληρότητας σύμφωνα με το § 10 (3) VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών για τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το § 6 (3) VerpackV (ε.π.χ. διπλό σύστημα), καθώς και τα έξοδα για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας και - εάν το επιθυμείτε - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος όπως π.χ. "Der grüne Punkt" (η πράσινη τελεία) σε πλήρη έκταση.

6.

Τα έξοδα για την ανάληψη της χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, για την παράδοση της δήλωσης πληρότητας, τα έξοδα διαχείρισης και - εφόσον το επιθυμεί - τα έξοδα για την εφαρμογή στα προϊόντα του συμβόλου ενός ολοκληρωμένου συστήματος, όπως π.χ. "Der Grüne Punkt" (η πράσινη τελεία), θα αναλυθούν ξεχωριστά για τον πελάτη στο τιμολόγιο. Βάση είναι η διάταξη τελών του χρησιμοποιούμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

7.

Η επιλογή του ολοκληρωμένου συστήματος είναι δική μας.

8.

Εάν ο πελάτης δεν συμμετέχει στο "Duales System Deutschland AG", είναι υποχρεωμένος να παραλάβει πίσω την παραδοθείσα συσκευασία σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των κανονισμών της VerpackV και να φροντίσει για την απόρριψή της με τον τρόπο που προβλέπεται στην VerpackV. Εάν ο πελάτης παραβιάζει υπαίτια τις υποχρεώσεις του και εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής σε βάρος μας λόγω της παράβασης του VerpackV, ο πελάτης υποχρεούται να μας απαλλάξει από την υποχρέωση πληρωμής. Εάν έχουμε ήδη καταβάλει το πρόστιμο, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει το ποσό αυτό.

9.

Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να παραλάβουμε πίσω συσκευασίες βάσει της VerpackV, ο τόπος εκπλήρωσης για την επιστροφή της συσκευασίας από τον πελάτη είναι η έδρα της εταιρείας μας.

VI. Παράδοση/παράλειψη παράδοσης/μεταβίβαση κινδύνου/ ανωτέρα βία/ επιφύλαξη αυτοπαράδοσης

1.

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια,

αντοχή στην τριβή, αντοχή σε υγρά, υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα πληρωτικά υλικά όπως τρόφιμα κ.λπ., ο πελάτης πρέπει να κάνει ιδιαίτερη γραπτή αναφορά στο θέμα αυτό στην παραγγελία/ερώτηση κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Τα ακουαρέλα που εκτυπώνονται σε καφέ χαρτί υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές αποκλίσεις εντός των μεμονωμένων παραδόσεων καθώς και στις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν το ζητήσει ρητά ο πελάτης ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκίμια εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Η προθεσμία παράδοσης τηρείται εάν το αντικείμενο της προμήθειας έχει εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις μας κατά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης ή εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για την ετοιμότητά μας για αποστολή σε περίπτωση που ο πελάτης έχει συμφωνήσει ή είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά.

3.

Για τις συμφωνίες προμήθειας κατόπιν παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης υποχρεούται να καθορίσει εκ των προτέρων μια ρύθμιση παράδοσης που καλύπτει τουλάχιστον 6 μήνες και να καλέσει σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση ή εάν αποφασιστεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε εμείς οι ίδιοι την κλήση ή/και τη ρύθμιση παράδοσης, δηλαδή να παραδώσουμε τα αγαθά ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση μετά από κατάλληλη ειδοποίηση. Η υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση δεν αποκλείει το δικαίωμά μας να απαιτήσουμε αποζημίωση λόγω της παραβίασης της υποχρέωσης.

4.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραλείψεων στην παράδοση ή λόγω μη παροχής υπηρεσιών, εκτός εάν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των στελεχών μας ή των βοηθών μας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις).

Εάν μπορούν να προβληθούν εναντίον μας αξιώσεις αποζημίωσης λόγω συνήθους αμέλειας (παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων), η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τη συμπεριφορά των βοηθών μας. Το τυχόν δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης δεν επηρεάζεται από τον παρόντα περιορισμό ευθύνης.

5.

Μεταφορά κινδύνου: Κατά την αποστολή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη το αργότερο με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή άλλο τρίτο που έχει οριστεί για την αποστολή (οπότε και η έναρξη των εργασιών φόρτωσης). Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση μερικών παραδόσεων. Εάν η αποστολή ή η παράδοση καθυστερήσει λόγω περιστάσεων που οφείλονται στον πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη από την ημέρα της ειδοποίησης ετοιμότητας αποστολής.

6.

Εάν παρεμποδιστούμε στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας μετά την εκτέλεση της σύμβασης λόγω απρόβλεπτων, ασυνήθιστων περιστάσεων, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά την εύλογη επιμέλεια, ιδίως λόγω βλάβης λειτουργίας,

επίσημες κυρώσεις και παρεμβάσεις, καθυστερήσεις στην προμήθεια βασικών πρώτων υλών, προβλήματα με τον ενεργειακό εφοδιασμό κ.λπ. Εάν οι περιστάσεις αυτές καθιστούν την προμήθεια για εμάς αδύνατη, απαλλασσόμαστε από την υποχρέωσή μας να παραδώσουμε. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις λουκέτων και απεργιών.

Εάν αποδείξουμε ότι, παρά την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας και παρά την εκτέλεση των απαραίτητων συμβάσεων με τους κατάλληλους όρους, δεν προμηθεύτηκαμε εγκαίρως από τους προμηθευτές, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, η οποία προκλήθηκε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τους προμηθευτές δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Υποχρεούμαστε να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις κατά των προμηθευτών μας, τις οποίες δικαιούμαστε λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης.

Εάν τα προαναφερθέντα εμπόδια διαρκούν περισσότερο από ένα μήνα, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.

Εάν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις παραταθεί η προθεσμία παράδοσης ή εάν απαλλαγούμε από την υποχρέωσή μας για παράδοση, τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης και δικαιώματα υπαναχώρησης που απορρέουν από το παρόν λήγουν μετά την πάροδο ενός μηνός.

Μπορούμε να επικαλεστούμε τις περιστάσεις που αναφέρονται εδώ μόνο εάν έχουμε ειδοποιήσει τον πελάτη για τις περιστάσεις αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που έλαβε γνώση των εμποδίων.

7.

Η υπαναχώρηση λόγω καθυστερημένης παράδοσης υπόκειται σε υπαίτια παράλειψη εκ μέρους μας και απαιτεί επιπλέον κατάλληλη περίοδο χάριτος με την προειδοποίηση ότι η συμβατική σχέση δεν θα συνεχιστεί από τον πελάτη μετά τη λήξη της χορηγηθείσας περιόδου χάριτος.

VII. Συσκευασία και αποστολή

Είμαστε υπεύθυνοι για την κατάλληλη και συνήθη συσκευασία. Ωστόσο, η ευθύνη μας περιορίζεται στην πρόθεση και τη βαριά αμέλεια. Το δικαίωμά μας να προβάλλουμε ένσταση κατά του πελάτη, προσποιούμενοι τη συντρέχουσα αμέλειά του, δεν θίγεται από εδώ και στο εξής.

VIII. Ανοχές

1.

Αποκλίσεις γραμμαρίων

Οι αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα γραμματοσειρά πρέπει να γίνουν ανεκτές από τον πελάτη στον ίδιο βαθμό που πρέπει να γίνουν ανεκτές από εμάς σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου υλικού. Ισχύουν οι ακόλουθες ανοχές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους προμήθειας της a.m:

a)

Έγγραφο που αφορά τη συμφωνηθείσα ουσία:

Έως 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 και άνω g/m2 +/- 5 %

b)

Πλαστικά φύλλα που αφορούν το συμφωνημένο πάχος:

Λιγότερο από 15 my +/- 8 % Από 15 my-25 my +/- 15 % Περισσότερο από 25 my +/- 13 %

c)

Μεμβράνη αλουμινίου, μεμβράνες τσέλου, μεμβράνες και άλλα υλικά που αφορούν το συμφωνημένο πάχος ή τη συμφωνημένη γραμματοσειρά

(ανάλογα με τη διάσταση στην οποία βασίζεται η σύμβαση- ισχύει μεμονωμένα ή ως συστατικό άλλου προϊόντος):

+/- 10 %

  1. Αποκλίσεις μέτρησης

Οι ακόλουθες αποκλίσεις μέτρησης πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τον πελάτη:

a)

Χαρτί και χάρτινοι συνδυασμοί Τσάντες:

Σε μήκος (= ύψος σακούλας) +/- 4% Σε πλάτος κάτω των 80 mm πλάτος +/- 3 % 80 mm και άνω +/- 2%

Ρολά:

σε πλάτος και μήκος αποκοπής +/- 3 mm σε μέτρα +/- 3 %

Μορφές:

Σε μήκος +/- 5 mm Σε πλάτος +/- 5 mm

b)

Πλαστικά και αλουμίνιο Ύψος σακούλας +/- 5 mm

Πλάτος σάκων άνω των 200 mm +/- 5 % Πλάτος σάκων κάτω των 199 mm +/- 10 %

c)

Οι παρεκκλίσεις μέτρησης για τα υλικά που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τα ρολά και τις μορφές και στο στοιχείο β) ισχύουν επίσης για την τοποθέτηση της εκτύπωσης καθώς και για τη διάτρηση και την ανάγλυφη εκτύπωση στα υλικά αυτά. Για τη θέση της εκτύπωσης καθώς και την κοπή και το ανάγλυφο στο πλάτος στην περίπτωση των σάκων που αναφέρονται στο στοιχείο α), ισχύει απόκλιση μέτρησης +/- 4 mm για πλάτος σάκων άνω των 80 mm και +/- 3 mm για πλάτος σάκων 80 mm και κάτω.

Η απόκλιση του μητρώου στα εκτυπωμένα προϊόντα δεν μπορεί να αποφευχθεί για τεχνικούς λόγους, καθώς εξαρτάται από το υλικό, την εκτέλεση και τη διαδικασία εκτύπωσης. Μόνο οι σημαντικές αποκλίσεις δικαιολογούν την αποκατάσταση.

3.

Ποσοτικές αποκλίσεις: % της παραγγελθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση πώλησης κατά ποσότητα (ποσότητα μικρότερη των 50.000 τεμαχίων) και σε περίπτωση συλλογικών τμημάτων με αλλαγή εκτύπωσης εντός μιας εκτύπωσης, καθώς και στην πώληση κατά βάρος (για βάρος μικρότερο των 500 kg) έως 30 % της παραγγελθείσας. ποσότητας Η παράδοση γίνεται με πλήρη τιμολόγηση της πράγματι παραδοθείσας ποσότητας.

4.

Εγγενές χρώμα των πρώτων υλών χαρτί και φύλλο: Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερά χρώματα πρώτων υλών εντός μιας παράδοσης και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραγγελιών.

IX. Εκτύπωση

1.

Χρησιμοποιούμε κοινά χρώματα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Τα χρώματα για την εκτύπωση των ιατρικών συσκευασιών αποστείρωσης είναι αληθή μόνο για αποστείρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δελτία δεδομένων που αφορούν ειδικά γνωστές διαδικασίες αποστείρωσης. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα χρώματα, π.χ. υψηλή αντοχή στο φως, αντοχή στα αλκάλια,

αντοχή στην τριβή, αντοχή σε υγρά, υγρασία, καταλληλότητα για την επαφή με ορισμένα πληρωτικά υλικά όπως τρόφιμα κ.λπ., ο πελάτης πρέπει να κάνει ιδιαίτερη γραπτή αναφορά στο θέμα αυτό στην παραγγελία/ερώτηση κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αντοχή στο φως των υλικών και των χρωμάτων εκτύπωσης, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών και των χρωμάτων δεν αναλαμβάνουν εγγύηση για την αντοχή των χρωμάτων στο φως. Το ίδιο ισχύει και για την αντοχή των χρωμάτων εκτύπωσης στην τριβή.

Διατηρούμε το δικαίωμα για μικρές αποκλίσεις στην απόχρωση του χρώματος, αν αυτό είναι συνηθισμένο. Τα ακουαρέλα που εκτυπώνονται σε καφέ χαρτί υπόκεινται σε συνεχείς χρωματικές αποκλίσεις εντός των μεμονωμένων παραδόσεων καθώς και στις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις. Δεν παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ή να επικαλεστεί ελάττωμα. Τα δοκιμαστικά αντίγραφα παρουσιάζονται πριν από την εκτύπωση, εάν το ζητήσει ρητά ο πελάτης ή εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο. Καθώς αυτά τα δοκίμια (π.χ. proof, cromalin, offset proof κ.λπ.) δεν γίνονται με εκτύπωση flexo, δεν μπορούν να αποφευχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτύπωση της επόμενης έκδοσης. Τα δοκίμια εκ του μηχανήματος, τα οποία ζητούνται από τον πελάτη, θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το κόστος.

2.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να αναληφθεί για τη μετανάστευση των μαλακτικών σε πλαστικά προϊόντα ή για παρόμοιες εμφανίσεις μετανάστευσης και για συναφείς περιστάσεις. Οι αξιώσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες των λαθών στα "Filmmasters" ή σε άλλα παρόμοια υλικά, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από τον πελάτη για την εκτύπωση ούτε του ενιαίου κωδικού προϊόντος ή άλλου παρόμοιου κωδικού, ούτε για τις δυσκολίες ή τις συνέπειές τους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του εκτυπωμένου κωδικού. Αυτό ισχύει επίσης για τα δοκίμια των εκτυπωτικών εργασιών που έχουν εγκριθεί από τον πελάτη και περιέχουν ενιαίο κωδικό προϊόντος.

4.

Η εκτύπωση του γραμμωτού κώδικα EAN γίνεται σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς εκτέλεσης της CCG (βλέπε σειρά CoOrganisation, φυλλάδιο 2, "Der EAN-Strichcode" (ο γραμμωτός κώδικας EAN)).

Επιπλέον, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα που αφορούν τα αποτελέσματα ανάγνωσης στις ταμειακές μηχανές του εμπορίου, λόγω των πιθανών επιδράσεων του πελάτη στο γραμμωτό κώδικα και της έλλειψης ενιαίας τεχνολογίας μέτρησης και ανάγνωσης.

5.

Δεν ευθυνόμαστε για ελαττώματα που οφείλονται σε πλάκες εκτύπωσης και αντίγραφα που παρέχονται από τον πελάτη ή/και τους βοηθούς του. Εάν εντοπίσουμε σφάλματα κειμένου ή εικόνας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακόψουμε ή σταματήσουμε την εκτύπωση για το λόγο αυτό, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα σχετικά πρόσθετα έξοδα, εκτός εάν αποδείξει ότι ευθυνόμαστε για ελαττωματική παραγωγή λόγω βαριάς αμέλειας ή παραβίασης καρδιακών υποχρεώσεων.

X. Υλικό και εκτέλεση

1.

Χωρίς ειδικές οδηγίες από τον πελάτη, η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται με τα συνήθη υλικά και σύμφωνα με τις γνωστές διαδικασίες κατασκευής και την κατάσταση της τεχνολογίας. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευασίας για τρόφιμα ή/και ιατρικά προϊόντα, η καταλληλότητα του υλικού πρέπει να διευκρινίζεται ρητά μαζί μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες (π.χ. EN 868). Αναγγελίες ελαττωμάτων που αφορούν την αλληλεπίδραση του υλικού συσκευασίας με το πληρωτικό υλικό και αντίστροφα αποκλείονται εκ των υστέρων, εάν ο πελάτης δεν έχει αναφερθεί ρητά στον τύπο και το

τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού υλικού ή/και τη χρήση του για τρόφιμα ή/και ιατρικά προϊόντα εγγράφως και εγκαίρως και μας έδωσε την ευκαιρία να απαντήσουμε.

2.

Οι συμφωνημένες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες επιλέγονται προσεκτικά από εμάς. Ωστόσο, οι αναγεννημένες μεμβράνες και τα ανακυκλωμένα χαρτιά ενδέχεται να εξακολουθούν να διαφέρουν ως προς την επιφανειακή συνοχή, το χρώμα, την καθαρότητα, τη μυρωδιά και τις φυσικές τιμές μεταξύ των φορτίων, γεγονός που δεν παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα να προβεί σε ειδοποίηση ελαττώματος. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να εκχωρήσουμε στον πελάτη τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή/και ζημιών που αφορούν τη σύσταση των αναγεννημένων μεμβρανών και των ανακυκλωμένων χαρτιών έναντι του προμηθευτή.

XI. Κράτηση τίτλου

1.

Τα παρεχόμενα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.

2.

Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί τα δεσμευμένα εμπορεύματα στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας- ωστόσο, επιτρέπεται να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει την εγγύηση μόνο με την έγγραφη άδειά μας. Ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει τα δικαιώματά μας σε περίπτωση μεταπώλησης των δεσμευμένων εμπορευμάτων σε μη ταμειακή βάση.

3.

Για λόγους ασφαλείας, ο πελάτης μας εκχωρεί με την παρούσα τις απαιτήσεις του από την μεταπώληση των δεσμευμένων εμπορευμάτων- αποδεχόμαστε την εκχώρηση. Παρά την εκχώρηση και τα δικαιώματα είσπραξης που έχουμε, ο πελάτης έχει δικαίωμα είσπραξης των απαιτήσεών του μόνο εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντί μας και δεν υφίσταται οικονομική κατάρρευση. Κατόπιν αιτήματός μας, ο πελάτης οφείλει να παράσχει τις απαραίτητες για την είσπραξη πληροφορίες σχετικά με τις εκχωρημένες απαιτήσεις, ιδίως κατάλογο των οφειλετών με ονόματα και διευθύνσεις, ποσά και ημερομηνίες των τιμολογίων του και να ενημερώσει τους οφειλέτες σχετικά με την εκχώρηση με αντίστοιχο αντίγραφο σε εμάς.

4.

Ο πελάτης εκτελεί για εμάς κάθε πιθανή επεξεργασία και μεταποίηση των δεσμευμένων εμπορευμάτων, χωρίς να προκύπτουν για εμάς υποχρεώσεις από. Σε περίπτωση επεξεργασίας, σύνδεσης και ανάμειξης των διατηρητέων εμπορευμάτων με άλλα εμπορεύματα, τα οποία δεν μας ανήκουν, δικαιούμαστε αναλογική συνιδιοκτησία του νεοδημιουργηθέντος αντικειμένου σε αναλογία της αξίας του τιμολογίου με τα άλλα επεξεργασμένα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, σύνδεσης ή ανάμειξης.

Εάν ο πελάτης αποκτήσει την αποκλειστική κυριότητα του νέου αντικειμένου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο πελάτης μας παραχωρεί συνιδιοκτησία επί του νέου αντικειμένου σε αναλογία με την αξία του τιμολογίου των μεταποιημένων, συνδεδεμένων ή αναμεμειγμένων διατηρητέων εμπορευμάτων και τα αποθηκεύει δωρεάν για εμάς.

5.

Εάν τα επιφυλασσόμενα εμπορεύματα πωλούνται μαζί με άλλα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το αν είναι με ή χωρίς επεξεργασία, σύνδεση ή ανάμειξη, η ανωτέρω συμφωνηθείσα εκχώρηση κατά μ.ο. ισχύει μόνο για το ποσό της αξίας του τιμολογίου των επιφυλασσόμενων εμπορευμάτων μας, τα οποία πωλούνται μαζί με τα άλλα εμπορεύματα.

6.

Ο πελάτης οφείλει να μας ειδοποιήσει αμέσως για κάθε αναγκαστική εκτέλεση από τρίτους που αφορά τα δεσμευμένα εμπορεύματα ή τις εκχωρημένες εκ των προτέρων απαιτήσεις και να μας παραδώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την παρέμβαση.

7.

Η εξουσία του πελάτη για τη διάθεση των δεσμευμένων εμπορευμάτων και την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων λήγει σε περίπτωση μη πληρωμής από τον πελάτη, σε περίπτωση διαμαρτυρίας για συναλλαγματικές ή επιταγές, καθώς και σε περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης του πελάτη, ιδίως σε περίπτωση αίτησης αφερεγγυότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επίσης το δικαίωμα να πάρουμε στην κατοχή μας τα δεσμευμένα αγαθά και ο πελάτης υποχρεούται να μας επιστρέψει τα δεσμευμένα αγαθά μετά την υπαναχώρησή μας από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης με εμπορική επιταγή ή συναλλαγματική διευκρινίζεται ότι η κυριότητα στο αντικείμενο της προμήθειας μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο με την πλήρη εξόφληση της συναλλαγματικής και την εξόφληση των ποσών και εξόδων της συναλλαγματικής προς εμάς.

8.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή του προς εμάς δύο φορές μέσα σε διάστημα 6 μηνών ή/και εάν ο πελάτης είναι αφερέγγυος ή εάν η αφερεγγυότητα είναι προβλέψιμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την επιστροφή του αντικειμένου της προμήθειας μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή/και να εισπράξουμε τις απαιτήσεις που μας έχουν εκχωρηθεί απευθείας από τους πελάτες του πελάτη σε περίπτωση μεταπώλησης των αγαθών.

9.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουμε τα χρεόγραφα που μας οφείλονται στο βαθμό που η αξία τους υπερβαίνει τις απαιτήσεις κατά 10 % ή περισσότερο. Είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε ποιες κινητές αξίες αποδεσμεύονται.

XII. Ανακοίνωση ελαττώματος/ελαττωμάτων

1.

Η υποχρέωση εξέτασης και η υποχρέωση ειδοποίησης του πελάτη για ελαττώματα καθορίζεται από το διεθνές εμπορικό δίκαιο της ΕΕ.

2.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων και πολλαπλών παραδόσεων του ίδιου τύπου αγαθών, ολόκληρη η παραδιδόμενη παρτίδα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική μόνο εάν τα ελαττώματα προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια μιας αναγνωρισμένης, αντιπροσωπευτικής διαδικασίας τυχαίας δοκιμής.

3.

Εάν το ελάττωμα της συνολικής παρεχόμενης ποσότητας σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2 σε εύκαμπτες συσκευασίες και/ή μηχανοποιημένους σάκους ανέρχεται σε 3 % της συνολικής ποσότητας, ούτε η συνολική ποσότητα μπορεί να απορριφθεί ως ελαττωματική ούτε μπορούν να προβληθούν αξιώσεις με βάση αυτά τα ελαττωματικά αντικείμενα της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σημασία αν το ελάττωμα βασίζεται στην παραγωγή/επεξεργασία ή στην εκτύπωση.

Όλα τα ελαττώματα πρέπει να επιπλήττονται εγγράφως χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4.

Πρέπει να μας δοθεί επαρκής ευκαιρία να ελέγξουμε τα επιτιμημένα ελαττώματα επί τόπου. Ο πελάτης οφείλει να μας παρέχει ηχητικά δείγματα μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς υλικού και προμήθειας σε σχέση με την ειδοποίηση ελαττώματος.

XIII. Ουσιώδη ελαττώματα/ παραγραφή

1.

Εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν είναι απαλλαγμένο από υλικά ελαττώματα ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας, θα αποκαταστήσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε το ελάττωμα είτε θα παράσχουμε ένα αντικείμενο προμήθειας χωρίς ελαττώματα.

2.

Εάν η αποκατάσταση του ελαττώματος αποτύχει μετά από μια ανεπιτυχή δεύτερη προσπάθεια, ο πελάτης μπορεί, κατά την κρίση του, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει την τιμή αγοράς.

Εάν το ελάττωμα υλικού οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους μας, των υπεργολάβων μας ή των βοηθών μας ή εάν το ελάττωμα βασίζεται σε παραβίαση εκ μέρους μας ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή σε παραβίαση κατά της ζωής, του σώματος, της υγείας ή εάν έχουμε παράσχει εγγύηση για ορισμένα χαρακτηριστικά συνέπειας ή/και ποιότητας ή εάν εφαρμόζεται ο νόμος περί ευθύνης προϊόντων, ο πελάτης μπορεί, εκτός από την υπαναχώρηση από την επαφή και τη μείωση της τιμής αγοράς, να αξιώσει και αποζημίωση λόγω του ελαττώματος υλικού.

Εάν η παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων βασίζεται σε συνήθη αμέλεια και εάν ο πελάτης υποστεί με τον τρόπο αυτό χρηματική ή υλική ζημία, η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στην τυπικά προβλέψιμη ζημία. Η ζημία λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους αποκλείεται σε περιπτώσεις συνήθους αμέλειας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει αναλόγως και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

Οι ανωτέρω περιορισμοί/αποκλεισμοί ευθύνης ισχύουν ιδίως για ζημίες που οφείλονται στην ανεπάρκεια της αντοχής σε τριβή, της αντοχής στο φως, της αντοχής στα αλκάλια, της αντοχής σε τριβή και της αντοχής στο νερό των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων ή στο γεγονός ότι η διάταξη κωδικοποίησης και αρίθμησης δεν είναι σωστή, το δείγμα κωδικού που παρέχει ο πελάτης δεν είναι αναγνώσιμο κατά τη μεταφορά στα αντικείμενα της προμήθειας, η ανάγνωση του κωδικού δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση εύκαμπτου υλικού, ή τα συσκευασμένα αγαθά έχουν υποστεί βλάβη από το αντικείμενο της προμήθειας ή εάν το αντικείμενο της προμήθειας δεν συμμορφώνεται με τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν για το πληρωτικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές που βασίζονται σε εκτυπωμένη τεκμηρίωση (ηλεκτρονικά δεδομένα, σχέδια, φιλμ, εκτυπωτικές πλάκες κ.λπ.).

Η εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα περιορισμό της ευθύνης.

3.

Εάν αποφασίσουμε να παράσχουμε θεραπεία, θα αναλάβουμε τα απαραίτητα έξοδα για την αποκατάσταση. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς του αντικειμένου της προμήθειας σε τόπο διαφορετικό από την έδρα ή τον συμβατικά συμφωνημένο τόπο προορισμού του πελάτη, βαρύνουν τον πελάτη.

4.

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται εάν δεν είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με την VIII. IX., X και XII.

Εάν ο πελάτης έχει προβάλει εναντίον μας αξιώσεις σχετικά με την ευθύνη για ελαττώματα και εάν αποδειχθεί ότι είτε δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα είτε ότι το προβαλλόμενο ελάττωμα βασίζεται σε μια περίσταση, η οποία δεν μας υποχρεώνει σε εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να μας επιστρέψει όλα τα έξοδα που προέκυψαν με το παρόν.

5.

Η συνήθης παραγραφή για τα ελαττωματικά αντικείμενα προμήθειας, τα οποία συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για κτίρια, είναι 1 έτος από την παράδοση του αντικειμένου προμήθειας στον πελάτη.

Εάν έχουμε χορηγήσει εγγύηση διάρκειας, οι αξιώσεις που αφορούν την εγγύηση αυτή παραγράφονται με τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η εγγύηση διάρκειας. Η προθεσμία αυτή αρχίζει με την παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας, για το οποίο ισχύει η εγγύηση διάρκειας.

6.

Αποκλείονται οι αξιώσεις του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων που αφορούν ασήμαντη μείωση της αξίας ή της καταλληλότητας του αντικειμένου της προμήθειας. Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα που προκύπτει από βαριά αμέλεια ή πρόθεση ή που οδηγεί σε παραβίαση της ζωής, του σώματος και της υγείας.

7.

Εάν τα αντικείμενα της προμήθειας είναι μεταχειρισμένα αγαθά, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα, εκτός εάν εμείς, τα στελέχη μας ή οι βοηθοί μας είναι υπαίτιοι βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης ή παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) ή παραβίασης της ζωής, του σώματος και της υγείας.

XIV. Άλλες αξιώσεις αποζημίωσης

1.

Η ευθύνη μας λόγω υλικών ή νομικών ελαττωμάτων ή καθυστερήσεων στην προμήθεια ή μη προμήθεια δεν καλύπτεται από την παρούσα ενότητα.

  • Εν προκειμένω, οι κανονισμοί των ανωτέρω τμημάτων VI., VIII., X., XV.

2.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον μας που βασίζονται σε άλλες παραβάσεις των υποχρεώσεών μας, ιδίως των υποχρεώσεων προστασίας και/ή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις συναλλαγές, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση και/ή σε παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) εκ μέρους μας και/ή σε παραβίαση της ζωής, του σώματος, της υγείας εκ μέρους μας ή των βοηθών μας.

Εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να εγερθεί εναντίον μας με βάση τη συνήθη αμέλεια, η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής ή/και διαφυγόντος κέρδους σε περίπτωση απλής αμέλειας αποκλείεται.

3.

Ο περιορισμός της ευθύνης σύμφωνα με το σημείο 2 ισχύει αναλόγως σε περίπτωση αδικοπραξιών. Η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται από τον παρόντα κανονισμό.

4.

Οι αξιώσεις που βασίζονται σε ζημίες από άλλες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, οι οποίες δεν βασίζονται σε ουσιώδες ελάττωμα, παραγράφονται εντός ενός έτους από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ο πελάτης έλαβε γνώση των περιστάσεων που δικαιολογούν την αξίωση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση χωρίς βαριά αμέλεια. Οι μέγιστες προθεσμίες που προβλέπονται στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ δεν θίγονται. Αυτός ο περιορισμός της νόμιμης παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, για την παραβίαση από εμάς ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), την προσβολή του σώματος, της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας καθώς και για την παραβίαση κατά του νόμου περί ευθύνης προϊόντων από εμάς ή τους βοηθούς μας.

XV. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1.

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται στην παραβίαση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρησιμότητας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχεδίων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εναντίον μας και/ή των βοηθών μας, εκτός εάν βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση από εμάς και/ή τους βοηθούς μας ή εάν η μη παραβίαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει διασφαλιστεί από εμάς. Σε περίπτωση που η αξίωση αποζημίωσης βασίζεται σε συνήθη αμέλεια (παραβίαση βασικών υποχρεώσεων), η αποζημίωση περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες και αποκλείεται η ευθύνη λόγω απώλειας παραγωγής και διαφυγόντος κέρδους. Αυτό ισχύει και για τους πληρεξούσιους βοηθούς μας.

2.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λόγω παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θίγεται.

3.

Εάν προβάλλονται εναντίον μας ισχυρισμοί που βασίζονται στην παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ο πελάτης έχει αποδείξει αυτό το ελάττωμα του τίτλου μόνο εάν έχει εκδοθεί εναντίον του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για το θέμα αυτό. Το δικαίωμα του πελάτη να μας ειδοποιήσει τρίτους παραμένει ανεπηρέαστο από τον παρόντα κανονισμό.

XVI. Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Η εκκρεμότητα των διαπραγματεύσεων σχετικά με αξιώσεις που βασίζονται σε υλικά ελαττώματα ή αξιώσεις ζημιών οποιουδήποτε είδους αναλαμβάνεται μόνο εάν τα μέρη έχουν δηλώσει εγγράφως ότι διαπραγματεύονται τέτοιες αξιώσεις. Εάν η επίκληση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου συνιστά παράνομη συμπεριφορά, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να επικαλεστεί την τήρηση αυτής της απαίτησης του γραπτού τύπου.

XVII. Όροι πληρωμής

1.

Οι πληρωμές είναι απαιτητές και πληρωτέες κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ημερολογιακά καθορισμένη ημερομηνία, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή του τιμολογίου ή ενός αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Εάν η παραλαβή είναι ασαφής, οι πληρωμές είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες με την παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών μας.

2.

Σε περίπτωση εκκρεμών τιμολογίων, οι πληρωμές αφορούν αντίστοιχα την εξόφληση της παλαιότερης οφειλόμενης απαίτησης, εκτός εάν ο πελάτης έχει ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης έναντι αυτών των εκκρεμών οφειλών. Διαφορετικά διατηρούμε το δικαίωμα συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ.

3.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει τις προηγούμενες παραδόσεις μας ή/και εάν μετά την εκτέλεση της συμφωνίας επέλθει σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών του πελάτη, η οποία θέτει σε κίνδυνο την απαίτησή μας για πληρωμή, η πληρωμή πρέπει να γίνει αμοιβαία και ταυτόχρονα με τις παραδόσεις των αντικειμένων της προμήθειας. Ο πελάτης μπορεί να αποφύγει την ταυτόχρονη παράδοση με την παροχή εγγύησης στο ποσό της τιμής αγοράς ή προκαταβολής για την αντίστοιχη παράδοση.

4.

Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του εναντίον μας, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν κριθεί αμετάκλητα.

XVIII. Τόπος εκπλήρωσης, δικαιοδοσία και τόπος δικαστηρίου, εφαρμοστέο δίκαιο, άλλα

1.

Τόπος εκτέλεσης για την παράδοση, την εξυπηρέτηση και την πληρωμή είναι η έδρα της εταιρείας μας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.

Αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη συμβατική σχέση είναι η έδρα της εταιρείας μας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα -αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι- να προσφύγουμε και στα δικαστήρια της έδρας του πελάτη.

3.

Οι νομικές σχέσεις των μερών διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της ΕΕ υπό τον αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG).

4.

Ο πελάτης ενημερώθηκε και συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα από την επιχειρηματική σχέση που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων που σχετίζονται με τα τιμολόγια, αποθηκεύονται από την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων μας σύμφωνα με τις διατάξεις των νομικών κανονισμών, ιδίως του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, και ότι διαβιβάζονται αποκλειστικά σε υπεργολάβους που έχουν ανατεθεί από εμάς και σε πιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας και της επεξεργασίας των παραγγελιών.

5.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις, καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί γραπτώς μόνο ad hoc.

6.

Εκτός εάν ρυθμίζεται ρητά διαφορετικά ανωτέρω, οι συμβάσεις, καθώς και όλες οι συμπληρωματικές και παράπλευρες συμφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις απαιτούν τον γραπτό τύπο, από τον οποίο μπορεί να παραιτηθεί γραπτώς μόνο ad hoc.

Polycart LLC

Σόφια, Βουλγαρία, ΕΕ

 
 
 
elGreek
Μετακινηθείτε στην κορυφή