Verklaring van gegevensbescherming voor de website

Juridisch advies

1. Algemeen
Controleur: Polycart Limited - BG131004542 - Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Sofia, Bulgarije, Europese Unie, ("wij") is de exploitant van de websites van de Polycart Group of Companies en haar websites ("website").
Functionaris voor gegevensbescherming - Emilia Boncheva, Tel: +359 878 421007, Email: office (at) polycart.info Websites van Polycart Group en haar gelieerde ondernemingen die deze verklaring van GDPR-gegevensbescherming ondersteunen:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://printos.eu/site
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Het volgende Privacybeleid verklaart de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens op onze websites. Onze website kan links bevatten naar aanbiedingen van andere aanbieders waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is.

2. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of materiële omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals iemands echte naam, adres, postadres en telefoonnummer. De veiligheid van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom worden onze websites beheerd in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en haar Bulgaarse equivalent.

3. De website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken

U kunt de door onze website aangeboden informatie gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
a) Logbestanden
Verwerkingsobject: Wanneer onze website wordt bezocht, verwerken wij informatie over de aanvragende computer en browser, zoals het tijdstip van het verzoek, de opgeroepen inhoud en het type browser en besturingssysteem. Volledige IP-adressen waarmee specifieke computers en daarmee specifieke internetgebruikers kunnen worden geïdentificeerd, worden niet verzameld.

Verwerkingsdoeleinden: Met deze gegevens kunnen wij beoordelen hoe onze website wordt gebruikt en onze website optimaliseren, d.w.z. voor het nastreven van legitieme belangen.De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1) letter f van de GDPR.

b) Cookies
Als u ons toestemming geeft, gebruiken wij sessiecookies.
Verwerkingsobject: Bij het openen van onze website worden zogenaamde cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, door uw webbrowser opgeslagen. Onze website gebruikt sessiecookies die alleen gelden voor de duur van de browsersessie en niet permanent worden opgeslagen, maar automatisch worden gewist wanneer uw browser wordt gesloten. Cookies slaan geen gegevens op die aan u persoonlijk kunnen worden toegeschreven. De inhoud van cookies wordt ook niet samengevoegd met persoonlijke gegevens, maar blijft gepseudonimiseerd (de gegevens zijn alleen direct toe te schrijven aan
naar een willekeurig gegenereerde identifier).

Verwerkingsdoeleinden: Deze cookies worden gebruikt om verzoeken van uw browser aan onze website te verwerken en toe te wijzen aan een specifieke gebruiker, bijv. welke inhoud u al hebt geopend of welke producten u op uw opgeslagen boodschappenlijstje hebt gezet. De door cookies opgeslagen gegevens stellen ons in staat te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt en onze website te optimaliseren, d.w.z. voor het nastreven van legitieme belangen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, dat kan in de instellingen van uw internetbrowser.

Preventie-opties: U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser. U kunt ook te allen tijde de inhoud van cookies bekijken en verwijderen. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken.

c) Google Analytics: Als u ons toestemming geeft, gebruiken wij Google Analytics.
Verwerkingsobject: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw websitegebruik wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de EU of de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter eerst ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt uw volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser via Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Verwerkingsdoeleinden: Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van deze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet voor de website-exploitanten uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken
tijd, vindt u in de handleiding van uw browser.
Preventie mogelijkheden:
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser. U kunt de inhoud van cookies ook altijd bekijken en verwijderen. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout; U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit zal een opt-out cookie installeren die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website zal blokkeren.

website: Google Analytics uitschakelen
Zie voor meer informatie over de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Analytics: www.google.com/analytics/terms/gb.html en policies.google.com;

4. Verwerking van door u verstrekte gegevens

Zonder de toestemming van de gebruiker worden bij het gebruik van onze website geen persoonsgegevens verwerkt buiten de in punt 3 genoemde gevallen. De gebruiker kan beslissen of hij persoonlijke gegevens wil vrijgeven als hem daarom wordt gevraagd.
Onderwerp van verwerking:
Als u via ons contactformulier of per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij de door u verstrekte persoonsgegevens en de inhoud van uw verzoek. Verwerkingsdoel: Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken en om u bijv.
materialen of monsters. Binnen de toepasselijke wettelijke voorschriften kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, d.w.z. om legitieme belangen na te streven indien u geen bezwaar maakt.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) letter b van de GDPR (precontractuele maatregelen) en Art. 6(1) letter f van de GDPR (gerechtvaardigde belangen).

5. Vertrouwelijkheid van uw gegevens en verstrekking van uw gegevens aan derden

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens aan externe dienstverleners verstrekken in de mate die nodig is om u materialen of monsters toe te sturen.
Daarnaast verstrekken wij persoonsgegevens alleen aan derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1) letter c van de GDPR.

6. Duur van de gegevensopslag

Wij proberen persoonlijke gegevens zo min mogelijk te verwerken. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor het betreffende doel nodig is of zolang de wet dat voorschrijft.

7. Uw rechten

Als aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten:

  • U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen (art. 15 van de GDPR).
  • U heeft het recht op correctie van onjuiste gegevens (art. 16 van de GDPR).
  • U hebt het recht op wissen (art. 17) of beperking van de verwerking (art. 18 van de GDPR) van gegevens die niet langer nodig zijn. Indien wettelijk verplichte bewaartermijnen gelden, bijvoorbeeld voor zakelijke correspondentie op grond van het handelsrecht of het belastingrecht of in geval van een andere wettelijke uitzondering, worden gegevens niet gewist maar wordt de verwerking ervan beperkt.
  • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directe reclame en andere verwerking van uw gegevens om bijzondere redenen (art. 21 van de GDPR).
  • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 van de GDPR), d.w.z. het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat op te eisen en om deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven; indien van toepassing hebt u ook het recht om te eisen dat wij de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, indien dit technisch mogelijk is. Om uw rechten te doen gelden, verwijzen wij u naar het onder punt 1 vermelde adres.
    Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten (art. 77 van de GDPR). Onze lokaal bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Bulgaarse Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, adres: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgarije, EU - www.cpdp.bg/en/

8. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken encryptie op onze hele website. Wij hebben SSL-certificaten geïnstalleerd voor de gegevensbeveiliging van al onze websites, zodat uw informatie privé blijft. Alle gegevens die u in het contactformulier invoert, worden dus gecodeerd naar ons verzonden en kunnen dus niet door onbevoegde derden worden ingezien.
Bovendien nemen wij passende maatregelen om de veiligheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens te waarborgen. Alle gegevens worden gewetensvol beschermd tegen verlies, vernietiging, vervorming, manipulatie en ongeoorloofde toegang en openbaarmaking.

Bestand ondertekend door Polycart LLC met elektronisch ondertekeningsapparaat StampIT

Polycart LLC
Sofia, Bulgarije, EU

 
 
nl_NLDutch
Scroll naar top