Algemene voorwaarden van Polycart LLC

Bestand ondertekend door Polycart LLC met elektronisch ondertekeningsapparaat StampIT

Zakelijke, toeleverings- en betalingsvoorwaarden van Polycart LLC, BG131004542volgens de niet-bindende aanbeveling van de algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor de papier- en kunststofverpakkingsindustrie van de Bulgaarse Kamer van Koophandel voor toepassing in zakelijke transacties met particuliere contractanten en Polycart LLC.

Wij wijzen erop dat alle contracten en verplichtingen altijd onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden van Polycart LLC, met maatschappelijke zetel Slavyanska 46, Kostinbrod 2230, Bulgarije, EU.

I. Toepassingsgebied

1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden onze aanbiedingen, verkopen en leveringen uitsluitend plaats op basis van deze algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de klant of andere eenzijdig afwijkende afspraken gelden slechts als aanvaard indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd als aanvulling op deze algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

2.

Verwijzingen en tegenbevestigingen van de klant onder verwijzing naar zijn inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

II. Aanbiedingen en uitvoering van het contract

1.

Onze offertes zijn tot de aanvaarding door de klant niet bindend en kunnen derhalve te allen tijde vóór de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant worden herroepen.

2.

De aanvaarding van aanbiedingen/bestellingen door de klant vereist onze bevestiging in de schriftelijke vorm of via fax of tekst, tenzij de levering en facturering onmiddellijk plaatsvindt. De klant is gebonden aan zijn bestelling/offerte voor 22 Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden van Polycart LLC van deze website.

 

Zakelijke, leverings- en betalingsvoorwaarden van Polycart LLC volgens de niet-bindende aanbeveling van de Algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verpakkingsindustrie in de sector papier en kunststof van de Kamer van Koophandel van de EU voor toepassing in zakelijke transacties met particuliere contractanten.

Wij wijzen erop dat alle contracten en verplichtingen altijd onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden van Polycart LLC.

I. Toepassingsgebied

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden onze aanbiedingen, verkopen en leveringen uitsluitend plaats op basis van deze algemene

bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de klant of andere eenzijdig afwijkende afspraken gelden slechts als aanvaard indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd als aanvulling op deze algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

2.

Verwijzingen en tegenbevestigingen van de klant onder verwijzing naar zijn inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en uitvoering van het contract

1.

Onze offertes zijn tot de aanvaarding door de klant niet bindend en kunnen derhalve te allen tijde vóór de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant worden herroepen.

2.

De aanvaarding van aanbiedingen/bestellingen door de klant vereist onze bevestiging in schriftelijke vorm of via fax of tekst, tenzij de levering en facturering onmiddellijk plaatsvindt. De klant is aan zijn bestelling/offerte gebonden gedurende 10 werkdagen vanaf onze ontvangst van de bestelling/offerte.

3.

Indien de klant later wijzigingen in de bestelling vraagt, zijn deze wijzigingen slechts van kracht voor zover over de wijzigingen overeenstemming is bereikt tussen de contractpartijen.

4.

De kwaliteit van de door ons te leveren producten wordt bepaald door de gegevens in ons bestek.

De beschrijvingen in catalogi, brochures, nieuwsbrieven, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten enz. zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het voorwerp van de levering, tenzij deze uitdrukkelijk in het contract en/of de offerte of de orderbevestiging zijn opgenomen door verwijzing naar de specificatie.

5.

Vermeldingen in onze specificaties betreffende de kwaliteit van het voorwerp van de levering vormen geen garanties, in het bijzonder geen garanties voor duurzaamheid. De overname van garanties en het aanschaffingsrisico zijn onderworpen aan voorafgaande bijzondere overeenkomsten tussen de partijen, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat een garantie en/of het aanschaffingsrisico worden overgenomen.

6.

Om het productieproces goed te laten verlopen, brengen wij de klant naast een verwerkingsvergoeding van € 250,00 ten minste de volgende kosten in rekening - behoudens bewijs van hogere kosten, bij een eenzijdige annulering van de bestelling door de klant:

6 weken voor de bevestigde laadweek 50 % van de waarde van de bestelling 3 weken voor de bevestigde laadweek 75 % van de waarde van de bestelling 2 weken voor de bevestigde laadweek 100 % van de waarde van de bestelling

Bijzonder materiaal en gemaakte reproductiekosten worden echter in de regel gefactureerd tegen 100 %. De beslissende datum voor de berekening is onze ontvangst van de schriftelijke verklaring van de klant.

Prijzen

Onze aanbiedingsprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande berekeningen. Indien zich na het uitbrengen van de offerte/uitvoering van de overeenkomst bij overeenkomsten met een verplichting van meer dan 4 maanden of bij doorlopende verplichtingen aanzienlijke prijsverhogingen (minstens 5 %) voordoen voor grondstoffen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen evenredig aan de extra kosten te verhogen. De klant wordt hiervan in kennis gesteld. Alle prijzen zijn netto plus vracht, verpakking, verzekering, douane en BTW van toepassing op de dag van de factuur.

2.

In geval van afwijkingen in hoeveelheid/gewicht, die binnen de in sectie VIII geregelde toleranties vallen, vindt de prijsberekening plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid/gewicht.

3.

Latere wijzigingen op initiatief van de klant, met name aan tekeningen, ontwerpen, monsters en proefdrukken, worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd.

4.

Indien de goederen naar gewicht worden geleverd, wordt de prijs berekend op basis van het brutogewicht met inbegrip van het verpakkings- en inpakpapier.

5.

Alle prijzen gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

Industriële eigendomsrechten

De door ons verstrekte gedrukte documenten alsmede elektronische gegevens, ontwerpen, tekeningen, clichés, films, drukcilinders en -platen blijven ons eigendom, zelfs indien de klant proportionele kosten heeft vergoed. In dergelijke gevallen is de klant echter gerechtigd ons de totale gemaakte kosten ter verkrijging van het eigendom te vergoeden.

De bewaartermijn voor deze gedrukte documenten is maximaal 3 jaar vanaf de datum van de laatste levering van de klant met identieke gedrukte leveringsonderwerpen. Na deze periode kunnen wij documentatie die niet voor teruggave is aangevraagd, vernietigen.

2.

Indien de ontwikkeling en uitvoering van een opdracht voor ons auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten oplevert, worden deze niet overgedragen met de verkoop van het voorwerp van de levering. Dit geldt ook wanneer de klant een deel van de ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt. Wij zijn in het bijzonder gerechtigd deze auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ook bij opdrachten van derden te exploiteren.

3.

Tenzij anders overeengekomen zijn wij gerechtigd ons bedrijfslogo of een codenummer zichtbaar op de door ons geproduceerde onderwerpen van levering aan te brengen.

4.

Voor monsters, tekeningen en ontwerpen enz. die op verzoek van de klant zijn gemaakt, moet een vergoeding worden betaald.

betaald, ook indien de hoofdopdracht, waarvoor zij zijn vervaardigd, niet is gegund. Na betaling van de vergoeding gaat de eigendom over op de klant.

5.

De klant is verplicht na te gaan of de door hem verstrekte documenten geen inbreuk maken op rechten van derden, met name auteursrechten, industriële eigendomsrechten (modelpatenten, octrooien, gebruiksmodellen, merken).

Dit geldt ook voor het gebruik van beschermde lettertypen. Indien door derden tegen ons vorderingen worden ingesteld wegens schending van auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten of schending van de wet tegen oneerlijke concurrentie als gevolg van het gebruik, de exploitatie of de reproductie van door de klant geleverde documenten en/of sjablonen, dient de klant ons te steunen bij de verdediging tegen de vermeende rechtsschendingen en ons alle door ons geleden schade, met inbegrip van advocaat- en proceskosten, te vergoeden.

Verplichtingen volgens de verpakkingsverordening

1.

Indien wij in opdracht van de klant symbolen van een uitgebreid systeem in de zin van § 6, lid 3 van de VerpackV toepassen, bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene stip), wordt de klant beschouwd als de "verkoper" van het symbool in de zin van de VerpackV en is hij dus verplicht de vergoedingen rechtstreeks aan het uitgebreide systeem te betalen. Onze producten zijn ook zonder de opdruk van de "groene punt" onderworpen aan het VerpackV. Ook in dit geval moet de klant de vergoedingen betalen.

2.

Indien de klant de voorschriften van het VerpackV overtreedt en indien in dit verband vorderingen tegen ons worden ingesteld, is de klant verplicht ons alle uitgaven te vergoeden die in dit verband aan ons zijn gedaan.

3.

Indien het gaat om dienstverpakkingen gevuld met goederen in de zin van § 3, lid 1, nr. 2, 2e zin, van het VerpackV, die typisch voorkomen bij de particuliere eindverbruiker en die door de klant voor het eerst op de markt worden gebracht, is de regeling van punt 1 hierboven dienovereenkomstig van toepassing, indien de klant zelf deelneemt aan een systeem. Indien de klant volgens § 6, lid 1, 2e sent. VerpackV, de klant van ons verlangt dat wij met betrekking tot de door ons aan de klant geleverde dienstenpakketten aan een of meer systemen overeenkomstig § 6, lid 3, VerpackV deelnemen en namens de klant een desbetreffende verklaring van volledigheid overeenkomstig § 10, lid 3, VerpackV verstrekken, geldt het volgende:

4.

De verplichting volgens § 6 (1) , 2e sent. VerpackV alsook § 10 (3) VerpackV wordt door ons slechts overgenomen indien de klant ons schriftelijk daarom verzoekt. In dit geval moeten wij dit schriftelijk verzoek van de klant schriftelijk bevestigen.

5.

Indien wij voor de klant de deelname aan een systeem volgens § 6 (3) VerpackV en de afgifte van de verklaring van volledigheid volgens § 10 (3) VerpackV overnemen, is de klant verplicht ons de gemaakte kosten te vergoeden, d.w.z. de kosten inclusief de administratiekosten voor het gebruik van het totaalsysteem volgens § 6 (3) VerpackV (bv. dubbel systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de verklaring van volledigheid en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een totaalsysteem zoals bv.bv. duaal systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de volledigheidsverklaring en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bv. "Der grüne Punkt" (de groene stip) in volle omvang.

6.

De kosten voor de overname van het gebruik van een uitgebreid systeem, voor de afgifte van de verklaring van volledigheid, de administratiekosten en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene stip) worden voor de klant afzonderlijk in de factuur gespecificeerd. Basis is de tariefverordening van het gebruikte uitgebreide systeem.

7.

De selectie van het uitgebreide systeem is aan ons.

8.

Indien de klant niet deelneemt aan het "Duales System Deutschland AG" is hij jegens ons verplicht de geleverde verpakkingen volgens de laatste versie van de voorschriften van het VerpackV terug te nemen en zorg te dragen voor de verwijdering ervan op de in het VerpackV voorgeschreven wijze. Indien de klant zijn verplichtingen verwijtbaar schendt en dit voor ons een boete oplevert wegens de schending van het VerpackV, is de klant verplicht ons van deze betalingsverplichting te ontslaan. Indien wij de boete reeds hebben betaald dient de klant ons dit bedrag terug te betalen.

9.

Indien wij op grond van het VerpackV verplicht zijn om verpakkingen terug te nemen, is de plaats van uitvoering voor de teruggave van de verpakkingen door de klant de vestigingsplaats van onze onderneming.

  1. Levering/verzuim van levering/ risico-overgang/overmacht/voorbehoud van eigen levering 1.

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Indien aan de kleuren specifieke eisen worden gesteld, b.v. hoge lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. dient de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk te verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, blijven voorbehouden. Waterkleuren gedrukt op bruin papier zijn onderhevig aan constante kleurvariaties, zowel bij enkele leveringen als bij herdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden voorgelegd vóór het ter perse gaan indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Aan de leveringstermijn is voldaan wanneer het voorwerp van de levering ons bedrijf na afloop van de leveringstermijn heeft verlaten of wanneer wij de klant hebben meegedeeld dat wij klaar zijn voor verzending in het geval dat de klant ermee heeft ingestemd of verplicht is de goederen af te halen.

3.

Bij leveringsovereenkomsten op afroep is de klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht om vooraf een leveringsregeling voor ten minste 6 maanden vast te leggen en uiterlijk 10 werkdagen voor de desbetreffende leveringsdatum af te roepen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt of anderszins bepaalt, zijn wij gerechtigd de afroep- en/of leveringsregeling zelf uit te voeren, d.w.z. de goederen te leveren of ons met een passende kennisgeving uit het contract terug te trekken. Onze terugtrekking uit het contract sluit ons recht op schadevergoeding wegens schending van de verplichting niet uit.

4.

Schadeclaims wegens wanprestatie of niet-geleverde diensten zijn uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet van ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons.

Indien schadeclaims tegen ons kunnen worden ingediend wegens gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen), is de schadeclaim beperkt tot de typisch voorzienbare schade. In deze gevallen zijn schadeclaims wegens productieverlies en/of winstderving uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt overeenkomstig voor het gedrag van onze assistenten. Het eventuele herroepingsrecht van de klant op grond van de feiten van het geval wordt door deze aansprakelijkheidsbeperking niet aangetast.

5.

Risico-overgang: Bij verzending gaat het risico op de klant over uiterlijk met de overdracht van het voorwerp van de levering aan de vervoerder, vrachtvervoerder of andere voor de verzending aangewezen derde (waarbij het begin van de belading geldt). Dit geldt ook in geval van deelleveringen. Indien de verzending of de overdracht wordt vertraagd door een omstandigheid die te wijten is aan de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag van de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

6.

Indien wij na uitvoering van de overeenkomst door onvoorziene, ongewone omstandigheden, die ondanks redelijke zorgvuldigheid niet konden worden vermeden, in het bijzonder door bedrijfsstoringen, officiële sancties en interventies, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen, problemen met de energievoorziening enz. in de nakoming van onze verplichting worden belemmerd, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Indien deze omstandigheden de levering voor ons onmogelijk maken, zijn wij vrijgesteld van onze leveringsplicht. Deze regeling geldt ook in geval van lock-outs en stakingen.

Indien wij bewijzen dat wij, ondanks zorgvuldige selectie van onze leveranciers en ondanks de uitvoering van de nodige contracten tegen passende voorwaarden, niet tijdig door leveranciers werden bevoorraad, wordt de leveringstermijn verlengd met de periode van de vertraging, die door de niet tijdige levering door de leveranciers werd veroorzaakt. In geval van onmogelijkheid tot levering door leveranciers hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Wij zijn verplicht alle vorderingen op onze leveranciers, waarop wij wegens de niet tijdige levering recht hebben, aan de klant over te dragen.

Indien de bovengenoemde belemmeringen zich over meer dan een maand uitstrekken, heeft de klant het recht de overeenkomst met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst op te zeggen.

Indien in bovengenoemde gevallen de leveringstermijn wordt verlengd of indien wij van onze leveringsplicht worden ontheven, vervallen eventuele schadeclaims en hieruit af te leiden herroepingsrechten na verloop van één maand.

Wij kunnen ons alleen op de hier genoemde omstandigheden beroepen indien wij de klant bij het bekend worden van de belemmeringen onverwijld van deze omstandigheden in kennis hebben gesteld.

7.

De intrekking wegens te late levering is onderworpen aan ons verwijtbaar verzuim en vereist bovendien een passende respijtperiode met de waarschuwing dat de contractuele relatie na afloop van de toegekende respijtperiode door de klant niet zal worden voortgezet.

  • Verpakking en verzending

Wij zijn aansprakelijk voor de juiste en gebruikelijke verpakking. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Ons recht om de klant aan te spreken op zijn medeplichtige nalatigheid blijft hierbij onaangetast.

Toleranties

1.

Gram afwijkingen

Afwijkingen van het overeengekomen gramgewicht worden door de klant getolereerd in dezelfde mate als zij door ons worden getolereerd volgens de leveringsvoorwaarden van de fabrikant van het gebruikte materiaal. De volgende toleranties gelden, tenzij in de a.m.-leveringsvoorwaarden anders is bepaald:

a)

Document met betrekking tot de overeengekomen inhoud:

Tot 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 en meer g/m2 +/- 5 %

b)

Plastic folie met de overeengekomen dikte:

Minder dan 15 mijn +/- 8 % Van 15 mijn-25 mijn +/- 15 % Meer dan 25 mijn +/- 13 %

c)

Aluminiumfolie, cellofolie, folielaminaat en andere materialen met betrekking tot de overeengekomen dikte of het overeengekomen gramgewicht (afhankelijk van de dimensie waarop het contract is gebaseerd; geldt afzonderlijk of als onderdeel van een ander product):

+/- 10 %

2.

Meetafwijkingen

De volgende meetafwijkingen moeten door de klant worden aanvaard:

a)

en papiercombinaties zakken:

In lengte (= hoogte van de zak) +/- 4% In breedte onder 80 mm breed +/- 3 %

80 mm en meer +/- 2% Rollen:

in breedte en snijlengte +/- 3 mm in yardage +/- 3 %

Formaten:

In lengte +/- 5 mm In breedte +/- 5 mm

b)

Kunststoffen en aluminium Hoogte van de zak +/- 5 mm

Breedte van zakken groter dan 200 mm +/- 5 % Breedte van zakken kleiner dan 199 mm +/- 10 %

c)

De onder a) genoemde maatafwijkingen voor de materialen met betrekking tot rollen en formaten en onder b) gelden ook voor de positionering van de bedrukking alsmede voor het stansen en pregen op deze materialen. Voor de positie van de bedrukking alsmede het snijden en pregen in de breedte bij de onder a) genoemde zakken geldt een maatafwijking van +/- 4 mm voor zakbreedtes van meer dan 80 mm en van +/- 3 mm voor zakbreedtes van 80 mm en minder.

Registerafwijkingen in drukwerk kunnen niet om technische redenen worden vermeden, aangezien deze afhankelijk zijn van het materiaal, de uitvoering en het drukprocédé. Alleen significante afwijkingen rechtvaardigen reclamatie.

3.

Afwijkingen in hoeveelheid: Bij alle producties zijn wij gerechtigd tot over- en onderleveringen tot 20 % van de bestelde hoeveelheid. In geval van verkoop per hoeveelheid (hoeveelheid minder dan 50.000 stuks) en in geval van collectieve oplagen met drukwisseling binnen één oplage alsmede de verkoop naar gewicht (voor gewichten minder dan 500 kg) tot 30 % van de bestelde hoeveelheid. De levering geschiedt met volledige facturering van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

4.

Inherente kleur van grondstoffen papier en folie: Wij kunnen geen constante grondstofkleuren garanderen binnen een levering en bij nabestellingen.

1.

Afdrukken

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Indien aan de kleuren specifieke eisen worden gesteld, b.v. hoge lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. dient de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk te verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, zijn voorbehouden. Aquarelverf gedrukt op bruin papier

zijn onderhevig aan constante kleurvariaties binnen afzonderlijke leveringen en herhaalde afdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden vóór het ter perse gaan voorgelegd indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Voor de migratie van weekmakers in kunststofproducten of soortgelijke migratieverschijnselen en voor daarmee verband houdende omstandigheden kan geen garantie worden aanvaard. Schadeclaims met betrekking tot grove nalatigheid of opzet van onze kant blijven onaangetast.

3.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de "Filmmasters" of andere soortgelijke materialen, die ons door de opdrachtgever voor het drukken van de uniforme produktcode of een andere soortgelijke code zijn verstrekt, noch voor moeilijkheden of de gevolgen daarvan, die zich bij het gebruik van de gedrukte code kunnen voordoen. Dit geldt ook voor door de opdrachtgever goedgekeurde drukproeven die een uniforme productcode bevatten.

4.

Het drukken van de EAN-barcode gebeurt volgens de stand van de techniek met inachtneming van de huidige uitvoeringsvoorschriften van CCG (zie serie CoOrganisatie, boekje 2, "Der EAN-Strichcode").

Voorts is elke aansprakelijkheid voor gebreken met betrekking tot de leesresultaten aan kassa's van de handel uitgesloten vanwege mogelijke invloeden door de klant op de barcode en het ontbreken van uniforme meet- en leestechnologie.

5.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, die ontstaan door drukplaten en kopieën, die door de klant en/of zijn plaatsvervangende medewerkers zijn aangeleverd. Indien wij tijdens de productie tekst- of beeldfouten ontdekken en om die reden het drukken onderbreken of stopzetten, draagt de klant de daaraan verbonden extra kosten, tenzij hij bewijst dat wij aansprakelijk zijn voor een gebrekkige productie door grove nalatigheid of het schenden van kardinale verplichtingen.

1.

Materiaal en uitvoering

Zonder speciale instructies van de klant gebeurt de uitvoering van de bestellingen met gebruikelijk materiaal en volgens bekende productieprocessen en de stand van de techniek. Bij gebruik van de verpakking voor levensmiddelen en/of medische producten moet de geschiktheid van het materiaal volgens de geldende normen (b.v. EN 868) uitdrukkelijk met ons worden besproken. Storingen in verband met de wisselwerking tussen het verpakkingsmateriaal en de vulstof en omgekeerd zijn uitgesloten, indien de klant niet tijdig schriftelijk op het type en de bijzondere eigenschappen van de vulstof en/of het gebruik voor levensmiddelen en/of medische producten heeft gewezen en ons de gelegenheid heeft geboden te antwoorden.

2.

Overeengekomen gerecycleerde grondstoffen worden door ons zorgvuldig geselecteerd. Geregenereerde folies en gerecycleerd papier kunnen echter nog verschillen vertonen in oppervlakteconsistentie, kleur, zuiverheid, geur en fysieke waarden tussen de ladingen, die geen recht geven op

de klant op een kennisgeving van gebrek. Wij zijn echter verplicht eventuele garantie- en/of schadeclaims met betrekking tot de consistentie van de geregenereerde folies en het gerecycleerde papier tegen de leverancier over te dragen aan de klant.

1.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs is ontvangen.

2.

De klant heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij mag de zekerheid echter alleen met onze schriftelijke toestemming verpanden of overdragen. De klant is verplicht onze rechten bij doorverkoop van de voorbehouden goederen op andere dan contante basis veilig te stellen.

3.

Tot zekerheid draagt de klant hiermee zijn vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. Niettegenstaande de overdracht en onze inningsrechten heeft de klant slechts recht op inning van zijn vorderingen zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en niet in financiële moeilijkheden komt. Op ons verzoek moet de klant de voor de inning noodzakelijke informatie over de overgedragen vorderingen, in het bijzonder een lijst van de debiteuren met naam en adres, bedragen en data van zijn facturen verstrekken en de debiteuren over de overdracht informeren met een overeenkomstige kopie aan ons.

4.

De klant verricht voor ons de eventuele bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen, die ons niet toebehoren, hebben wij recht op evenredig mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak in een verhouding van de factuurwaarde tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking, verbinding of vermenging.

Indien de klant de exclusieve eigendom van de nieuwe zaak verwerft, komen de contractuele partners overeen dat de klant ons de mede-eigendom op de nieuwe zaak verleent in de verhouding van de factuurwaarde van de verwerkte, gekoppelde of gemengde voorbehoudsgoederen en deze kosteloos voor ons opslaat.

5.

Indien de voorbehouden goederen samen met andere goederen worden doorverkocht, al dan niet bewerkt, gekoppeld of gemengd, geldt de hierboven overeengekomen a.m.-toewijzing slechts voor het bedrag van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen, die samen met de andere goederen worden doorverkocht.

6.

De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele executie door derden met betrekking tot de voorbehouden goederen of overgedragen vorderingen en de voor een interventie noodzakelijke documenten te overhandigen.

7.

De bevoegdheid van de klant om over de voorbehouden goederen te beschikken en de overgedragen vorderingen te innen, vervalt in geval van betalingsverzuim van de klant, bij protesten tegen wissels of cheques en bij financieel verval van de klant, met name bij een aanvraag tot insolventie. In deze gevallen zijn wij ook gerechtigd de voorbehouden goederen in bezit te nemen en is de klant verplicht de voorbehouden goederen na onze terugtrekking uit het contract aan ons terug te geven.

In geval van financiering per handelscheque of wissel wordt verduidelijkt dat de eigendom van het voorwerp van de levering pas op de klant overgaat bij volledige betaling van de wissel en vereffening van de factuurbedragen en -kosten aan ons.

8.

Indien de klant binnen een periode van 6 maanden tweemaal in gebreke blijft met de betaling jegens ons en/of indien de klant insolvent is of indien een insolventie op grond van objectieve criteria te voorzien is, hebben wij het recht om na terugtrekking uit de overeenkomst de teruggave van het voorwerp van de levering te eisen en/of de aan ons overgedragen vorderingen rechtstreeks bij de klanten van de klant te innen in geval van doorverkoop van de goederen.

9.

Op verzoek van de klant zijn wij verplicht de aan ons verschuldigde zekerheden vrij te geven voor zover hun waarde de vorderingen met 10 % of meer overtreft. Het staat ons vrij te bepalen welke zekerheden worden vrijgegeven.

1.

Kennisgeving van gebrek(en)

De onderzoeksplicht en de verplichting tot kennisgeving van gebreken van de klant worden bepaald door het internationale handelsrecht van de EU.

2.

In geval van grotere en meervoudige leveringen van dezelfde soort goederen kan de gehele geleverde partij slechts als ondeugdelijk worden afgekeurd indien de gebreken zijn vastgesteld met behulp van een erkende, representatieve steekproefprocedure.

3.

Indien de tekortkoming van de totale geleverde hoeveelheid in de zin van bovenstaand punt 2 in flexibele verpakkingen en/of machinaal vervaardigde zakken tot 3 % van de totale hoeveelheid bedraagt, kan noch de totale hoeveelheid als gebrekkig worden afgewezen, noch kunnen op grond van deze gebrekkige leveringen vorderingen worden ingesteld. In dit verband is het irrelevant of het gebrek berust op de productie/verwerking of op de bedrukking.

Alle gebreken moeten onverwijld schriftelijk worden gereclameerd. 4.

Wij moeten voldoende gelegenheid krijgen om gereclameerde gebreken ter plaatse te controleren. De klant moet ons

met geluidsmonsters samen met de respectieve materiaal- en leveringscodes in verband met zijn kennisgeving van gebrek.

Materiële gebreken/verjaring

1.

Indien het voorwerp van de levering niet vrij is van materiële gebreken of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken, zullen wij, naar onze keuze, het gebrek verhelpen of een gebrekvrij voorwerp van de levering leveren.

2.

Indien het verhelpen van het gebrek na een mislukte tweede poging mislukt, kan de klant naar eigen keuze van de overeenkomst afzien of de koopprijs verminderen.

Indien het materiële gebrek te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van onze kant, onze onderaannemers of plaatsvervangende medewerkers of indien het gebrek berust op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) van onze kant of een schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken of indien de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is, kan de klant naast terugtrekking uit het contact en vermindering van de koopprijs ook schadevergoeding eisen op grond van het materiële gebrek.

Indien de schending van kardinale verplichtingen berust op gewone nalatigheid en de klant hierdoor geldelijke of materiële schade lijdt, is de schadevordering beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Schade door productieverlies en/of winstderving is bij gewone nalatigheid uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor onze hulppersonen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen gelden in het bijzonder ook voor schade die te wijten is aan de ontoereikende slijtvastheid, lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, wrijvingsbestendigheid en waterbestendigheid van de gebruikte kleuren of aan het feit dat de codering en nummering niet correct zijn, het door de klant verstrekte codestaal niet leesbaar is bij de overdracht op de geleverde voorwerpen, het lezen van de code niet mogelijk is bij het gebruik van flexibel materiaal, of de verpakte goederen door het voorwerp van de levering worden aangetast of indien het voorwerp van de levering niet voldoet aan de wettelijke voorschriften die gelden voor het vulmiddel. Hetzelfde geldt voor schade die gebaseerd is op drukwerk (elektronische gegevens, ontwerpen, films, drukplaten enz.).

Deze beperking van de aansprakelijkheid laat de toepassing van het productaansprakelijkheidsrecht onverlet. 3.

Indien wij besluiten tot herstel, dragen wij de noodzakelijke kosten voor het herstel. De kosten die ontstaan door het onderwerp van

levering wordt verplaatst naar een andere plaats dan de maatschappelijke zetel of de contractueel overeengekomen plaats van bestemming van de klant, zijn voor rekening van de klant.

4.

Garantieclaims zijn uitgesloten als wij niet verantwoordelijk zijn volgens VIII. IX., X en XII.

Indien de klant vorderingen tegen ons heeft ingesteld in verband met een aansprakelijkheid voor gebreken en indien blijkt dat er geen gebrek bestaat of dat het beweerde gebrek berust op een omstandigheid die ons niet tot garantie verplicht, moet de klant ons alle hierdoor ontstane kosten vergoeden.

5.

De normale verjaringstermijn voor gebrekkige onderwerpen van levering, die gewoonlijk niet voor gebouwen worden gebruikt, bedraagt 1 jaar vanaf de levering van het voorwerp van levering aan de klant.

Indien wij een duurzaamheidsgarantie hebben verstrekt, verjaren de aanspraken op deze duurzaamheidsgarantie door het verstrijken van de termijn waarvoor de duurzaamheidsgarantie is verstrekt. Deze termijn vangt aan met de levering van het voorwerp van de levering waarop de duurzaamheidsgarantie van toepassing is.

6.

Vorderingen van de klant in geval van gebreken die betrekking hebben op een onbeduidende vermindering van de waarde of de geschiktheid van het voorwerp van de levering, zijn uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet voor schadeclaims op basis van een materieel gebrek dat het gevolg is van grove nalatigheid of opzet of dat leidt tot een schending van leven, lichaam en gezondheid.

7.

Indien het om tweedehands goederen gaat, is elke aansprakelijkheid voor gebreken uitgesloten, tenzij ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers grove nalatigheid of opzet kan worden verweten of een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of een schending van leven, lichaam en gezondheid.

Andere schadeclaims

Onze aansprakelijkheid op grond van materiaal- of juridische gebreken of vertragingen in de levering of niet-levering valt niet onder deze rubriek.

In dit verband zijn de voorschriften van de bovengenoemde afdelingen VI., VIII., X., XV

2.

Schadeclaims tegen ons op grond van andere schendingen van plichten door ons, in het bijzonder van beschermingsverplichtingen en/of transactiegerelateerde verplichtingen, zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet en/of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons en/of schending van leven, lichaam, gezondheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

Indien schadeclaims op basis van gewone nalatigheid tegen ons kunnen worden ingediend, is de vergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade. De aansprakelijkheid wegens productieverlies en/of winstderving bij eenvoudige nalatigheid is uitgesloten.

3.

De aansprakelijkheidsbeperking volgens punt 2 geldt dienovereenkomstig voor vorderingen uit onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft door deze regeling onaangetast.

4.

Vorderingen op grond van schade uit andere in deze afdeling geregelde schendingen van verplichtingen, die niet gebaseerd zijn op een materieel gebrek, verjaren binnen een jaar na het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de klant kennis heeft gekregen of zonder grove nalatigheid had moeten krijgen van de omstandigheden die de vordering rechtvaardigen. De maximumtermijnen van het internationale handelsrecht van de EU blijven onverlet. Deze beperking van de wettelijke verjaringstermijn geldt niet voor schadeclaims wegens grove nalatigheid of opzet, wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons, wegens schending van lichaam, leven, gezondheid en vrijheid alsmede wegens schending van de wet op de productaansprakelijkheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

1.

Industriële eigendomsrechten

Schadeclaims op grond van inbreuk op handelsmerken, octrooien, octrooiaanvragen, gebruiksoctrooien, modeloctrooien en auteursrechten tegen ons en/of onze plaatsvervangende medewerkers zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet van ons en/of plaatsvervangende medewerkers of indien de niet-schending van industriële eigendomsrechten door ons werd gegarandeerd. Bij schadeclaims op grond van gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen) is de schadevergoeding beperkt tot de typisch te voorziene schade en is aansprakelijkheid voor productieverlies en winstderving uitgesloten. Dit geldt ook voor onze assistenten.

2.

Het herroepingsrecht van de klant wegens schending van bovengenoemde industriële eigendomsrechten blijft onaangetast.

3.

Indien tegen ons aanspraken worden gemaakt op grond van de schending van industriële eigendomsrechten van derden, heeft de klant dit eigendomsgebrek alleen dan aangetoond, wanneer in deze zaak een onherroepelijk vonnis tegen hem is uitgesproken. Het recht van de klant om ons derden aan te spreken blijft door deze regeling onaangetast.

1.

Schorsing van de verjaringstermijn tijdens de onderhandelingen

Het aanhangig maken van onderhandelingen over vorderingen op grond van materiële gebreken of schadevorderingen van welke aard ook wordt slechts verondersteld indien de partijen schriftelijk hebben verklaard dat zij over dergelijke vorderingen onderhandelen. Indien het inroepen van dit vereiste van de schriftelijke vorm een onrechtmatige gedraging is, kan geen van de partijen zich op de naleving van dit vereiste van de schriftelijke vorm beroepen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingen zijn verschuldigd en betaalbaar op de overeengekomen betalingsdatum. Indien er geen kalenderdatum is overeengekomen, zijn de betalingen opeisbaar bij ontvangst van de factuur of een betalingsschema. Indien het ontvangstbewijs onduidelijk is, zijn de betalingen verschuldigd en betaalbaar bij ontvangst van onze leveringen en diensten.

2.

In geval van nog openstaande facturen gelden betalingen respectievelijk voor de vereffening van de oudste opeisbare vordering, tenzij de klant een retentierecht heeft laten gelden op deze openstaande vorderingen. Anders behouden wij het recht op verrekening. Voor het overige is het internationale handelsrecht van de EU van toepassing.

3.

Indien de klant met onze eerdere leveringen in gebreke blijft en/of indien zich na de uitvoering van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering in de financiële omstandigheden van de klant voordoet, waardoor onze aanspraak op betaling in gevaar komt, moet de betaling wederkerig en gelijktijdig met de leveringen van de onderwerpen van levering geschieden. De klant kan de gelijktijdige levering vermijden door zekerheid te stellen ten bedrage van de koopprijs of door vooruitbetaling van de desbetreffende levering.

4.

De klant is niet gerechtigd zijn vorderingen op ons te verrekenen, tenzij deze vorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn.

Plaats van nakoming, bevoegdheid en locatie, toepasselijk recht, overige

1.

Plaats van uitvoering voor levering, service en betaling is de zetel van onze vennootschap, tenzij anders overeengekomen.

2.

Voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie is uitsluitend de zetel van ons bedrijf bevoegd. Wij zijn echter gerechtigd - maar niet verplicht - om ons ook tot de rechtbanken van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

3.

De rechtsverhouding tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de Republiek Bulgarije en

Europese Unie onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4.

De klant werd geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat alle gegevens uit de hem betreffende zakenrelatie, inclusief persoons- en factuurgerelateerde gegevens, door onze elektronische gegevensverwerking worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de federale wet op de gegevensbescherming, en dat deze uitsluitend worden doorgegeven aan door ons aangestelde onderaannemers en kredietagentschappen in het kader van kredietwaardigheidscontroles en orderverwerking.

5.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen de contracten en alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan slechts ad hoc schriftelijk kan worden afgeweken.

6.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen de contracten en alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan slechts ad hoc schriftelijk kan worden afgeweken.

Zakelijke, leverings- en betalingsvoorwaarden van Polycart LLC volgens de niet-bindende voorwaarden aanbeveling van de Algemene Bedrijfs-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Papier- en Kunststofverpakkingsindustrie voor toepassing in zakelijke transacties met particuliere aannemers.

Wij wijzen erop dat alle contracten en verplichtingen altijd onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden van

Polycart LLC.

1.

Toepassingsgebied

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden onze aanbiedingen, verkopen en leveringen uitsluitend plaats op basis van deze algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de klant of andere eenzijdig afwijkende afspraken gelden slechts als aanvaard indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd als aanvulling op deze algemene bedrijfs-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

2.

Verwijzingen en tegenbevestigingen van de klant onder verwijzing naar zijn inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ffers en uitvoering van het contract

1.

Onze offertes zijn tot de aanvaarding door de klant niet bindend en kunnen derhalve te allen tijde vóór de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant worden herroepen.

2.

De aanvaarding van aanbiedingen/bestellingen door de klant vereist onze bevestiging in schriftelijke vorm of via fax of tekst, tenzij de levering en facturering onmiddellijk plaatsvindt. De klant is aan zijn bestelling/offerte gebonden gedurende 10 werkdagen vanaf onze ontvangst van de bestelling/offerte.

3.

Indien de klant later wijzigingen in de bestelling vraagt, zijn deze wijzigingen slechts van kracht voor zover over de wijzigingen overeenstemming is bereikt tussen de contractpartijen.

4.

De kwaliteit van de door ons te leveren producten wordt bepaald door de gegevens in ons bestek.

De beschrijvingen in catalogi, brochures, nieuwsbrieven, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten enz. zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het voorwerp van de levering, tenzij deze uitdrukkelijk in het contract en/of de offerte of de orderbevestiging zijn opgenomen door verwijzing naar de specificatie.

5.

Vermeldingen in onze specificaties betreffende de kwaliteit van het voorwerp van de levering vormen geen garanties, in het bijzonder geen garanties voor duurzaamheid. De overname van garanties en het aanschaffingsrisico zijn onderworpen aan voorafgaande bijzondere overeenkomsten tussen de partijen, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat een garantie en/of het aanschaffingsrisico worden overgenomen.

6.

Om het productieproces goed te laten verlopen, brengen wij de klant naast een verwerkingsvergoeding van € 250,00 ten minste de volgende kosten in rekening - behoudens bewijs van hogere kosten, bij een eenzijdige annulering van de bestelling door de klant:

6 weken voor de bevestigde laadweek 50 % van de waarde van de bestelling 3 weken voor de bevestigde laadweek 75 % van de waarde van de bestelling 2 weken voor de bevestigde laadweek 100 % van de waarde van de bestelling

Bijzonder materiaal en gemaakte reproductiekosten worden echter in de regel gefactureerd tegen 100 %. De beslissende datum voor de berekening is onze ontvangst van de schriftelijke verklaring van de klant.

Prijzen

Onze aanbiedingsprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande berekeningen. Indien zich na het uitbrengen van de offerte/uitvoering van de overeenkomst bij overeenkomsten met een verplichting van meer dan 4 maanden of bij doorlopende verplichtingen aanzienlijke prijsverhogingen (minstens 5 %) voordoen voor grondstoffen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen evenredig aan de extra kosten te verhogen. De klant wordt hiervan in kennis gesteld. Alle prijzen zijn netto plus vracht, verpakking, verzekering, douane en BTW van toepassing op de dag van de factuur.

2.

In geval van afwijkingen in hoeveelheid/gewicht, die binnen de in sectie VIII geregelde toleranties vallen, vindt de prijsberekening plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid/gewicht.

3.

Latere wijzigingen op initiatief van de klant, met name aan tekeningen, ontwerpen, monsters en proefdrukken, worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd.

4.

Indien de goederen naar gewicht worden geleverd, wordt de prijs berekend op basis van het brutogewicht met inbegrip van het verpakkings- en inpakpapier.

5.

Alle prijzen gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

Industriële eigendomsrechten

De door ons verstrekte gedrukte documenten alsmede elektronische gegevens, ontwerpen, tekeningen, clichés, films, drukcilinders en -platen blijven ons eigendom, zelfs indien de klant proportionele kosten heeft vergoed. In dergelijke gevallen is de klant echter gerechtigd ons de totale gemaakte kosten ter verkrijging van het eigendom te vergoeden.

De bewaartermijn voor deze gedrukte documenten is maximaal 3 jaar vanaf de datum van de laatste levering van de klant met identieke gedrukte leveringsonderwerpen. Na deze periode kunnen wij documentatie die niet voor teruggave is aangevraagd, vernietigen.

2.

Indien de ontwikkeling en uitvoering van een opdracht voor ons auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten oplevert, worden deze niet overgedragen met de verkoop van het voorwerp van de levering. Dit geldt ook wanneer de klant een deel van de ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt. Wij zijn in het bijzonder gerechtigd deze auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ook bij opdrachten van derden te exploiteren.

3.

Tenzij anders overeengekomen zijn wij gerechtigd ons bedrijfslogo of een codenummer zichtbaar op de door ons geproduceerde onderwerpen van levering aan te brengen.

4.

Voor monsters, tekeningen en ontwerpen enz. die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, moet ook een vergoeding worden betaald indien de hoofdopdracht waarvoor zij zijn vervaardigd, niet is geplaatst. Na betaling van de vergoeding gaat het eigendom over op de klant.

5.

De klant is verplicht na te gaan of de door hem verstrekte documenten geen inbreuk maken op rechten van derden, met name auteursrechten, industriële eigendomsrechten (modelpatenten, octrooien, gebruiksmodellen, merken).

Dit geldt ook voor het gebruik van beschermde lettertypen. Indien door derden tegen ons vorderingen worden ingesteld wegens schending van auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten of schending van de wet tegen oneerlijke concurrentie als gevolg van het gebruik, de exploitatie of de reproductie van door de klant geleverde documenten en/of sjablonen, dient de klant ons te steunen bij de verdediging tegen de vermeende rechtsschendingen en ons alle door ons geleden schade, met inbegrip van advocaat- en proceskosten, te vergoeden.

Verplichtingen volgens de verpakkingsverordening

1.

Indien wij in opdracht van de klant symbolen van een uitgebreid systeem in de zin van § 6, lid 3, van de VerpackV toepassen, bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene punt), wordt de klant beschouwd als de "verkoper" van het symbool in de zin van de VerpackV en is hij dus verplicht de vergoedingen rechtstreeks aan het uitgebreide systeem te betalen. Onze producten vallen ook zonder de opdruk onder de VerpackV.

van de "groene stip". De klant moet ook in dit geval de kosten betalen.

2.

Indien de klant de voorschriften van het VerpackV overtreedt en indien in dit verband vorderingen tegen ons worden ingesteld, is de klant verplicht ons alle uitgaven te vergoeden die in dit verband aan ons zijn gedaan.

3.

Indien het gaat om dienstverpakkingen gevuld met goederen in de zin van § 3, lid 1, nr. 2, 2e zin, van het VerpackV, die typisch voorkomen bij de particuliere eindverbruiker en die door de klant voor het eerst op de markt worden gebracht, is de regeling van punt 1 hierboven dienovereenkomstig van toepassing, indien de klant zelf deelneemt aan een systeem. Indien de klant volgens § 6, lid 1, 2e sent. VerpackV, de klant van ons verlangt dat wij met betrekking tot de door ons aan de klant geleverde dienstenpakketten aan een of meer systemen overeenkomstig § 6, lid 3, VerpackV deelnemen en namens de klant een desbetreffende verklaring van volledigheid overeenkomstig § 10, lid 3, VerpackV verstrekken, geldt het volgende:

4.

De verplichting volgens § 6 (1) , 2e sent. VerpackV alsook § 10 (3) VerpackV wordt door ons slechts overgenomen indien de klant ons schriftelijk daarom verzoekt. In dit geval moeten wij dit schriftelijk verzoek van de klant schriftelijk bevestigen.

5.

Indien wij voor de klant de deelname aan een systeem volgens § 6 (3) VerpackV en de afgifte van de verklaring van volledigheid volgens § 10 (3) VerpackV overnemen, is de klant verplicht ons de gemaakte kosten te vergoeden, d.w.z. de kosten inclusief de administratiekosten voor het gebruik van het totaalsysteem volgens § 6 (3) VerpackV (bv. dubbel systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de verklaring van volledigheid en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een totaalsysteem zoals bv.bv. duaal systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de volledigheidsverklaring en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bv. "Der grüne Punkt" (de groene stip) in volle omvang.

6.

De kosten voor de overname van het gebruik van een uitgebreid systeem, voor de afgifte van de verklaring van volledigheid, de administratiekosten en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene stip) worden voor de klant afzonderlijk in de factuur gespecificeerd. Basis is de tariefverordening van het gebruikte uitgebreide systeem.

7.

De selectie van het uitgebreide systeem is aan ons.

8.

Indien de klant niet deelneemt aan het "Duales System Deutschland AG" is hij jegens ons verplicht de geleverde verpakkingen volgens de laatste versie van de voorschriften van het VerpackV terug te nemen en zorg te dragen voor de verwijdering ervan op de in het VerpackV voorgeschreven wijze. Indien de klant zijn verplichtingen verwijtbaar schendt en dit voor ons een boete oplevert wegens de schending van het VerpackV, is de klant verplicht ons van deze betalingsverplichting te ontslaan. Indien wij de boete reeds hebben betaald dient de klant ons dit bedrag terug te betalen.

9.

Indien wij op grond van het VerpackV verplicht zijn om verpakkingen terug te nemen, is de plaats van uitvoering voor de teruggave van de verpakkingen door de klant de vestigingsplaats van onze onderneming.

Levering/verzuim van levering/ risico-overgang/overmacht/voorbehoud van eigen levering

1.

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Indien aan de kleuren specifieke eisen worden gesteld, b.v. hoge lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. dient de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk te verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, blijven voorbehouden. Waterkleuren gedrukt op bruin papier zijn onderhevig aan constante kleurvariaties, zowel bij enkele leveringen als bij herdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden voorgelegd vóór het ter perse gaan indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Aan de leveringstermijn is voldaan wanneer het voorwerp van de levering ons bedrijf na afloop van de leveringstermijn heeft verlaten of wanneer wij de klant hebben meegedeeld dat wij klaar zijn voor verzending in het geval dat de klant ermee heeft ingestemd of verplicht is de goederen af te halen.

3.

Bij leveringsovereenkomsten op afroep is de klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht om vooraf een leveringsregeling voor ten minste 6 maanden vast te leggen en uiterlijk 10 werkdagen voor de desbetreffende leveringsdatum af te roepen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt of anderszins bepaalt, zijn wij gerechtigd de afroep- en/of leveringsregeling zelf uit te voeren, d.w.z. de goederen te leveren of ons met een passende kennisgeving uit het contract terug te trekken. Onze terugtrekking uit het contract sluit ons recht op schadevergoeding wegens schending van de verplichting niet uit.

4.

Schadeclaims wegens wanprestatie of niet-geleverde diensten zijn uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet van ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons.

Indien schadeclaims tegen ons kunnen worden ingediend wegens gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen), is de schadeclaim beperkt tot de typisch voorzienbare schade. In deze gevallen zijn schadeclaims wegens productieverlies en/of winstderving uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt overeenkomstig voor het gedrag van onze assistenten. Het herroepingsrecht van de klant op grond van de feiten van het geval wordt hierdoor niet aangetast.

beperking van de aansprakelijkheid.

5.

Risico-overgang: Bij verzending gaat het risico op de klant over uiterlijk met de overdracht van het voorwerp van de levering aan de vervoerder, vrachtvervoerder of andere voor de verzending aangewezen derde (waarbij het begin van de belading geldt). Dit geldt ook in geval van deelleveringen. Indien de verzending of de overdracht wordt vertraagd door een omstandigheid die te wijten is aan de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag van de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

6.

Indien wij na uitvoering van de overeenkomst door onvoorziene, ongewone omstandigheden, die ondanks redelijke zorgvuldigheid niet konden worden vermeden, in het bijzonder door bedrijfsstoringen, officiële sancties en interventies, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen, problemen met de energievoorziening enz. in de nakoming van onze verplichting worden belemmerd, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Indien deze omstandigheden de levering voor ons onmogelijk maken, zijn wij vrijgesteld van onze leveringsplicht. Deze regeling geldt ook in geval van lock-outs en stakingen.

Indien wij bewijzen dat wij, ondanks zorgvuldige selectie van onze leveranciers en ondanks de uitvoering van de nodige contracten tegen passende voorwaarden, niet tijdig door leveranciers werden bevoorraad, wordt de leveringstermijn verlengd met de periode van de vertraging, die door de niet tijdige levering door de leveranciers werd veroorzaakt. In geval van onmogelijkheid tot levering door leveranciers hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Wij zijn verplicht alle vorderingen op onze leveranciers, waarop wij wegens de niet tijdige levering recht hebben, aan de klant over te dragen.

Indien de bovengenoemde belemmeringen zich over meer dan een maand uitstrekken, heeft de klant het recht de overeenkomst met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst op te zeggen.

Indien in bovengenoemde gevallen de leveringstermijn wordt verlengd of indien wij van onze leveringsplicht worden ontheven, vervallen eventuele schadeclaims en hieruit af te leiden herroepingsrechten na verloop van één maand.

Wij kunnen ons alleen op de hier genoemde omstandigheden beroepen indien wij de klant bij het bekend worden van de belemmeringen onverwijld van deze omstandigheden in kennis hebben gesteld.

7.

De intrekking wegens te late levering is onderworpen aan ons verwijtbaar verzuim en vereist bovendien een passende respijtperiode met de waarschuwing dat de contractuele relatie na afloop van de toegekende respijtperiode door de klant niet zal worden voortgezet.

Verpakking en verzending

Wij zijn aansprakelijk voor de juiste en gebruikelijke verpakking. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Ons recht om de klant aan te spreken op zijn medeplichtige nalatigheid blijft hierbij onaangetast.

Toleranties

1.

Gram afwijkingen

Afwijkingen van het overeengekomen gramgewicht worden door de klant getolereerd in dezelfde mate als zij door ons worden getolereerd volgens de leveringsvoorwaarden van de fabrikant van het gebruikte materiaal. De volgende

toleranties gelden, tenzij in de a.m.-leveringsvoorwaarden anders is bepaald:

a)

Document met betrekking tot de overeengekomen inhoud:

Tot 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 en meer g/m2 +/- 5 %

b)

Plastic folie met de overeengekomen dikte:

Minder dan 15 mijn +/- 8 % Van 15 mijn-25 mijn +/- 15 % Meer dan 25 mijn +/- 13 %

c)

Aluminiumfolie, cellofolie, folielaminaat en andere materialen met betrekking tot de overeengekomen dikte of het overeengekomen gramgewicht (afhankelijk van de dimensie waarop het contract is gebaseerd; geldt afzonderlijk of als onderdeel van een ander product):

+/- 10 %

2.

Meetafwijkingen

De volgende meetafwijkingen moeten door de klant worden aanvaard:

a)

en papiercombinaties zakken:

In de lengte (= hoogte van de zak) +/- 4% In de breedte tot 80 mm +/- 3 % 80 mm en meer +/- 2%

Rollen:

in breedte en snijlengte +/- 3 mm in yardage +/- 3 %

Formaten:

In lengte +/- 5 mm In breedte +/- 5 mm

b)

Kunststoffen en aluminium Hoogte van de zak +/- 5 mm

Breedte van zakken groter dan 200 mm +/- 5 % Breedte van zakken kleiner dan 199 mm +/- 10 %

c)

De meetafwijkingen voor de materialen genoemd onder a) met betrekking tot rollen en formaten en onder b) gelden ook voor de positionering van de bedrukking alsmede voor het stansen en pregen op deze materialen. Voor de positie van de bedrukking alsmede het snijden en pregen in de breedte in geval van de onder a) genoemde zakken geldt een meting

een afwijking van +/- 4 mm geldt voor zakbreedtes van meer dan 80 mm en van +/- 3 mm voor zakbreedtes van 80 mm en minder. Registerafwijkingen bij bedrukte producten kunnen niet worden vermeden om technische redenen, aangezien deze afhankelijk zijn van het materiaal, de uitvoering en het drukprocédé. Alleen significante afwijkingen rechtvaardigen reclamatie.

3.

Afwijkingen in hoeveelheid: Bij alle producties zijn wij gerechtigd tot over- en onderleveringen tot 20 % van de bestelde hoeveelheid. In geval van verkoop per hoeveelheid (hoeveelheid minder dan 50.000 stuks) en in geval van collectieve oplagen met drukwisseling binnen één oplage alsmede de verkoop naar gewicht (voor gewichten minder dan 500 kg) tot 30 % van de bestelde hoeveelheid. De levering geschiedt met volledige facturering van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

4.

Inherente kleur van grondstoffen papier en folie: Wij kunnen geen constante grondstofkleuren garanderen binnen een levering en bij nabestellingen.

Afdrukken

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Indien aan de kleuren specifieke eisen worden gesteld, b.v. hoge lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. dient de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk te verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, blijven voorbehouden. Waterkleuren gedrukt op bruin papier zijn onderhevig aan constante kleurvariaties, zowel bij enkele leveringen als bij herdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden voorgelegd vóór het ter perse gaan indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Voor de migratie van weekmakers in kunststofproducten of soortgelijke migratieverschijnselen en voor daarmee verband houdende omstandigheden kan geen garantie worden aanvaard. Schadeclaims met betrekking tot grove nalatigheid of opzet van onze kant blijven onaangetast.

3.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de "Filmmasters" of andere soortgelijke materialen, die ons door de opdrachtgever voor het drukken van de uniforme produktcode of een andere soortgelijke code zijn verstrekt, noch voor moeilijkheden of de gevolgen daarvan, die zich bij het gebruik van de gedrukte code kunnen voordoen. Dit geldt ook voor door de opdrachtgever goedgekeurde drukproeven die een uniforme productcode bevatten.

4.

Het drukken van de EAN-barcode gebeurt volgens de stand van de techniek met inachtneming van de huidige uitvoeringsvoorschriften van CCG (zie serie CoOrganisatie, boekje 2, "Der EAN-Strichcode").

Voorts is elke aansprakelijkheid voor gebreken met betrekking tot de leesresultaten aan kassa's van de handel uitgesloten vanwege mogelijke invloeden door de klant op de barcode en het ontbreken van uniforme meet- en leestechnologie.

5.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, die ontstaan door drukplaten en kopieën, die door de klant en/of zijn plaatsvervangende medewerkers zijn aangeleverd. Indien wij tijdens de productie tekst- of beeldfouten ontdekken en om die reden het drukken onderbreken of stopzetten, draagt de klant de daaraan verbonden extra kosten, tenzij hij bewijst dat wij aansprakelijk zijn voor een gebrekkige productie door grove nalatigheid of het schenden van kardinale verplichtingen.

1.

Materiaal en uitvoering

Zonder speciale instructies van de klant gebeurt de uitvoering van de bestellingen met gebruikelijk materiaal en volgens bekende productieprocessen en de stand van de techniek. Bij gebruik van de verpakking voor levensmiddelen en/of medische producten moet de geschiktheid van het materiaal volgens de geldende normen (b.v. EN 868) uitdrukkelijk met ons worden besproken. Storingen in verband met de wisselwerking tussen het verpakkingsmateriaal en de vulstof en omgekeerd zijn uitgesloten, indien de klant niet tijdig schriftelijk op het type en de bijzondere eigenschappen van de vulstof en/of het gebruik voor levensmiddelen en/of medische producten heeft gewezen en ons de gelegenheid heeft geboden te antwoorden.

2.

De overeengekomen gerecycleerde grondstoffen worden door ons zorgvuldig geselecteerd. Geregenereerde folies en gerecycleerd papier kunnen echter nog verschillen vertonen in oppervlakteconsistentie, kleur, zuiverheid, geur en fysieke waarden tussen de ladingen, die de klant geen recht geven op een kennisgeving van gebrek. Wij zijn echter verplicht om eventuele garantie- en/of schadeclaims met betrekking tot de consistentie van de geregenereerde folies en het kringlooppapier tegen de leverancier over te dragen aan de klant.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs is ontvangen.

2.

De klant heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij mag de zekerheid echter alleen met onze schriftelijke toestemming verpanden of overdragen. De klant is verplicht onze rechten bij doorverkoop van de voorbehouden goederen op andere dan contante basis veilig te stellen.

3.

Tot zekerheid draagt de klant hiermee zijn vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. Ongeacht de overdracht en onze inningsrechten heeft de klant slechts recht op inning van zijn vorderingen zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en niet in financiële moeilijkheden komt. Op ons verzoek moet de klant de voor de inning noodzakelijke informatie over de overgedragen vorderingen verstrekken, in het bijzonder een lijst van de debiteuren met naam en adres, bedragen en data van zijn facturen en

de debiteuren te informeren over de overdracht met een overeenkomstige kopie aan ons.

4.

De klant verricht voor ons de eventuele bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen, die ons niet toebehoren, hebben wij recht op evenredig mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak in een verhouding van de factuurwaarde tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking, verbinding of vermenging.

Indien de klant de exclusieve eigendom van de nieuwe zaak verwerft, komen de contractuele partners overeen dat de klant ons de mede-eigendom op de nieuwe zaak verleent in de verhouding van de factuurwaarde van de verwerkte, gekoppelde of gemengde voorbehoudsgoederen en deze kosteloos voor ons opslaat.

5.

Indien de voorbehouden goederen samen met andere goederen worden doorverkocht, al dan niet bewerkt, gekoppeld of gemengd, geldt de hierboven overeengekomen a.m.-toewijzing slechts voor het bedrag van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen, die samen met de andere goederen worden doorverkocht.

6.

De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele executie door derden met betrekking tot de voorbehouden goederen of overgedragen vorderingen en de voor een interventie noodzakelijke documenten te overhandigen.

7.

De bevoegdheid van de klant om over de voorbehouden goederen te beschikken en de overgedragen vorderingen te innen, vervalt in geval van betalingsverzuim van de klant, bij protesten tegen wissels of cheques en bij financieel verval van de klant, met name bij een aanvraag tot insolventie. In deze gevallen zijn wij ook gerechtigd de voorbehouden goederen in bezit te nemen en is de klant verplicht de voorbehouden goederen na onze terugtrekking uit het contract aan ons terug te geven.

In geval van financiering per handelscheque of wissel wordt verduidelijkt dat de eigendom van het voorwerp van de levering pas op de klant overgaat bij volledige betaling van de wissel en vereffening van de factuurbedragen en -kosten aan ons.

8.

Indien de klant binnen een periode van 6 maanden tweemaal in gebreke blijft met de betaling jegens ons en/of indien de klant insolvent is of indien een insolventie op grond van objectieve criteria te voorzien is, hebben wij het recht om na terugtrekking uit de overeenkomst de teruggave van het voorwerp van de levering te eisen en/of de aan ons overgedragen vorderingen rechtstreeks bij de klanten van de klant te innen in geval van doorverkoop van de goederen.

9.

Op verzoek van de klant zijn wij verplicht de aan ons verschuldigde zekerheden vrij te geven voor zover hun waarde de vorderingen met 10 % of meer overtreft. Het staat ons vrij te bepalen welke zekerheden worden vrijgegeven.

Kennisgeving van gebrek(en)

De onderzoeksplicht en de verplichting tot kennisgeving van gebreken van de klant worden bepaald door het internationale handelsrecht van de EU.

2.

In geval van grotere en meervoudige leveringen van dezelfde soort goederen kan de gehele geleverde partij slechts als ondeugdelijk worden afgekeurd indien de gebreken zijn vastgesteld met behulp van een erkende, representatieve steekproefprocedure.

3.

Indien de tekortkoming van de totale geleverde hoeveelheid in de zin van bovenstaand punt 2 in flexibele verpakkingen en/of machinaal vervaardigde zakken tot 3 % van de totale hoeveelheid bedraagt, kan noch de totale hoeveelheid als gebrekkig worden afgewezen, noch kunnen op grond van deze gebrekkige leveringen vorderingen worden ingesteld. In dit verband is het irrelevant of het gebrek berust op de productie/verwerking of op de bedrukking.

Alle gebreken moeten onverwijld schriftelijk worden gereclameerd. 4.

Wij moeten voldoende gelegenheid krijgen om gereclameerde gebreken ter plaatse te controleren. De klant moet ons

met geluidsmonsters samen met de respectieve materiaal- en leveringscodes in verband met zijn kennisgeving van gebrek.

Materiële gebreken/verjaring

1.

Indien het voorwerp van de levering niet vrij is van materiële gebreken of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken, zullen wij, naar onze keuze, het gebrek verhelpen of een gebrekvrij voorwerp van de levering leveren.

2.

Indien het verhelpen van het gebrek na een mislukte tweede poging mislukt, kan de klant naar eigen keuze van de overeenkomst afzien of de koopprijs verminderen.

Indien het materiële gebrek te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van onze kant, onze onderaannemers of plaatsvervangende medewerkers of indien het gebrek berust op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) van onze kant of een schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken of indien de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is, kan de klant naast terugtrekking uit het contact en vermindering van de koopprijs ook schadevergoeding eisen op grond van het materiële gebrek.

Indien de schending van kardinale verplichtingen berust op gewone nalatigheid en de klant hierdoor geldelijke of materiële schade lijdt, is de schadevordering beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Schade door productieverlies en/of winstderving is bij gewone nalatigheid uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor onze hulppersonen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen gelden in het bijzonder ook voor schade die te wijten is aan de ontoereikende slijtvastheid, lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, wrijvingsbestendigheid en waterbestendigheid van de gebruikte kleuren of aan het feit dat de codering en nummering niet correct zijn, het door de klant verstrekte codestaal niet leesbaar is bij de overdracht op de geleverde voorwerpen, het lezen van de code niet mogelijk is bij het gebruik van flexibel materiaal, of de verpakte goederen door het voorwerp van de levering worden aangetast of indien het voorwerp van de levering niet voldoet aan de wettelijke voorschriften die gelden voor het vulmiddel. Hetzelfde geldt voor schade die gebaseerd is op drukwerk (elektronische gegevens, ontwerpen, films, drukplaten enz.).

Deze beperking van de aansprakelijkheid laat de toepassing van het productaansprakelijkheidsrecht onverlet.

3.

Indien wij besluiten tot herstel, dragen wij de noodzakelijke kosten voor het herstel. Kosten als gevolg van de verplaatsing van het voorwerp van de levering naar een andere plaats dan de maatschappelijke zetel of de contractueel overeengekomen plaats van bestemming van de klant, zijn voor rekening van de klant.

4.

Garantieclaims zijn uitgesloten als wij niet verantwoordelijk zijn volgens VIII. IX., X en XII.

Indien de klant vorderingen tegen ons heeft ingesteld in verband met een aansprakelijkheid voor gebreken en indien blijkt dat er geen gebrek bestaat of dat het beweerde gebrek berust op een omstandigheid die ons niet tot garantie verplicht, moet de klant ons alle hierdoor ontstane kosten vergoeden.

5.

De normale verjaringstermijn voor gebrekkige onderwerpen van levering, die gewoonlijk niet voor gebouwen worden gebruikt, bedraagt 1 jaar vanaf de levering van het voorwerp van levering aan de klant.

Indien wij een duurzaamheidsgarantie hebben verstrekt, verjaren de aanspraken op deze duurzaamheidsgarantie door het verstrijken van de termijn waarvoor de duurzaamheidsgarantie is verstrekt. Deze termijn vangt aan met de levering van het voorwerp van de levering waarop de duurzaamheidsgarantie van toepassing is.

6.

Vorderingen van de klant in geval van gebreken die betrekking hebben op een onbeduidende vermindering van de waarde of de geschiktheid van het voorwerp van de levering, zijn uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet voor schadeclaims op basis van een materieel gebrek dat het gevolg is van grove nalatigheid of opzet of dat leidt tot een schending van leven, lichaam en gezondheid.

7.

Indien het om tweedehands goederen gaat, is elke aansprakelijkheid voor gebreken uitgesloten, tenzij ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers grove nalatigheid of opzet kan worden verweten of een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of een schending van leven, lichaam en gezondheid.

Andere schadeclaims

Onze aansprakelijkheid op grond van materiaal- of juridische gebreken of vertragingen in de levering of niet-levering valt niet onder deze rubriek.

  • In dit verband zijn de voorschriften van de bovengenoemde afdelingen VI., VIII., X., XV

2.

Schadeclaims tegen ons op grond van andere schendingen van plichten door ons, in het bijzonder van beschermingsverplichtingen en/of transactiegerelateerde verplichtingen, zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet en/of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons en/of schending van leven, lichaam, gezondheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

Indien schadeclaims tegen ons kunnen worden ingediend op basis van gewone nalatigheid is de vergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade. De aansprakelijkheid wegens productieverlies en/of winstderving in geval van eenvoudige

nalatigheid is uitgesloten.

3.

De aansprakelijkheidsbeperking volgens punt 2 geldt dienovereenkomstig voor vorderingen uit onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft door deze regeling onaangetast.

4.

Vorderingen op grond van schade uit andere in deze afdeling geregelde schendingen van verplichtingen, die niet gebaseerd zijn op een materieel gebrek, verjaren binnen een jaar na het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de klant kennis heeft gekregen of zonder grove nalatigheid had moeten krijgen van de omstandigheden die de vordering rechtvaardigen. De maximumtermijnen van het internationale handelsrecht van de EU blijven onverlet. Deze beperking van de wettelijke verjaringstermijn geldt niet voor schadeclaims wegens grove nalatigheid of opzet, wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons, wegens schending van lichaam, leven, gezondheid en vrijheid alsmede wegens schending van de wet op de productaansprakelijkheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

  1. Industriële eigendomsrechten

Schadeclaims op grond van inbreuk op handelsmerken, octrooien, octrooiaanvragen, gebruiksoctrooien, modeloctrooien en auteursrechten tegen ons en/of onze plaatsvervangende medewerkers zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet van ons en/of plaatsvervangende medewerkers of indien de niet-schending van industriële eigendomsrechten door ons werd gegarandeerd. Bij schadeclaims op grond van gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen) is de schadevergoeding beperkt tot de typisch te voorziene schade en is aansprakelijkheid voor productieverlies en winstderving uitgesloten. Dit geldt ook voor onze assistenten.

2.

Het herroepingsrecht van de klant wegens schending van bovengenoemde industriële eigendomsrechten blijft onaangetast.

3.

Indien tegen ons aanspraken worden gemaakt op grond van de schending van industriële eigendomsrechten van derden, heeft de klant dit eigendomsgebrek alleen dan aangetoond, wanneer in deze zaak een onherroepelijk vonnis tegen hem is uitgesproken. Het recht van de klant om ons derden aan te spreken blijft door deze regeling onaangetast.

  • Schorsing van de verjaringstermijn tijdens de onderhandelingen

Het aanhangig maken van onderhandelingen over vorderingen op grond van materiële gebreken of schadevorderingen van welke aard ook wordt slechts verondersteld indien de partijen schriftelijk hebben verklaard dat zij over dergelijke vorderingen onderhandelen. Indien het inroepen van dit vereiste van de schriftelijke vorm een onrechtmatige gedraging is, kan geen van de partijen zich op de naleving van dit vereiste van de schriftelijke vorm beroepen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingen zijn verschuldigd en betaalbaar op de overeengekomen betalingsdatum. Indien er geen kalenderdatum is overeengekomen, zijn de betalingen opeisbaar bij ontvangst van de factuur of een betalingsschema. Indien het ontvangstbewijs onduidelijk is, zijn de betalingen verschuldigd en betaalbaar bij ontvangst van onze leveringen en diensten.

2.

In geval van nog openstaande facturen gelden betalingen respectievelijk voor de vereffening van de oudste opeisbare vordering, tenzij de klant een retentierecht heeft laten gelden op deze openstaande vorderingen. Anders behouden wij het recht op verrekening. Voor het overige is het internationale handelsrecht van de EU van toepassing.

3.

Indien de klant met onze eerdere leveringen in gebreke blijft en/of indien zich na de uitvoering van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering in de financiële omstandigheden van de klant voordoet, waardoor onze aanspraak op betaling in gevaar komt, moet de betaling wederkerig en gelijktijdig met de leveringen van de onderwerpen van levering geschieden. De klant kan de gelijktijdige levering vermijden door zekerheid te stellen ten bedrage van de koopprijs of door vooruitbetaling van de desbetreffende levering.

4.

De klant is niet gerechtigd zijn vorderingen op ons te verrekenen, tenzij deze vorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn.

Plaats van nakoming, bevoegdheid en locatie, toepasselijk recht, overige

1.

Plaats van uitvoering voor levering, service en betaling is de zetel van onze vennootschap, tenzij anders overeengekomen.

2.

Voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie is uitsluitend de zetel van ons bedrijf bevoegd. Wij zijn echter gerechtigd - maar niet verplicht - om ons ook tot de rechtbanken van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

3.

De rechtsverhouding tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de Republiek Bulgarije onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4.

De klant werd geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat alle gegevens uit de hem betreffende zakenrelatie, inclusief persoons- en factuurgerelateerde gegevens, door onze elektronische gegevensverwerking worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de federale wet op de gegevensbescherming, en dat deze uitsluitend worden doorgegeven aan door ons aangestelde onderaannemers en kredietagentschappen in het kader van kredietwaardigheidscontroles en orderverwerking.

5.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen de contracten en alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan slechts ad hoc schriftelijk kan worden afgeweken.

6.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen contracten, alsmede alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, reserveringen, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan alleen schriftelijk ad hoc kan worden afgeweken. dagen na ontvangst van de bestelling/offerte.

3.

Indien de klant later wijzigingen in de bestelling vraagt, zijn deze wijzigingen slechts van kracht voor zover over de wijzigingen overeenstemming is bereikt tussen de contractpartijen.

4.

De kwaliteit van de door ons te leveren producten wordt bepaald door de gegevens in ons bestek.

De beschrijvingen in catalogi, brochures, nieuwsbrieven, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten enz. zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het voorwerp van de levering, tenzij deze uitdrukkelijk in het contract en/of de offerte of de orderbevestiging zijn opgenomen door verwijzing naar de specificatie.

5.

Vermeldingen in onze specificaties betreffende de kwaliteit van het voorwerp van de levering vormen geen garanties, in het bijzonder geen garanties voor duurzaamheid. De overname van garanties en het aanschaffingsrisico zijn onderworpen aan voorafgaande bijzondere overeenkomsten tussen de partijen, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat een garantie en/of het aanschaffingsrisico worden overgenomen.

6.

Om het productieproces goed te laten verlopen, brengen wij de klant naast een verwerkingsvergoeding van € 250,00 ten minste de volgende kosten in rekening - behoudens bewijs van hogere kosten, bij een eenzijdige annulering van de bestelling door de klant:

  • 6 weken vóór de bevestigde laadweek 50 % van de waarde van de bestelling
  • 3 weken vóór de bevestigde laadweek 75 % van de waarde van de bestelling
  • 2 weken vóór de bevestigde laadweek 100 % van de waarde van de bestelling

Bijzonder materiaal en gemaakte reproductiekosten worden echter in de regel gefactureerd tegen 100 %. De beslissende datum voor de berekening is onze ontvangst van de schriftelijke verklaring van de klant.

III. Prijzen

1.

Onze aanbiedingsprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande berekeningen. Indien zich na het uitbrengen van de offerte/uitvoering van de overeenkomst bij overeenkomsten met een verplichting van meer dan 4 maanden of bij doorlopende verplichtingen aanzienlijke prijsverhogingen (minstens 5 %) voordoen voor grondstoffen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen evenredig aan de extra kosten te verhogen. De klant wordt hiervan in kennis gesteld. Alle prijzen zijn netto plus vracht, verpakking, verzekering, douane en BTW van toepassing op de dag van de factuur.

2.

In geval van afwijkingen in hoeveelheid/gewicht, die binnen de in sectie VIII geregelde toleranties vallen, vindt de prijsberekening plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid/gewicht.

3.

Latere wijzigingen op initiatief van de klant, met name aan tekeningen, ontwerpen, monsters en proefdrukken, worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd.

4.

Indien de goederen naar gewicht worden geleverd, wordt de prijs berekend op basis van het brutogewicht met inbegrip van het verpakkings- en inpakpapier.

5.

Alle prijzen gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

IV. Industriële-eigendomsrechten

1.

De door ons verstrekte gedrukte documenten alsmede elektronische gegevens, ontwerpen, tekeningen, clichés, films, drukcilinders en -platen blijven ons eigendom, zelfs indien de klant proportionele kosten heeft vergoed. In dergelijke gevallen is de klant echter gerechtigd ons de totale gemaakte kosten ter verkrijging van het eigendom te vergoeden.

De bewaartermijn voor deze gedrukte documenten is maximaal 3 jaar vanaf de datum van de laatste levering van de klant met identieke gedrukte leveringsonderwerpen. Na deze periode kunnen wij documentatie die niet voor teruggave is aangevraagd, vernietigen.

2.

Indien de ontwikkeling en uitvoering van een opdracht voor ons auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten oplevert, worden deze niet overgedragen met de verkoop van het voorwerp van de levering. Dit geldt ook wanneer de klant een deel van de ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt. Wij zijn in het bijzonder gerechtigd deze auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ook bij opdrachten van derden te exploiteren.

3.

Tenzij anders overeengekomen zijn wij gerechtigd ons bedrijfslogo of een codenummer zichtbaar op de door ons geproduceerde onderwerpen van levering aan te brengen.

4.

Voor monsters, tekeningen en ontwerpen enz. die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, moet ook een vergoeding worden betaald indien de hoofdopdracht waarvoor zij zijn vervaardigd, niet is geplaatst. Na betaling van de vergoeding gaat het eigendom over op de klant.

5.

De klant is verplicht na te gaan of de door hem verstrekte documenten geen inbreuk maken op rechten van derden, met name auteursrechten, industriële eigendomsrechten (modelpatenten, octrooien, gebruiksmodellen, merken).

Dit geldt ook voor het gebruik van beschermde lettertypen. Indien door derden tegen ons vorderingen worden ingesteld wegens schending van auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten of schending van de wet tegen oneerlijke concurrentie als gevolg van het gebruik, de exploitatie of de reproductie van door de klant geleverde documenten en/of sjablonen, dient de klant ons te steunen bij de verdediging tegen de vermeende rechtsschendingen en ons alle door ons geleden schade, met inbegrip van advocaat- en proceskosten, te vergoeden.

V. Verplichtingen volgens de verpakkingsverordening

1.

Indien wij in opdracht van de klant symbolen van een uitgebreid systeem in de zin van § 6, lid 3 van de VerpackV toepassen, bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene stip), wordt de klant beschouwd als de "verkoper" van het symbool in de zin van de VerpackV en is hij dus verplicht de vergoedingen rechtstreeks aan het uitgebreide systeem te betalen. Onze producten zijn ook zonder de opdruk van de "groene punt" onderworpen aan het VerpackV. Ook in dit geval moet de klant de vergoedingen betalen.

2.

Indien de klant de voorschriften van het VerpackV overtreedt en indien in dit verband vorderingen tegen ons worden ingesteld, is de klant verplicht ons alle uitgaven te vergoeden die in dit verband aan ons zijn gedaan.

3.

Indien het gaat om dienstverpakkingen gevuld met goederen in de zin van § 3, lid 1, nr. 2, 2e zin, van het VerpackV, die typisch voorkomen bij de particuliere eindverbruiker en die door de klant voor het eerst op de markt worden gebracht, is de regeling van punt 1 hierboven dienovereenkomstig van toepassing, indien de klant zelf deelneemt aan een systeem. Indien de klant volgens § 6, lid 1, 2e sent. VerpackV, de klant van ons verlangt dat wij met betrekking tot de door ons aan de klant geleverde dienstenpakketten aan een of meer systemen overeenkomstig § 6, lid 3, VerpackV deelnemen en namens de klant een desbetreffende verklaring van volledigheid overeenkomstig § 10, lid 3, VerpackV verstrekken, geldt het volgende:

4.

De verplichting volgens § 6 (1) , 2e sent. VerpackV alsook § 10 (3) VerpackV wordt door ons slechts overgenomen indien de klant ons schriftelijk daarom verzoekt. In dit geval moeten wij dit schriftelijk verzoek van de klant schriftelijk bevestigen.

5.

Indien wij voor de klant de deelname aan een systeem volgens § 6 (3) VerpackV en de afgifte van de verklaring van volledigheid volgens § 10 (3) VerpackV overnemen, is de klant verplicht ons de gemaakte kosten te vergoeden, d.w.z. de kosten inclusief de administratiekosten voor het gebruik van het totaalsysteem volgens § 6 (3) VerpackV (bv. dubbel systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de verklaring van volledigheid en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een totaalsysteem zoals bv.bv. duaal systeem) alsook de kosten voor de afgifte van de volledigheidsverklaring en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bv. "Der grüne Punkt" (de groene stip) in volle omvang.

6.

De kosten voor de overname van het gebruik van een uitgebreid systeem, voor de afgifte van de verklaring van volledigheid, de administratiekosten en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen op de producten van het symbool van een uitgebreid systeem zoals bijv. "Der Grüne Punkt" (de groene stip) worden voor de klant afzonderlijk in de factuur gespecificeerd. Basis is de tariefverordening van het gebruikte uitgebreide systeem.

7.

De selectie van het uitgebreide systeem is aan ons.

8.

Indien de klant niet deelneemt aan het "Duales System Deutschland AG" is hij jegens ons verplicht de geleverde verpakkingen volgens de laatste versie van de voorschriften van het VerpackV terug te nemen en zorg te dragen voor de verwijdering ervan op de in het VerpackV voorgeschreven wijze. Indien de klant zijn verplichtingen verwijtbaar schendt en dit voor ons een boete oplevert wegens de schending van het VerpackV, is de klant verplicht ons van deze betalingsverplichting te ontslaan. Indien wij de boete reeds hebben betaald dient de klant ons dit bedrag terug te betalen.

9.

Indien wij op grond van het VerpackV verplicht zijn om verpakkingen terug te nemen, is de plaats van uitvoering voor de teruggave van de verpakkingen door de klant de vestigingsplaats van onze onderneming.

VI. Levering/verzuim van levering/ risico-overgang/overmacht/voorbehoud van eigen levering

1.

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Als er specifieke eisen aan de kleuren worden gesteld, bijv. hoge lichtbestendigheid, alkali-echtheid,

slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. moet de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, blijven voorbehouden. Waterkleuren gedrukt op bruin papier zijn onderhevig aan constante kleurvariaties, zowel bij enkele leveringen als bij herdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden voorgelegd vóór het ter perse gaan indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Aan de leveringstermijn is voldaan wanneer het voorwerp van de levering ons bedrijf na afloop van de leveringstermijn heeft verlaten of wanneer wij de klant hebben meegedeeld dat wij klaar zijn voor verzending in het geval dat de klant ermee heeft ingestemd of verplicht is de goederen af te halen.

3.

Bij leveringsovereenkomsten op afroep is de klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht om vooraf een leveringsregeling voor ten minste 6 maanden vast te leggen en uiterlijk 10 werkdagen voor de desbetreffende leveringsdatum af te roepen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt of anderszins bepaalt, zijn wij gerechtigd de afroep- en/of leveringsregeling zelf uit te voeren, d.w.z. de goederen te leveren of ons met een passende kennisgeving uit het contract terug te trekken. Onze terugtrekking uit het contract sluit ons recht op schadevergoeding wegens schending van de verplichting niet uit.

4.

Schadeclaims wegens wanprestatie of niet-geleverde diensten zijn uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet van ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons.

Indien schadeclaims tegen ons kunnen worden ingediend wegens gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen), is de schadeclaim beperkt tot de typisch voorzienbare schade. In deze gevallen zijn schadeclaims wegens productieverlies en/of winstderving uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt overeenkomstig voor het gedrag van onze assistenten. Het eventuele herroepingsrecht van de klant op grond van de feiten van het geval wordt door deze aansprakelijkheidsbeperking niet aangetast.

5.

Risico-overgang: Bij verzending gaat het risico op de klant over uiterlijk met de overdracht van het voorwerp van de levering aan de vervoerder, vrachtvervoerder of andere voor de verzending aangewezen derde (waarbij het begin van de belading geldt). Dit geldt ook in geval van deelleveringen. Indien de verzending of de overdracht wordt vertraagd door een omstandigheid die te wijten is aan de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag van de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

6.

Indien wij na uitvoering van het contract door onvoorziene, ongewone omstandigheden, die ondanks redelijke zorgvuldigheid niet konden worden vermeden, in het bijzonder door bedrijfsstoringen, in de nakoming van onze verplichting worden belemmerd,

officiële sancties en interventies, vertragingen in de aanvoer van essentiële grondstoffen, problemen met de energievoorziening enz. wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Indien deze omstandigheden de levering voor ons onmogelijk maken, zijn wij vrijgesteld van onze leveringsplicht. Deze regeling geldt ook in geval van lock-outs en stakingen.

Indien wij bewijzen dat wij, ondanks zorgvuldige selectie van onze leveranciers en ondanks de uitvoering van de nodige contracten tegen passende voorwaarden, niet tijdig door leveranciers werden bevoorraad, wordt de leveringstermijn verlengd met de periode van de vertraging, die door de niet tijdige levering door de leveranciers werd veroorzaakt. In geval van onmogelijkheid tot levering door leveranciers hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Wij zijn verplicht alle vorderingen op onze leveranciers, waarop wij wegens de niet tijdige levering recht hebben, aan de klant over te dragen.

Indien de bovengenoemde belemmeringen zich over meer dan een maand uitstrekken, heeft de klant het recht de overeenkomst met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst op te zeggen.

Indien in bovengenoemde gevallen de leveringstermijn wordt verlengd of indien wij van onze leveringsplicht worden ontheven, vervallen eventuele schadeclaims en hieruit af te leiden herroepingsrechten na verloop van één maand.

Wij kunnen ons alleen op de hier genoemde omstandigheden beroepen indien wij de klant bij het bekend worden van de belemmeringen onverwijld van deze omstandigheden in kennis hebben gesteld.

7.

De intrekking wegens te late levering is onderworpen aan ons verwijtbaar verzuim en vereist bovendien een passende respijtperiode met de waarschuwing dat de contractuele relatie na afloop van de toegekende respijtperiode door de klant niet zal worden voortgezet.

VII. Verpakking en verzending

Wij zijn aansprakelijk voor de juiste en gebruikelijke verpakking. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Ons recht om de klant aan te spreken op zijn medeplichtige nalatigheid blijft hierbij onaangetast.

VIII. Toleranties

1.

Gram afwijkingen

Afwijkingen van het overeengekomen gramgewicht worden door de klant getolereerd in dezelfde mate als zij door ons worden getolereerd volgens de leveringsvoorwaarden van de fabrikant van het gebruikte materiaal. De volgende toleranties gelden, tenzij in de a.m.-leveringsvoorwaarden anders is bepaald:

a)

Document met betrekking tot de overeengekomen inhoud:

Tot 39 g/m2 +/- 8 % 40 - 59 g/m2 +/- 6 %

60 en meer g/m2 +/- 5 %

b)

Plastic folie met de overeengekomen dikte:

Minder dan 15 mijn +/- 8 % Van 15 mijn-25 mijn +/- 15 % Meer dan 25 mijn +/- 13 %

c)

Aluminiumfolie, cellofolie, folielaminaat en andere materialen met betrekking tot de overeengekomen dikte of het overeengekomen gramgewicht

(afhankelijk van de dimensie waarop het contract is gebaseerd; geldt afzonderlijk of als onderdeel van een ander product):

+/- 10 %

  1. Meetafwijkingen

De volgende meetafwijkingen moeten door de klant worden aanvaard:

a)

en papiercombinaties zakken:

In de lengte (= hoogte van de zak) +/- 4% In de breedte tot 80 mm +/- 3 % 80 mm en meer +/- 2%

Rollen:

in breedte en snijlengte +/- 3 mm in yardage +/- 3 %

Formaten:

In lengte +/- 5 mm In breedte +/- 5 mm

b)

Kunststoffen en aluminium Hoogte van de zak +/- 5 mm

Breedte van zakken groter dan 200 mm +/- 5 % Breedte van zakken kleiner dan 199 mm +/- 10 %

c)

De onder a) genoemde maatafwijkingen voor de materialen met betrekking tot rollen en formaten en onder b) gelden ook voor de positionering van de bedrukking alsmede voor het stansen en pregen op deze materialen. Voor de positie van de bedrukking alsmede het snijden en pregen in de breedte bij de onder a) genoemde zakken geldt een maatafwijking van +/- 4 mm voor zakbreedtes van meer dan 80 mm en van +/- 3 mm voor zakbreedtes van 80 mm en minder.

Registerafwijkingen in drukwerk kunnen niet om technische redenen worden vermeden, aangezien deze afhankelijk zijn van het materiaal, de uitvoering en het drukprocédé. Alleen significante afwijkingen rechtvaardigen reclamatie.

3.

Afwijkingen in hoeveelheid: Bij alle producties zijn wij gerechtigd tot over- en onderleveringen tot 20 % van de bestelde hoeveelheid. In geval van verkoop per hoeveelheid (hoeveelheid minder dan 50.000 stuks) en in geval van collectieve oplagen met drukwisseling binnen één oplage alsmede de verkoop naar gewicht (voor gewichten minder dan 500 kg) tot 30 % van de bestelde hoeveelheid. De levering geschiedt met volledige facturering van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

4.

Inherente kleur van grondstoffen papier en folie: Wij kunnen geen constante grondstofkleuren garanderen binnen een levering en bij nabestellingen.

IX. Afdrukken

1.

Voor de bedrukking gebruiken wij gangbare drukkleuren. De kleuren voor het bedrukken van medische sterilisatieverpakkingen zijn uitsluitend sterilisatie-echt volgens de specificaties en gegevensbladen betreffende specifiek bekende sterilisatieprocedures. Als er specifieke eisen aan de kleuren worden gesteld, bijv. hoge lichtbestendigheid, alkali-echtheid,

slijtvastheid, bestendigheid tegen vloeistoffen, vochtigheid, geschiktheid voor contact met bepaalde vulstoffen zoals levensmiddelen enz. moet de klant bij het plaatsen van de bestelling/aanvraag hiernaar schriftelijk verwijzen.

Voor de lichtbestendigheid van de materiaal- en drukkleuren kan geen garantie worden gegeven, aangezien ook de leveranciers van grondstoffen en kleuren geen garantie voor de lichtbestendigheid van de kleur op zich nemen. Hetzelfde geldt voor de slijtvastheid van de drukkleuren.

Kleine afwijkingen van de kleurschakering, indien gebruikelijk, blijven voorbehouden. Waterkleuren gedrukt op bruin papier zijn onderhevig aan constante kleurvariaties, zowel bij enkele leveringen als bij herdrukken. Zij geven de klant niet het recht de aanvaarding te weigeren of een gebrek te claimen. Proeven worden voorgelegd vóór het ter perse gaan indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt of indien wij dit nodig achten. Daar deze proeven (b.v. proef, cromalin, offsetproef enz.) niet met flexodruk worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen bij de latere druk niet worden vermeden. Proeven af machine, die door de klant worden aangevraagd, worden apart naar kosten gefactureerd.

2.

Voor de migratie van weekmakers in kunststofproducten of soortgelijke migratieverschijnselen en voor daarmee verband houdende omstandigheden kan geen garantie worden aanvaard. Schadeclaims met betrekking tot grove nalatigheid of opzet van onze kant blijven onaangetast.

3.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de "Filmmasters" of andere soortgelijke materialen, die ons door de opdrachtgever voor het drukken van de uniforme produktcode of een andere soortgelijke code zijn verstrekt, noch voor moeilijkheden of de gevolgen daarvan, die zich bij het gebruik van de gedrukte code kunnen voordoen. Dit geldt ook voor door de opdrachtgever goedgekeurde drukproeven die een uniforme productcode bevatten.

4.

Het drukken van de EAN-barcode gebeurt volgens de stand van de techniek met inachtneming van de huidige uitvoeringsvoorschriften van CCG (zie serie CoOrganisatie, boekje 2, "Der EAN-Strichcode").

Voorts is elke aansprakelijkheid voor gebreken met betrekking tot de leesresultaten aan kassa's van de handel uitgesloten vanwege mogelijke invloeden door de klant op de barcode en het ontbreken van uniforme meet- en leestechnologie.

5.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, die ontstaan door drukplaten en kopieën, die door de klant en/of zijn plaatsvervangende medewerkers zijn aangeleverd. Indien wij tijdens de productie tekst- of beeldfouten ontdekken en om die reden het drukken onderbreken of stopzetten, draagt de klant de daaraan verbonden extra kosten, tenzij hij bewijst dat wij aansprakelijk zijn voor een gebrekkige productie door grove nalatigheid of het schenden van kardinale verplichtingen.

X. Materiaal en uitvoering

1.

Zonder speciale instructies van de klant gebeurt de uitvoering van de bestellingen met gebruikelijk materiaal en volgens bekende productieprocessen en de stand van de techniek. Bij gebruik van de verpakking voor levensmiddelen en/of medische producten moet de geschiktheid van het materiaal volgens de geldende normen (b.v. EN 868) uitdrukkelijk met ons worden besproken. Storingen die betrekking hebben op de interactie van het verpakkingsmateriaal met de vulstof en vice versa zijn achteraf uitgesloten indien de klant niet uitdrukkelijk heeft gewezen op het type en de

bijzondere kenmerken van de vulstof en/of het gebruik voor levensmiddelen en/of medische producten tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt en ons de gelegenheid gegeven om te antwoorden.

2.

De overeengekomen gerecycleerde grondstoffen worden door ons zorgvuldig geselecteerd. Geregenereerde folies en gerecycleerd papier kunnen echter nog verschillen vertonen in oppervlakteconsistentie, kleur, zuiverheid, geur en fysieke waarden tussen de ladingen, die de klant geen recht geven op een kennisgeving van gebrek. Wij zijn echter verplicht om eventuele garantie- en/of schadeclaims met betrekking tot de consistentie van de geregenereerde folies en het kringlooppapier tegen de leverancier over te dragen aan de klant.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1.

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs is ontvangen.

2.

De klant heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij mag de zekerheid echter alleen met onze schriftelijke toestemming verpanden of overdragen. De klant is verplicht onze rechten bij doorverkoop van de voorbehouden goederen op andere dan contante basis veilig te stellen.

3.

Tot zekerheid draagt de klant hiermee zijn vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. Niettegenstaande de overdracht en onze inningsrechten heeft de klant slechts recht op inning van zijn vorderingen zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en niet in financiële moeilijkheden komt. Op ons verzoek moet de klant de voor de inning noodzakelijke informatie over de overgedragen vorderingen, in het bijzonder een lijst van de debiteuren met naam en adres, bedragen en data van zijn facturen verstrekken en de debiteuren over de overdracht informeren met een overeenkomstige kopie aan ons.

4.

De klant verricht voor ons de eventuele bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen, die ons niet toebehoren, hebben wij recht op evenredig mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak in een verhouding van de factuurwaarde tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking, verbinding of vermenging.

Indien de klant de exclusieve eigendom van de nieuwe zaak verwerft, komen de contractuele partners overeen dat de klant ons de mede-eigendom op de nieuwe zaak verleent in de verhouding van de factuurwaarde van de verwerkte, gekoppelde of gemengde voorbehoudsgoederen en deze kosteloos voor ons opslaat.

5.

Indien de voorbehouden goederen samen met andere goederen worden doorverkocht, al dan niet bewerkt, gekoppeld of gemengd, geldt de hierboven overeengekomen a.m.-toewijzing slechts voor het bedrag van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen, die samen met de andere goederen worden doorverkocht.

6.

De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele executie door derden met betrekking tot de voorbehouden goederen of overgedragen vorderingen en de voor een interventie noodzakelijke documenten te overhandigen.

7.

De bevoegdheid van de klant om over de voorbehouden goederen te beschikken en de overgedragen vorderingen te innen, vervalt in geval van betalingsverzuim van de klant, in geval van protest tegen wissels of cheques en in geval van financieel faillissement van de klant, met name bij een aanvraag tot insolventie.

In deze gevallen zijn wij ook gerechtigd de voorbehouden goederen in bezit te nemen en is de klant verplicht de voorbehouden goederen na onze terugtrekking uit het contract aan ons terug te geven.

In geval van financiering per handelscheque of wissel wordt verduidelijkt dat de eigendom van het voorwerp van de levering pas op de klant overgaat bij volledige betaling van de wissel en vereffening van de factuurbedragen en -kosten aan ons.

8.

Indien de klant binnen een periode van 6 maanden tweemaal in gebreke blijft met de betaling jegens ons en/of indien de klant insolvent is of indien een insolventie op grond van objectieve criteria te voorzien is, hebben wij het recht om na terugtrekking uit de overeenkomst de teruggave van het voorwerp van de levering te eisen en/of de aan ons overgedragen vorderingen rechtstreeks bij de klanten van de klant te innen in geval van doorverkoop van de goederen.

9.

Op verzoek van de klant zijn wij verplicht de aan ons verschuldigde zekerheden vrij te geven voor zover hun waarde de vorderingen met 10 % of meer overtreft. Het staat ons vrij te bepalen welke zekerheden worden vrijgegeven.

XII. Kennisgeving van gebrek(en)

1.

De onderzoeksplicht en de verplichting tot kennisgeving van gebreken van de klant worden bepaald door het internationale handelsrecht van de EU.

2.

In geval van grotere en meervoudige leveringen van dezelfde soort goederen kan de gehele geleverde partij slechts als ondeugdelijk worden afgekeurd indien de gebreken zijn vastgesteld met behulp van een erkende, representatieve steekproefprocedure.

3.

Indien de tekortkoming van de totale geleverde hoeveelheid in de zin van bovenstaand punt 2 in flexibele verpakkingen en/of machinaal vervaardigde zakken tot 3 % van de totale hoeveelheid bedraagt, kan noch de totale hoeveelheid als gebrekkig worden afgewezen, noch kunnen op grond van deze gebrekkige leveringen vorderingen worden ingesteld. In dit verband is het irrelevant of het gebrek berust op de productie/verwerking of op de bedrukking.

Alle gebreken moeten onverwijld schriftelijk worden gereclameerd.

4.

Wij moeten voldoende gelegenheid krijgen om gereclameerde gebreken ter plaatse te controleren. De klant moet ons in verband met zijn klacht deugdelijke monsters en de desbetreffende materiaal- en leveringscodes ter beschikking stellen.

XIII. Materiële gebreken/verjaring

1.

Indien het voorwerp van de levering niet vrij is van materiële gebreken of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken, zullen wij, naar onze keuze, het gebrek verhelpen of een gebrekvrij voorwerp van de levering leveren.

2.

Indien het verhelpen van het gebrek na een mislukte tweede poging mislukt, kan de klant naar eigen keuze van de overeenkomst afzien of de koopprijs verminderen.

Indien het materiële gebrek te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van onze kant, onze onderaannemers of plaatsvervangende medewerkers of indien het gebrek berust op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) van onze kant of een schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of indien wij een garantie hebben gegeven voor bepaalde consistentie- en/of kwaliteitskenmerken of indien de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is, kan de klant naast terugtrekking uit het contact en vermindering van de koopprijs ook schadevergoeding eisen op grond van het materiële gebrek.

Indien de schending van kardinale verplichtingen berust op gewone nalatigheid en de klant hierdoor geldelijke of materiële schade lijdt, is de schadevordering beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Schade door productieverlies en/of winstderving is bij gewone nalatigheid uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor onze hulppersonen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen gelden in het bijzonder ook voor schade die te wijten is aan de ontoereikende slijtvastheid, lichtbestendigheid, alkalibestendigheid, wrijvingsbestendigheid en waterbestendigheid van de gebruikte kleuren of aan het feit dat de codering en nummering niet correct zijn, het door de klant verstrekte codestaal niet leesbaar is bij de overdracht op de geleverde voorwerpen, het lezen van de code niet mogelijk is bij het gebruik van flexibel materiaal, of de verpakte goederen door het voorwerp van de levering worden aangetast of indien het voorwerp van de levering niet voldoet aan de wettelijke voorschriften die gelden voor het vulmiddel. Hetzelfde geldt voor schade die gebaseerd is op drukwerk (elektronische gegevens, ontwerpen, films, drukplaten enz.).

Deze beperking van de aansprakelijkheid laat de toepassing van het productaansprakelijkheidsrecht onverlet.

3.

Indien wij besluiten tot herstel, dragen wij de noodzakelijke kosten voor het herstel. Kosten als gevolg van de verplaatsing van het voorwerp van de levering naar een andere plaats dan de maatschappelijke zetel of de contractueel overeengekomen plaats van bestemming van de klant, zijn voor rekening van de klant.

4.

Garantieclaims zijn uitgesloten als wij niet verantwoordelijk zijn volgens VIII. IX., X en XII.

Indien de klant vorderingen tegen ons heeft ingesteld in verband met een aansprakelijkheid voor gebreken en indien blijkt dat er geen gebrek bestaat of dat het beweerde gebrek berust op een omstandigheid die ons niet tot garantie verplicht, moet de klant ons alle hierdoor ontstane kosten vergoeden.

5.

De normale verjaringstermijn voor gebrekkige onderwerpen van levering, die gewoonlijk niet voor gebouwen worden gebruikt, bedraagt 1 jaar vanaf de levering van het voorwerp van levering aan de klant.

Indien wij een duurzaamheidsgarantie hebben verstrekt, verjaren de aanspraken op deze duurzaamheidsgarantie door het verstrijken van de termijn waarvoor de duurzaamheidsgarantie is verstrekt. Deze termijn vangt aan met de levering van het voorwerp van de levering waarop de duurzaamheidsgarantie van toepassing is.

6.

Vorderingen van de klant in geval van gebreken die betrekking hebben op een onbeduidende vermindering van de waarde of de geschiktheid van het voorwerp van de levering, zijn uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet voor schadeclaims op basis van een materieel gebrek dat het gevolg is van grove nalatigheid of opzet of dat leidt tot een schending van leven, lichaam en gezondheid.

7.

Indien het om tweedehands goederen gaat, is elke aansprakelijkheid voor gebreken uitgesloten, tenzij ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende medewerkers grove nalatigheid of opzet kan worden verweten of een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of een schending van leven, lichaam en gezondheid.

XIV. Andere schadeclaims

1.

Onze aansprakelijkheid op grond van materiaal- of juridische gebreken of vertragingen in de levering of niet-levering valt niet onder deze rubriek.

  • In dit verband zijn de voorschriften van de bovengenoemde afdelingen VI., VIII., X., XV

2.

Schadeclaims tegen ons op grond van andere schendingen van plichten door ons, in het bijzonder van beschermingsverplichtingen en/of transactiegerelateerde verplichtingen, zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet en/of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons en/of schending van leven, lichaam, gezondheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

Indien schadeclaims op basis van gewone nalatigheid tegen ons kunnen worden ingediend, is de vergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade. De aansprakelijkheid wegens productieverlies en/of winstderving bij eenvoudige nalatigheid is uitgesloten.

3.

De aansprakelijkheidsbeperking volgens punt 2 geldt dienovereenkomstig voor vorderingen uit onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft door deze regeling onaangetast.

4.

Vorderingen op grond van schade uit andere in deze afdeling geregelde schendingen van verplichtingen, die niet gebaseerd zijn op een materieel gebrek, verjaren binnen een jaar na het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de klant kennis heeft gekregen of zonder grove nalatigheid had moeten krijgen van de omstandigheden die de vordering rechtvaardigen. De maximumtermijnen van het internationale handelsrecht van de EU blijven onverlet. Deze beperking van de wettelijke verjaringstermijn geldt niet voor schadeclaims wegens grove nalatigheid of opzet, wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) door ons, wegens schending van lichaam, leven, gezondheid en vrijheid alsmede wegens schending van de wet op de productaansprakelijkheid door ons of onze plaatsvervangende medewerkers.

XV. Industriële eigendomsrechten

1.

Schadeclaims op grond van inbreuk op handelsmerken, octrooien, octrooiaanvragen, gebruiksoctrooien, modeloctrooien en auteursrechten tegen ons en/of onze plaatsvervangende medewerkers zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzet van ons en/of plaatsvervangende medewerkers of indien de niet-schending van industriële eigendomsrechten door ons werd gegarandeerd. Bij schadeclaims op grond van gewone nalatigheid (schending van kardinale verplichtingen) is de schadevergoeding beperkt tot de typisch te voorziene schade en is aansprakelijkheid voor productieverlies en winstderving uitgesloten. Dit geldt ook voor onze assistenten.

2.

Het herroepingsrecht van de klant wegens schending van bovengenoemde industriële eigendomsrechten blijft onaangetast.

3.

Indien tegen ons aanspraken worden gemaakt op grond van de schending van industriële eigendomsrechten van derden, heeft de klant dit eigendomsgebrek alleen dan aangetoond, wanneer in deze zaak een onherroepelijk vonnis tegen hem is uitgesproken. Het recht van de klant om ons derden aan te spreken blijft door deze regeling onaangetast.

XVI. Schorsing van de verjaring tijdens de onderhandelingen

Het aanhangig maken van onderhandelingen over vorderingen op grond van materiële gebreken of schadevorderingen van welke aard ook wordt slechts verondersteld indien de partijen schriftelijk hebben verklaard dat zij over dergelijke vorderingen onderhandelen. Indien het inroepen van dit vereiste van de schriftelijke vorm een onrechtmatige gedraging is, kan geen van de partijen zich op de naleving van dit vereiste van de schriftelijke vorm beroepen.

XVII. Betalingsvoorwaarden

1.

De betalingen zijn verschuldigd en betaalbaar op de overeengekomen betalingsdatum. Indien er geen kalenderdatum is overeengekomen, zijn de betalingen opeisbaar bij ontvangst van de factuur of een betalingsschema. Indien het ontvangstbewijs onduidelijk is, zijn de betalingen verschuldigd en betaalbaar bij ontvangst van onze leveringen en diensten.

2.

In geval van nog openstaande facturen gelden betalingen respectievelijk voor de vereffening van de oudste opeisbare vordering, tenzij de klant een retentierecht heeft laten gelden op deze openstaande vorderingen. Anders behouden wij het recht op verrekening. Voor het overige is het internationale handelsrecht van de EU van toepassing.

3.

Indien de klant met onze eerdere leveringen in gebreke blijft en/of indien zich na de uitvoering van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering in de financiële omstandigheden van de klant voordoet, waardoor onze aanspraak op betaling in gevaar komt, moet de betaling wederkerig en gelijktijdig met de leveringen van de onderwerpen van levering geschieden. De klant kan de gelijktijdige levering vermijden door zekerheid te stellen ten bedrage van de koopprijs of door vooruitbetaling van de desbetreffende levering.

4.

De klant is niet gerechtigd zijn vorderingen op ons te verrekenen, tenzij deze vorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn.

XVIII. Plaats van nakoming, bevoegdheid en rechtsgebied, toepasselijk recht, overige

1.

Plaats van uitvoering voor levering, service en betaling is de zetel van onze vennootschap, tenzij anders overeengekomen.

2.

Voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie is uitsluitend de zetel van ons bedrijf bevoegd. Wij zijn echter gerechtigd - maar niet verplicht - om ons ook tot de rechtbanken van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

3.

De rechtsverhouding tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de Republiek Bulgarije, EU onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4.

De klant werd geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat alle gegevens uit de hem betreffende zakenrelatie, inclusief persoons- en factuurgerelateerde gegevens, door onze elektronische gegevensverwerking worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de federale wet op de gegevensbescherming, en dat deze uitsluitend worden doorgegeven aan door ons aangestelde onderaannemers en kredietagentschappen in het kader van kredietwaardigheidscontroles en orderverwerking.

5.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen de contracten en alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan slechts ad hoc schriftelijk kan worden afgeweken.

6.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is geregeld, vereisen de contracten en alle aanvullende en bijkomende overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen en aanpassingen de schriftelijke vorm, waarvan slechts ad hoc schriftelijk kan worden afgeweken.

Polycart LLC

Sofia, Bulgarije, EU

 
 
 
nl_NLDutch
Scroll naar top